วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 18:38 น.

มัสยิดดารุสสลาม  (บาหยัน)

มัสยิดดารุสสลาม  (บาหยัน)

ทะเบียนเลขที่ 59 วันที่จดทะเบียน 2 ธันวาคม 2492
บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 1
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย -
ถนน เลียบวารี แขวง โคกแฝด
เขต หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10530 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 5


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดดารุสสลาม  (บาหยัน)


มัสยิดดารุสสะลาม

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 59 หมู่ 1   ถนนเลียบวารี   แขวงโคกแฝด    เขตหนองจอก    กรุงเทพมหานคร 10530

เลขหมายทะเบียน

59

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

02   ธันวาคม   2492

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายเหรียญ     แอนดาริส

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายประวิทย์    กุลสวัสดิ์

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายประดิษฐ์    ดอเลาะกองสะเล็ม

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

          ในสมัยปู่ของข้าพเจ้าเป็นอิหม่าม มีเหตุการณ์สำคัญอย่างหนึ่งเกิดขึ้น คือการแยกไปตั้งมัสยิดขึ้นใหม่ ของพี่น้องชาวมุสลิมดารุสสะลาม(บาหยัน) ที่ที่มัสยิดบาหยันตั้งอยู่นั้น เดิมเป็นบาแล ใช้ละหมาดยามาอะห์ 5 เวลา และละหมาดตารอเวี๊ยะห์เท่านั้น ต่อมามีผู้รู้มาจากนอกคนหนึ่ง ชื่อโต๊ะแซะห์กาเซ็ม     ท่านผู้นี้มาได้ภรรยาในละแวกนั้น เป็นคนเสนอแนะว่า ที่แห่งนี้ควรทำยุมอัตวันศุกร์ได้ ในละแวกนั้นมี  คหบดีคนหนึ่งที่เป็นคนมั่งมีชื่อโต๊ะซัน บุตรตวนฮัจยีอับรอฮีม ซึ่งเป็นคนไม่มีบุตร ท่านผู้นี้ได้ขายนาเป็นจำนวน 300 ไร่ สร้างมัสยิดบาหยันขึ้น และท่านเป็นอิหม่ามคนแรกของมัสยิดบาหยัน อิหม่ามคนที่ 2 คือ ฮัจยีมุสตอฟา ซึ่งเรียกกันว่าเวาะยีตาฟา ท่านผู้นี้ข้าพเจ้าจำได้อย่างแม่นยำ ท่านเป็นคนที่เข้มแข็งมากในสมัยมีการแตกแยกของคณะเก่า และคณะใหม่ เมื่อ 30 ปีเศษ อิหม่ามคนที่ 3 คือท่านครูฮัจยีมูฮำหมัดนูร แอนดาริส ท่านผู้นี้เป็นคนที่มีความรู้มาก เป็นนักปาฐกทางศาสนา และเป็นองค์บรรยายธรรม อิหม่ามคนที่ 4 ของมัสยิดบาหยัน คือตวนฮัจยีซอและห์     แอนดาริส น้องชายของท่านอาจารย์มูฮำหมัดนูร  อิหม่ามคนที่ 5 ฮัจยีซีฮับ แอนดาริส อิหม่ามคนปัจจุบันคืออิหม่ามชาตรี แอนดาริส

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายเหรียญ     แอนดาริส

พ.ศ     .2492

2. นายชาตรี         แอนดาริส

พ.ศ.     2534 – ปัจจุบัน

+ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายประวิทย์    กุลสวัสดิ์

พ.ศ.      2492

2. นายอุสมาน    แอนดาริส

พ.ศ.      เดิม - 2518

3. นายประสาท     มะซังหลง

พ.ศ.      2526

4. นายอาหะหมัด   แอนดาริส

พ.ศ.      2534 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายประดิษฐ์    ดอเลาะกองสะเล็ม

พ.ศ.      2492

2. นาการีม      แอนดาริส

พ.ศ.      2526

3. นายวิสูตร    ดอเลาะกองสะเล็ม

พ.ศ.      2534 – ปัจจุบัน


ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2558-2562

1. นายสง่า  มะซังหลง

7. นายช่วง  หมื่นดัด

2. นายสอาด  แอนดะริส

8. นายทวี  ฤทธิ์รุ่งเรือง

3. นายสำรวย  บินมุกดา

9. นายสุรศักดิ์  หวังสะมะแอน

4. ร้อยตรี สันติสุข  วังสิยานนท์

10. นายสมบัติ  สลามัด

5. นายมูฮำหมัด  ประดิษฐสุวรรณ

11. นายดนัย  แอนดะริส

6. นายชาตรี  หวังสมาแอล

12. นางนิตยา  ยีมะสะและ

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2554

1. นายสำรวย      บินมุกดา

7. นายทวี            ฤทธิ์รุ่งเรือง

2. นายสอาด         แอนดาริส

8. นายมูฮำหมัด     ประดิษฐ์สุวรรณ

3. นายโกมล     หวังสะมะแอล

9. นายชาตรี          หวังสะมะแอล

4. นายวินัย       หวังสะมะแอล

10. นายธนกฤษ      มะสังหลง

5. นายช่วง       หมื่นดัด

11. นายสมนึก        ซันมิน

6. นายสง่า        มะซังหลง

12. นางวรรณา        พิมาน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2548

1. นายสง่า      มะซังหลง

7. นายมูฮำหมัด       แอนดาริส

2. นายสำรวย      บินมุกดา

8. นายมาโนช         มุขประดิษฐ์

3. นายมูฮำหมัด     ประดิษฐ์สุวรรณ

9. นายดนัย           แอนดะริส

4. จ.ส.อ.สันติสุข       วังสิยานนท์

10. นายสมชาย        มานมูเราะห์

5. นายจิตขจร        มะซังหลง

11. นายวินัย           หวังสะมะแอล

6. นายทวี            ฤทธิ์รุ่งเรือง

12. นายชาตรี          หวังสะมะแอล


 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดดารุสสลาม  (บาหยัน)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 163 ครอบครัว  จำนวน 938 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 455 คน
 - เพศหญิง 483 คน
 - รวม 938 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 19 คน
 - เพศหญิง 14 คน
 - รวม 33 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 436 คน
 - เพศหญิง 469 คน
 - รวม 905 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 339 คน
 - เพศหญิง 337 คน
 - รวม 676 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 97 คน
 - เพศหญิง 132 คน
 - รวม 229 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดารุสสลาม  (บาหยัน)


โทรศัพท์ 02-543-1248
โทรสาร -
มือถือ 086-795-9207
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

ข้อมูล สถานที่แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว มัสยิดดารุสสลาม  (บาหยัน)

รูปภาพ มัสยิดดารุสสลาม  (บาหยัน)

แผนที่ มัสยิดดารุสสลาม  (บาหยัน)

Scroll To Top