วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 07:36 น.

มัสยิดดาริสสลาม  (สวนหลวง)

มัสยิดดาริสสลาม  (สวนหลวง)

ทะเบียนเลขที่ 143 วันที่จดทะเบียน 13 มิถุนายน 2537
บ้านเลขที่ 92/5 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน หัวหมากใหญ่ ซอย จินดาอนันต์
ถนน ศรีนครินทร์ แขวง สวนหลวง
เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 2


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดดาริสสลาม  (สวนหลวง)


มัสยิดดาริสสลาม


 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 15 ซอยจินดาอนันต์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

เลขหมายทะเบียน

143

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

13 มิถุนายน 2537

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายสมัย แดงโกเมน

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายทวีศักดิ์  พุ่มประดิษฐ

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายมุฮัมหมัด  วงศ์แก้วนาวา 

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของ “มัสยิดดาริสลามและศูนย์อิสลามศึกษามัสยิดดาริสสลาม (สวนหลวง)”

มัสยิดดาริสสลาม ตั้งอยู่เลขที่ 15 ซอยจินดาอนันต์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2534 เสร็จสมบูรณ์เมื่อเดือนพฤษภาคม 2535 เนื้อที่ของอาคารมัสยิดและบริเวณรวมทั้งสิ้น 177 ตารางวา โดย ฮัจยีเดะหมัด แดงโกเมน เป็นผู้อุทิศให้ งบประมาณในการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 5 ล้านบาทเศษ

คณะกรรมการมัสยิดดาริสลามส่วนใหญ่มาจากคณะบุคคลที่ร่วมกันก่อตั้งโรงเรียนดาริสสลามเมื่อ 45 ปีมาแล้ว ต่อมาคณะกรรมการได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรและการใช้ประโยชน์จากอาคารมัสยิดซึ่งเราได้สร้างไว้เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ชั้นบนใช้เป็นมัสยิดส่วนชั้นล่างประกอบด้วยห้องน้ำ ห้องรับรองในห้องประชุม รวมถึงห้องอเนกประสงค์ซึ่งเปิดให้พี่น้องประชาชนทั่วไปได้มาทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การอบรมศาสนาสำหรับผู้สนใจทุกวันเสาร์ การจัดสัมมนาทางวิชาการ การจัดพิธีนิกาห์ (แต่งงาน) การจัดเลี้ยงสังสรรค์และจัดงานต่างๆโดยมีโดยมีวัตถุประสงค์หลักได้แก่การเผยแพร่อิสลามตามแนวทางแห่งกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ที่ถูกต้องตามแนวทางของสลัฟซอและห์  โดยกิจกรรมของศูนย์อิสลามศึกษามัสยิดดาริสสลามได้เป็นที่ยอมรับของพี่น้องมุสลิมอย่างมากมายทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และตามต่างจังหวัด

โครงการต่างๆที่ทางมัสยิดดาริสลามและศูนย์อิสลามศึกษามัสยิดดาริสสลามได้จัดทำอย่างต่อเนื่องมีดังนี้.

1. เปิดอบรมวิชาการศาสนาอิสลามให้แก่พี่น้องมุสลิมทั่วไปทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึง 13.00 น. โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
2. จัดสัมมนาทางวิชาการปีละประมาณ 3 – 4 ครั้ง
3. จัดพิมพ์เอกสารทางวิชาการออกเผยแพร่แก่พี่น้องมุสลิมและผู้สนใจทั่วไป
4. สอนอัลกุรอาน ศาสนา และสอนภาษาอาหรับให้แก่เยาวชนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.30 น.- 17.30 น.
5. เปิดอบรมศาสนาภาคฤดูร้อนตลอดเดือนเมษายนของทุกปี
6. จัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่หลักการที่ถูกต้องของศาสนาอิสลามให้พี่น้องมุสลิมที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่างจังหวัดและที่อยู่ต่างประเทศได้ศึกษาหาความรู้ได้โดยสะดวกและง่ายขึ้น
7. จัดทำกุรบานแจกจ่ายให้กับพี่น้องมุสลิมเป็นประจำทุกปี
8. จัดเลี้ยงลลอดร่วมกับพี่น้องมุสลิมในเดือนรอมฎอนทุกปี   

9. โครงการที่กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินงาน โครงการเผยแพร่อิสลามให้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาอิสลาม..


          


ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายสมัย แดงโกเมน

พ.ศ.   26 ม.ค. 2537 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายทวีศักดิ์  พุ่มประดิษฐ

ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายอิมรอน มะเล็ง        

พ.ศ.   26 ม.ค. 2537 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2557

1. นายหวังการีม  อุ่นอำไพ

7. นายอารีมูน  บุญมาเลิศ

2. นายจรูญ  สินพานิช

8. นายสมาน  สุขถาวร

3. นายอเนก  อะหมัดตอเฮต

9. นายประโยชน์  วงศ์แก้วนาวา

4. นายประเสริฐ  กาซิบิล

10. นายสมานชัย  อุ่นอำไพ

5. ร.ต.ท.เลิศ  ศิริสม

11. นายอนันต์  แดงโกเมน

6. นายหวังเซ็ม  ปานดำ

12. นายมนัส  แดงโกเมน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2548

1. นายประโยชน์ วงศ์แก้วนาวา

7. นายหวังเซ็ม ปานดำ

2. นายปรีชา มูซอ

8. นายอารีมูน บุญมาเลิศ

3. นางรังสิต ธรรมดี

9. นายมูละ ประยงค์ทอง

4. นายอเนก อะหมัดตอเฮด

10. นายปรีชา บุญมาเลิศ

5. นายอนันต์ แดงโกเมน

11. นายสมาน สุขถาวร

6. นายหวังการีม อุ่นอำไพ

12. นายเกษม จินดารักษ์

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดดาริสสลาม  (สวนหลวง)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 45 ครอบครัว  จำนวน 169 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 89 คน
 - เพศหญิง 80 คน
 - รวม 169 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 8 คน
 - เพศหญิง 7 คน
 - รวม 15 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 81 คน
 - เพศหญิง 73 คน
 - รวม 154 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 61 คน
 - เพศหญิง 55 คน
 - รวม 116 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 20 คน
 - เพศหญิง 18 คน
 - รวม 38 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดาริสสลาม  (สวนหลวง)


โทรศัพท์ 02-322-5717
โทรสาร -
มือถือ 084-641-2284
อีเมล -
เว็บไซต์ www.darisslam.com
Facebook https://web.facebook.com/darisslamm
Twitter -
Youtube https://www.youtube.com/c/Darisslamm

รูปภาพ มัสยิดดาริสสลาม  (สวนหลวง)

แผนที่ มัสยิดดาริสสลาม  (สวนหลวง)

Scroll To Top