วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 05:09 น.

มัสยิดคอยรุตตั๊กวา  (ลำไทร)

  • Current

มัสยิดคอยรุตตั๊กวา  (ลำไทร)

ทะเบียนเลขที่ 30 วันที่จดทะเบียน 1 กรกฎาคม 2492
บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 5
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย ลำไทร
ถนน เชื่อมสัมพันธ์ แขวง โคกแฝด
เขต หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10530 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 5


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดคอยรุตตั๊กวา  (ลำไทร)


มัสยิดคอยรุตตั๊กวา

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 13/6 หมู่ 5 ถนนลำไทร  แขวงโคกแฝด  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

เลขหมายทะเบียน

30

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

01 กรกฎาคม  2492

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายหะยีนุ   สมานตระกูล

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายฮาซัน   ปีดิลและห์

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายสงบ     สมานตระกูล

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

           

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายหะยีนุ   สมานตระกูล

พ.ศ     .2492

2. นายหะยีอับดุลเลาะห์   สมานตระกูล

พ.ศ.    2507 – 1 มกราคม 2529

3. นายบรรจง   สมานตระกูล

พ.ศ.    2529 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายฮาซัน   ปีดิลและห์

พ.ศ.     2492  - 14 ตุลาคม 2544

2. นายถาวร   สมานตระกูล

พ.ศ.    2545 – 20 มีนาคม 2552

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายสงบ     สมานตระกูล

พ.ศ.     2492

2. นายแสวง   มานยาซิ

พ.ศ.     2528 -25 ธันวาคม 2545

3. นายสมใจ  มณี

ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2555-2559

1. นายอัมพร   สะนิละ

7. นายมนตรี   หวังสะเล็บ

2. นายวิจิตร   มณี

8. นายสมใจ   มณี

3. นายประสิทธิ์   มะสกุล

9. นายสุวิทย์   สมนาง

4. นายบุญเหลือ   สมานตระกูล

10. นายเลาะมาน   นุชเปล่ง

5. นายชัยณรงค์   มานยาซิ

11. นายเสน่ห์   บีดิลและ

6. นายสมชาย   บัวการีม

12. นายสมาน   มะลา

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2529

1. นายซำสุดิน   วงษ์ส้มจีน

7. นายประสิทธิ   มณี

2. นายวีระ   บีดิลและ

8. นายบุญเหลือ   สมานตระกูล

3. นายละมูล   สนิละ

9. นายศิริชัย   สมานตระกูล

4. นายฮีม   วันหมัด

10. นายอัมพร   สะนิละ

5. นายจำรัส   บิดิลและ

11. นายสมใจ   มณี

6. นายประสพ   มะสกุล

12. นายวรชัชร์   สะนิละ

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2524

1. นายละมูล   สนิละ

7. นายสุริยา   หวังสะเล็ม

2. นายฮีม   วันหมัด

8. นายศิริชัย   สมานตระกูล

3. นายจำลอง   สนิละ

9. นายหวัง   ประดับสุวรรณ

4. นายสุริยา   หวังสะเล็ม

10. นายซำสุดิน   วงษ์ส้มจีน

5. นายสมใจ   มณี

11. นายวีระ   บีดิลและ

6. นายจำรัส   บิดิลและ

12. นายบุญเหลือ   สมานตระกูลคณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดคอยรุตตั๊กวา  (ลำไทร)


วาระการดำรงตำแหน่ง 

  
บิหลั่น
รองประธานกรรมการ

ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดคอยรุตตั๊กวา  (ลำไทร)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 236 ครอบครัว  จำนวน 1,006 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 547 คน
 - เพศหญิง 459 คน
 - รวม 1,006 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 27 คน
 - เพศหญิง 11 คน
 - รวม 38 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 520 คน
 - เพศหญิง 448 คน
 - รวม 968 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 390 คน
 - เพศหญิง 326 คน
 - รวม 716 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 130 คน
 - เพศหญิง 122 คน
 - รวม 252 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดคอยรุตตั๊กวา  (ลำไทร)


โทรศัพท์ 02-543-1613
โทรสาร -
มือถือ 089-812-1012
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดคอยรุตตั๊กวา  (ลำไทร)

แผนที่ มัสยิดคอยรุตตั๊กวา  (ลำไทร)

Scroll To Top