วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 19:22 น.

มัสยิดยัมอียะตุ้นมุสลีมีน  (สุเหร่าแดง)

มัสยิดยัมอียะตุ้นมุสลีมีน  (สุเหร่าแดง)

ทะเบียนเลขที่ 47 วันที่จดทะเบียน 16 กันยายน 2492
บ้านเลขที่ - หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย เสรีไทย 46
ถนน เสรีไทย แขวง คันนายาว
เขต คันนายาว จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10240 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 3


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดยัมอียะตุ้นมุสลีมีน  (สุเหร่าแดง)


มัสยิดยัมอียะตุ้นมุสลีมีน

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ -  ซอยเสรีไทย 46  ถนนเสรีไทย  แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

เลขหมายทะเบียน

47

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

16   กันยายน  2492

ผู้ขอจดทะเบียน

1.หมื่นพินิจรัฐการ

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายประเสริฐ     มะหะหมัด

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายอิสมาแอล    มูหะหมัด

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

          

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. หมื่นพินิจรัฐการ

พ.ศ     2492

2. นายหะยีมาน     ปาวิดิน

พ.ศ.    

3. นายหมัดยูซบ     ฟาอิดดีน

พ.ศ.     2527

4. นายวัชรชัย       เสนีวงศ์

พ.ศ.     2531 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายประเสริฐ     มะหะหมัด

พ.ศ.      2492

2. นายหะยีสมาน    สติปัฎฐาน

พ.ศ.     

3. นายหวังดัด         ฮาเซะ

พ.ศ.     เดิม

4. นายสุรศักดิ์        แสงศรี

พ.ศ.      2527 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายอิสมาแอล    มูหะหมัด

พ.ศ.      2492

2. นาชำ     เก็มกาแมน

พ.ศ.      เดิม - 2531

3. นายสวัสดิ์   มะหะหมัด

พ.ศ.      2531 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2556

1. นายลอมาน      ผิวงาม

7. นายสามารถ    สุธีรธรรม

2. นายสมศักดิ์    เก็มกาแมน

8. นายอิสมาแอล   ยะรังวงษ์

3. นายประสิทธิ์    มูฮำหมัด

9. นายสุลัยมาน   แสงศรี

4. นายอุดม         แสงศรี

10. นายองอาจ   มาลายู

5. นายสมศักดิ์      อาภาพันธุ์

11. นางพันทิพา    ล้อมวงศ์

6. นายเลาะ     ลังบุบผา

12. นายวิชัย    โซ๊ะวิเศษ

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2551

1. นายดอนี        แสงศรี

7. นายดาโวด       บุญซัน

2. นายอับดุลเลาะห์   มะสกุล

8. นายอุดม         แสงศรี

3. นายลอมาน      ผิวงาม

9. นายสมศักดิ์    เก็มกาแมน

4. นายประสิทธิ์    มูฮำหมัด

10. นายณรงค์     ศรแดง

5. นายสมศักดิ์     อาภาพันธุ์

11. นายสมบูรณ์    อาซัน

6. นายอิสมาแอล   ยะรังวงษ์

12. นายสุรัตน์        เซ็นมุกดา

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2546

1. นายสวัสดิ์      บุญซัน

7. นายอุสมาน    ลังบุบผา

2. นายสนั่น     อามินเซ็น

8. นายประสิทธิ์    มูฮำหมัด

3. นายทองหล่อ      ยีกา

9. นายสามารถ    สุธีรธรรม

4. นายหมัด         เต็งหิรัญ

10 นายปรีชา    มะหะหมัด

5. นายลอมาน      ผิวงาม

11. นายอิสมาแอล   ยะรังวงษ์

6. นายสมศักดิ์    เก็มกาแมน

12. นายสุรัตน์        เซ็นมุกดา

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดยัมอียะตุ้นมุสลีมีน  (สุเหร่าแดง)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 789 ครอบครัว  จำนวน 3,626 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 1,768 คน
 - เพศหญิง 1,858 คน
 - รวม 3,626 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 57 คน
 - เพศหญิง 67 คน
 - รวม 124 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 1,711 คน
 - เพศหญิง 1,791 คน
 - รวม 3,502 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 1,372 คน
 - เพศหญิง 1,361 คน
 - รวม 2,733 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 339 คน
 - เพศหญิง 430 คน
 - รวม 769 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดยัมอียะตุ้นมุสลีมีน  (สุเหร่าแดง)


โทรศัพท์ 02-517-1941
โทรสาร -
มือถือ 089-110-1941
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดยัมอียะตุ้นมุสลีมีน  (สุเหร่าแดง)

แผนที่ มัสยิดยัมอียะตุ้นมุสลีมีน  (สุเหร่าแดง)

Scroll To Top