วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 22:53 น.

มัสยิดสะฟีรุสซาลาม  (คลองสิบ)

มัสยิดสะฟีรุสซาลาม  (คลองสิบ)

ทะเบียนเลขที่ 83 วันที่จดทะเบียน 25 สิงหาคม 2496
บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 8
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย -
ถนน คู้-คลองสิบ แขวง คลองสิบ
เขต หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10530 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 5


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดสะฟีรุสซาลาม  (คลองสิบ)


มัสยิดสะฟีรุสซาลาม

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ – หมู่ 8    ถนนคู้ – คลองสิบ    แขวงคลองสิบ   เขตหนองจอก    กรุงเทพมหานคร   10530

เลขหมายทะเบียน

83

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

25   สิงหาคม   2496

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายสละ    วิมลกาญจนา

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายสมัคร    ทรัพย์สมาน

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายอดุล      สุกาดำ

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

         

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายสละ    วิมลกาญจนา

พ.ศ     2496 – 25 ตุลาคม 2529

2. นายอุดม    กาเซ็ม

พ.ศ.     2530 – 8 สิงหาคม 2534

3. นายประสิทธิ์    ซัดเราะมาน

พ.ศ.     2535 – 26 ธันวาคม 2536

4. นายอารม      ทรัพย์สมาน

พ.ศ.   2539 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายสมัคร    ทรัพย์สมาน

พ.ศ.      2496

2. นายประสิทธิ์    ซัดเราะมาน

พ.ศ.      เดิม – 17 ตุลาคม 25235

3. นายอารม      ทรัพย์สมาน

พ.ศ.      2535 - 2537

4. นายสุนัน     ลามอ

พ.ศ.      2537 – 8 กรกฎาคม 2540

5. นายพินิจ       ซัดเราะมาน

พ.ศ.      2541 – 04 เมษายน 2549

6. นายราชา      ซัดเราะมาน

พ.ศ.      2549 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายอดุล      สุกาดำ

พ.ศ.      2496

2. นาวินิจ      กาเซ็ม

พ.ศ.      เดิม – 17 ตุลาคม 2535

3. นายสมชาย     หมั่นงาน

พ.ศ.      2535 – 8 กรกฎาคม 2540

4. นายหมัดมูเราะห์     โซ๊ะมิเลาะห์

พ.ศ       2541 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2558

1. นายยะโก๊บ  ชัยมานิต

7. นายสาโรจน์  ทรัพย์สมาน

2. นายฤทธิ  หุ่นจำลอง

8. นายเสริมศักดิ์  มีมูซอ

3. นายราเชน  ซัดเราะมาน

9. นายอนุรักษ์  รมลี

4. ว่าที่ ร.ต. สุทัศน์  กาเซ็ม

10. นางสอาด  จันทร์มานะ

5. นายสุธี  สมันเลาะ

11. นางสาวสมนึก  สะมะแอ

6. นายต๊าด  มีมูซอ

12. นางสาววัชรี  สมันเลาะห์

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2553

1. นายยะโก๊บ     ชัยมานิต

7. นายประสพชัย   มะหะหมัด

2. นายประสาท    มีมูซอ

8. นายสาโรจน์      ทรัพย์สมาน

3. นายราเชน       ซัดเราะมาน

9. นายเสริมศักดิ์    มีมูซอ

4. ว่าที่ ร.ต.สุทัศน์    กาเซ็ม

10. นายอนุรักษ์     รมลี

5. นายสุธี         สมันเลาะ

11. นางจิราวรรณ    หวังสมัด

6. นายต๊าด       มีมูซอ

12. นางสาววัชรี     สมันเลาะห์

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2549

1. นายยูซุป     ชัยมานิต

7. นายต๊าด       มีมูซอ

2. นายประสาท    มีมูซอ

8. นายประสพ   มีมูซอ

3. นายยะโก๊บ     ชัยมานิต

9. นายสมมารถ     สมันเลาะห์

4. นายราเชน       ซัดเราะมาน

10. นายสาโรจน์      ทรัพย์สมาน

5. ว่าที่ ร.ต.สุทัศน์    กาเซ็ม

11. นายประสพชัย   มะหะหมัด

6. นายสุธี         สมันเลาะ

12. นายพินิจ       ซัดเราะมาน

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดสะฟีรุสซาลาม  (คลองสิบ)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 100 ครอบครัว  จำนวน 375 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 180 คน
 - เพศหญิง 195 คน
 - รวม 375 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 18 คน
 - เพศหญิง 13 คน
 - รวม 31 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 162 คน
 - เพศหญิง 182 คน
 - รวม 344 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 134 คน
 - เพศหญิง 132 คน
 - รวม 266 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 28 คน
 - เพศหญิง 50 คน
 - รวม 78 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดสะฟีรุสซาลาม  (คลองสิบ)


โทรศัพท์ 02-543-2904
โทรสาร -
มือถือ 089-685-2267
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดสะฟีรุสซาลาม  (คลองสิบ)

แผนที่ มัสยิดสะฟีรุสซาลาม  (คลองสิบ)

Scroll To Top