วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 16:43 น.

มัสยิดดารุ้ลน่าฮีม  (แบนชะโด)

มัสยิดดารุ้ลน่าฮีม  (แบนชะโด)

ทะเบียนเลขที่ 78 วันที่จดทะเบียน 26 ธันวาคม 2495
บ้านเลขที่ 41/1 หมู่ที่ 4
หมู่บ้าน/ชุมชน แบนชะโด ซอย มิตรไมตรี 30
ถนน มิตรไมตรี แขวง คู้ฝั่งเหนือ
เขต หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10530 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 5


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดดารุ้ลน่าฮีม  (แบนชะโด)


มัสยิดดารุ้ลน่าฮีม (แบนชะโด)

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 41/1 ซอยมิตรไมตรี 30 ถนนมิตรไมตรี  แขวงคู้ฝั่งเหนือ   เขตหนองจอก   กรุงเทพมหานคร 10530

เลขหมายทะเบียน

78

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

26 ธันวาคม 2495

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายสมศักดิ์ ยอมิน (ฮัจยีสะอิ๊ด)

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายไฟซอล พึ่งและ (ฮัจยีไฟซอล)

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายประเสริฐ เข็มทอง

ตำแหน่งบิหลั่น


ประวัติความเป็นมา

            มัสยิดดารุ้ลน่าอีม เริ่มก่อสร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ.2394 โดยสัปบุรุษในชุมชนบ้านแบนชะโดได้มีการปรึกษาหารือกันว่าควรมีสถานที่สำหรับปฏิบัติศาสนกิจ และเป็นที่อบรมสั่งสอนให้สัปบุรุษมีความรุ้ทางศาสนา ทำกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของศาสนา จึงได้มีการสร้างมัสยิด บนที่ดินที่ได้รับบริจาค จากโต๊ะกีพึ่ง พึ่งและ โดยสร้างเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวหลังคามุงแฝก มีขนาด กว้าง เมตร ยาว 10 เมตร โดยมีการแต่งตั้งให้ โต๊ะกี พึ่พึ่งและ เป็นอีหม่ามคนแรก ส่วนคอเต็บ และ บิหลั่น นั้นช่วยกันทำหน้าที่ มีสัปบุรุษประมาณ 50 ครอบครัว 100 กว่าคน จนเมื่อประมาณปี 2454 ได้มีการซ่อมแซมอาคารมัสยิดเดิมที่ชำรุดโดยเปลี่ยนหลังคาจากแฝกเป็นสังกะสี และเทพื้นมัสยิดเป็นคอนกรีต

จนถึงปี 2484 อาคารมัสยิดชำรุดทรุดโทรมลงตามกาลเวลา ประกอบกับจำนวนสัปบุรุษที่เพิ่มขึ้นมาก คณะกรรมการบริหารมัสยิดจึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือกัน มีมติให้สร้างอาคารมัสยิดขึ้นมาใหม่ เป็นอาคารคอนกรีต ขนาด กว้าง 8.5 เมตร ยาว 22 เมตร และได้มีการจดทะเบียนมัสยิดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทะเบียนเลขที่ 78ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2495 หลังจากนั้นด้วยจำนวนสัปบุรุษที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงได้มีการขยายอาคารมัสยิดออกมาจากอาคารเดิม เป็นขนาด กว้าง 12 เมตร ยาว 38 เมตร

ปัจจุบันด้วยจำนวนสัปบุรุษมีจำนวนมากขึ้น คณะกรรมการบริหารมัสยิดได้มีการประชุมหารือกัน และได้มีการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ (สุโต๊ะ) จากอาคารมัสยิดไปทางทิศตะวันออกเพื่อใช้สอยในกิจการของมัสยิดและชุมชนคณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดดารุ้ลน่าฮีม  (แบนชะโด)


วาระการดำรงตำแหน่ง 

  
  
  

ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดดารุ้ลน่าฮีม  (แบนชะโด)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 372 ครอบครัว  จำนวน 1,956 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 990 คน
 - เพศหญิง 966 คน
 - รวม 1,956 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 169 คน
 - เพศหญิง 156 คน
 - รวม 325 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 821 คน
 - เพศหญิง 810 คน
 - รวม 1,631 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 684 คน
 - เพศหญิง 665 คน
 - รวม 1,349 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 137 คน
 - เพศหญิง 145 คน
 - รวม 282 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดารุ้ลน่าฮีม  (แบนชะโด)


โทรศัพท์ 02-906-1785
โทรสาร -
มือถือ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดดารุ้ลน่าฮีม  (แบนชะโด)

แผนที่ มัสยิดดารุ้ลน่าฮีม  (แบนชะโด)

Scroll To Top