วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 09:15 น.

มัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์  (หนองบอน)

มัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์  (หนองบอน)

ทะเบียนเลขที่ 43 วันที่จดทะเบียน 4 สิงหาคม 2492
บ้านเลขที่ - หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย อ่อนนุช 70
ถนน อ่อนนุช แขวง ประเวศ
เขต ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 2


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์  (หนองบอน)


มัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 43 ซอยอ่อนนุช 70 ถนนอ่อนนุช  แขวงประเวศ  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

เลขหมายทะเบียน

43

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

04   สิงหาคม  2492

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายอะหมัด   เชื้อสามัญ

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายฮาโรน    สาลี

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายซำซุดดิน   สาลี

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

          

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายอะหมัด   เชื้อสามัญ

พ.ศ     .2492

2. นายฮัจยีมัด       เชื้อสมัน

พ.ศ.     เดิม – 2522

3. นายศักดิ์ศิษฎ์     เชื้อสมัน

พ.ศ.     2522 -27 สิงหาคม 2547

4. นายอาหมัด    บินอาวัง

พ.ศ.      2554 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายฮาโรน    สาลี

พ.ศ.      2492

2. นายดอรอมาน     สาลี

พ.ศ.     

3. นายปรีชา       สาลี

พ.ศ.      เดิม - 2528

4. นายอาหมัด     บินอาวัง

พ.ศ.      2531 – 6 พฤษภาคม 2554

5. นายมาโนชญ์    ฮานาฟี

พ.ศ.      2555 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายซำซุดดิน   สาลี

พ.ศ.      2492

2. นาหวัง         สาลี

พ.ศ.      เดิม – 23 เมษายน 2537

3. นายสุเมธ      เชื้อสุบัน

พ.ศ.      2539 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2555

1. นายประหยัด    นิ่มละออ

7. นายมานิตย์     อิสลาม

2. นายสอาด         สาลี

8. นายสมาน     ทองนุช

3. นายสมภพ        จันทร์พุ่ม

9. นายบุญชู      สาลี

4. นายกฤษฎา        สาลี

10. นายอิสมาแอน     สมานมิตร

5. นายสมชาย         สาลี

11. นายจรูญ      จามจุรี

6. นายณรงค์     วงษ์สวัสดิ์

12. นางอุบล        นภากร

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2551

1. นายกฤษณ์     เชื้อสมัน

7. นายมานิตย์     อิสลาม

2. นายณรงค์     วงษ์สวัสดิ์

8. นายสมจิตร์      แบนมณฑา

3. นายบุญชู      สาลี

9. นายสมัย      ทองนุช

4. นายประหยัด    นิ่มละออ

10. นายสมาน     ทองนุช

5. นายปรีชา     สาลี

11. นายอิสมาแอน     สมานมิตร

6. นายฟีอี          สาลี

12. นายอนันต์        สาลี

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2546

1. นายบุญชู      สาลี

7. นายสมัย      ทองนุช

2. นายอนันต์        สาลี

8. นายอิสมาแอน     สมานมิตร

3. นายมานิตย์     อิสลาม

9. นายฟีอี          สาลี

4. นายสมจิตร์      แบนมณฑา

10. นายณรงค์     วงษ์สวัสดิ์

5. นายกฤษณ์     เชื้อสมัน

11. นายปรีชา     สาลี

6. นายสมาน     ทองนุช

12. นายประหยัด    นิ่มละออ

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์  (หนองบอน)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 329 ครอบครัว  จำนวน 2,522 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 1,235 คน
 - เพศหญิง 1,287 คน
 - รวม 2,522 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 18 คน
 - เพศหญิง 11 คน
 - รวม 29 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 1,217 คน
 - เพศหญิง 1,276 คน
 - รวม 2,493 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 952 คน
 - เพศหญิง 973 คน
 - รวม 1,925 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 265 คน
 - เพศหญิง 303 คน
 - รวม 568 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์  (หนองบอน)


โทรศัพท์ 02-321-8246
โทรสาร -
มือถือ 089-814-7674
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์  (หนองบอน)

แผนที่ มัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์  (หนองบอน)

Scroll To Top