วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 21:29 น.

มัสยิดฮี่ดาย่าตุ้ลอิสลาม  (ดอนสะแก)

มัสยิดฮี่ดาย่าตุ้ลอิสลาม  (ดอนสะแก)

ทะเบียนเลขที่ 93 วันที่จดทะเบียน 14 พฤษภาคม 2501
บ้านเลขที่ 83/3 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน สุเหร่าดอนสะแก ซอย ลาดพร้าว 96
ถนน ลาดพร้าว แขวง วังทองหลาง
เขต วังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10310 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 3


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดฮี่ดาย่าตุ้ลอิสลาม  (ดอนสะแก)


มัสยิดฮี่ดาย่าตุ้ลอิสลาม

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ -  ซอยลาดพร้าว 96 ถนนลาดพร้าว   แขวงวังทองหลาง   เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310

เลขหมายทะเบียน

93

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

14   พฤษภาคม   2501

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายซัน      สุขเจริญ

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายมะหะหมัดรอซัด      อามีน

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายมานิตย์        มังกรวงษ์

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

          

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายซัน      สุขเจริญ

พ.ศ     2501

2. นายฮัจยีมูบีน      สุขเจริญ

พ.ศ.     เดิม

3. นายสะและห์      อนันต์หนับ

พ.ศ.     2515 – 22 เมษายน 2550

4. นายอารักษ์       สันประเสริฐ

พ.ศ.     2550 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายมะหะหมัดรอซัด      อามีน

พ.ศ.    2501 – 30 กันยายน 2539

2. นายสมคิด           อันนันหนับ

พ.ศ.     2547 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายมานิตย์        มังกรวงษ์

พ.ศ.    2501

2. นากาเซ็ม         พวงมณี

พ.ศ.    2539  - 14 มิถุนายน 2557

3. นายมานิตย์        ศรีม่วง

ปัจจุบัน  

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2556

1. นายอุสมาน      สันประเสริฐ

7. นายวินัย      มังกรวงษ์

2. นายประสริฐ      มังกรวงษ์

8. นายดุลย์      ชนันทวารี

3. นายดาวุฒิ       อามีน

9. นายอิทธิเทพ   ปวิตต์วงศ์

4. นายอาคม      สันเต๊ะ

10. ว่าที่ ร.ต.สมบัติ   สันประเสริฐ

5. นายสิทธิชัย       มีปัญญา

11. นายมานิตย์      ศรีม่วง

6. นายประสิทธิ์     มีปัญญา

12. นางวนิดา        อับดุลเลาะ

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2552

1. นายวินัย       สันเต๊ะ

7. นายวินัย      มังกรวงษ์

2. นายอาคม      สันเต๊ะ

8. นายประสิทธิ์     มีปัญญา

3. นายมานิตย์      ศรีม่วง

9. นายสุรสิทธิ์      พงษ์สมบัติ

4. นายสิทธิชัย       มีปัญญา

10. ว่าที่ ร.ต.สมบัติ   สันประเสริฐ

5. นายสมนึก        ดิลกศรี

11. นายดาวุฒิ       อามีน

6. นายประสริฐ      มังกรวงษ์

12. นายอดุลย์   ชนันทวารี

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2547

1. นายสังวาล        เกิดอยู่

7. นายวินัย      มังกรวงษ์

2. นายวินัย       สันเต๊ะ

8. นายประสริฐ      มังกรวงษ์

3. นายยูนุช        มีปัญญา

9. ว่าที่ ร.ต.สมบัติ   สันประเสริฐ

4. นายดาวุฒิ       อามีน

10. นายดะนัด       มีปัญญา

5. นายมานิตย์      ศรีม่วง

11. นายกิหลาบ     สุขเจริญ

6. นายอารีย์       สันเต๊ะ

12. นายสมนึก        ดิลกศรี

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดฮี่ดาย่าตุ้ลอิสลาม  (ดอนสะแก)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 170 ครอบครัว  จำนวน 585 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 265 คน
 - เพศหญิง 320 คน
 - รวม 585 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 10 คน
 - เพศหญิง 15 คน
 - รวม 25 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 255 คน
 - เพศหญิง 305 คน
 - รวม 560 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 197 คน
 - เพศหญิง 234 คน
 - รวม 431 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 58 คน
 - เพศหญิง 71 คน
 - รวม 129 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดฮี่ดาย่าตุ้ลอิสลาม  (ดอนสะแก)


โทรศัพท์ 02-934-5785
โทรสาร -
มือถือ 081-812-2913
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดฮี่ดาย่าตุ้ลอิสลาม  (ดอนสะแก)

แผนที่ มัสยิดฮี่ดาย่าตุ้ลอิสลาม  (ดอนสะแก)

Scroll To Top