วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 19:30 น.

มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน  (ทับช้างบน)

มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน  (ทับช้างบน)

ทะเบียนเลขที่ 95 วันที่จดทะเบียน 7 พฤศจิกายน 2501
บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย กรุงเทพกรีฑา 14
ถนน กรุงเทพกรีฑา แขวง สะพานสูง
เขต สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 3


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน  (ทับช้างบน)


มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน

 

ที่ตั้ง 

เลขที่  39 หมู่ 16  ซอยหมู่บ้านนักกีฬา  ถนนกรุงเทพกรีฑา   แขวงสะพานสูง   เขตสะพานสูง    กรุงเทพมหานคร 10240

เลขหมายทะเบียน

95

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

07   พฤศจิกายน   2501

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายหะยีมัดดีน   ดาราฉาย 

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายมูซา       ปานนิล

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายอับดุลฮามิด    หวังมี

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

          


ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายหะยีมัดดีน   ดาราฉาย

พ.ศ     2501

2. นายมาน      ทองดี

พ.ศ.     เดิม – 27 มกราคม 2539

3. นายมูซา       ปานนิล

พ.ศ.     2540 – 28 กันยายน 2546

4. นายชูชาติ       ทองดี

พ.ศ.     2546 – 20 กุมภาพันธ์ 2553

5. นายชูชาติ        ทองดี

พ.ศ.     2554 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายมูซา       ปานนิล

พ.ศ.    2501

2. นายสอู๊ด      เจ๊ะมูฮำหมัด

พ.ศ.    2516

3. นายณรงค์     มูฮำหมัดตาเฮด

พ.ศ.    2530

4. นายนพพร     นพหิรัญ

พ.ศ.    2540 – 26 เมษายน 2549

5. นายสมชาย     มะห์กูดี

พ.ศ.    2554 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายอับดุลฮามิด    หวังมี

พ.ศ.    2501

2. นาสดิ๊ก       หวังมี

พ.ศ.    2516 – 16 ธันวาคม 2525

3. นายอดิศักดิ์     หวังมี

พ.ศ.     2526 – 19 พฤศจิกายน 2547

4. นายดำรงค์      หวังมี

พ.ศ      2548 – 19 มิถุนายน 2553

5. นายนุช          ฤทัยรัตน์

พ.ศ.     2554 – ปัจจุบัน  

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2558

1. นายอิศรา  ดาราฉาย

7. นายสมปอง  เจ๊ะมูหมัด

2. นายธรรมรัฐ  ทองดี

8. นายวิชัย  ชัยเชิงค้า

3. นายสุนทร  หวังมี

9. นายสมชาติ  มูหมัดตาเฮต

4. นายสนิท  มิดำ

10. นายอาบีดีน  เอี่ยมมะวัน

5. นายสมชาติ  สิงสาหัส

11 นายสมศักดิ์  มะดะเรส

6. นายปรัชญาชัย  และซัน

12. นายสมหมาย  เหมวิลัย

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2554

1. นายอิศรา           ดาราฉาย

7. นายสุชินทร์     ยิดนรดิน

2. นายสังวาลย์      พูลสิน

8. นายสมหวัง     มูหะหมัด

3. นายธรรมรัฐ       ทองดี

9. นายสมศักดิ์     มะดะเรส

4. นายสมหมาย    เหมวิลัย

10. นายปรัชญาชัย   และซัน

5. นายสุนทร       หวังมี

11. นายสมหมาย      เจ๊ะมูหมัด

6. นายเสกสรรค์     อุหมัด

12. นายมานิต          จินดาดวง

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2545

1. นายจำรัส     งามชื่น

7. นายธรรมรัฐ       ทองดี

2. นายประสาท     พุ่มเพ็ชร

8. นายสมศักดิ์       มะดะเรส

3. นายดำรงค์       หวังมี

9. นายณรงค์         พยุงทอง

4. นายสังวาลย์      พูลสิน

10. นายาบีดีน        เอี่ยมมะวัน

5. นายประสิทธิ์      แชเปีย

11. นายสุธีร์             มัดตาเฮด

6. นายสมศักดิ์       ภักดีเจริญ

12. นายสมเดช        อานัน


 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน  (ทับช้างบน)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 436 ครอบครัว  จำนวน 1,687 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 825 คน
 - เพศหญิง 862 คน
 - รวม 1,687 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 59 คน
 - เพศหญิง 53 คน
 - รวม 112 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 766 คน
 - เพศหญิง 809 คน
 - รวม 1,575 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 625 คน
 - เพศหญิง 659 คน
 - รวม 1,284 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 141 คน
 - เพศหญิง 150 คน
 - รวม 291 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน  (ทับช้างบน)


โทรศัพท์ 02-320-3261
โทรสาร -
มือถือ 089-132-0326
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน  (ทับช้างบน)

แผนที่ มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน  (ทับช้างบน)

Scroll To Top