วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 20:18 น.

มัสยิดยามิอุลมุบตาดี  (บางเตยล่าง)

มัสยิดยามิอุลมุบตาดี  (บางเตยล่าง)

ทะเบียนเลขที่ 18 วันที่จดทะเบียน 4 เมษายน 2492
บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย เสรีไทย 6
ถนน เสรีไทย แขวง คลองกุ่ม
เขต บึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10240 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 3


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดยามิอุลมุบตาดี  (บางเตยล่าง)


มัสยิดยามิอุลมุบตาดี

 

ที่ตั้ง 

เลขที่  17  หมู่  1  ซอยเสรีไทย  6  ถนนเสรีไทย  แขวงคลองกุ่ม   เขตบึงกุ่ม   กรุงเทพมหานคร  10240

เลขหมายทะเบียน

18

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

4  เมษายน  2492

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายประเสริฐ     บุญมาเลิศ

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายอิสมาแอล    บุญมาเลิศ

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายสนิท             บุญมาเลิศ

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

 

มัสยิดยามิอุลมุบตาดี (บางเตยล่าง) ประวัติจากคำบอกเล่าก่อนจดทะเบียนมัสยิดนี้ พ.ศ. 2492 ย้อนหลังไปประมาณ 50 ปี บรรพบุรุษของมัสยิดได้อพยพมาจากมัสยิดบ้านป่าใหญ่ (สวนหลวง) จากเชลยศึกปัตตานีมาอยู่ที่มัสยิดหัวหมากน้อย (สวนสน) เพื่อหาที่ดินเพื่อทำนาประมาณ 5-6 ครอบครัว ชั่วระยะเวลาหนึ่งและจาก 5-6 ครอบครัว จึงได้แยกจากพี่-น้องที่หัวหมากน้อย มาซื้อที่ดินที่ชายวัดพิชัยเรื่อยไปจดกับเขตสัปปุรุษของมัสยิดอัสลามคลองกุ่ม (คลองบางเตย) ประมาณ 300-500 ไร่ และได้ตั้งมัสยิดขึ้นซึ่งเป็นหลังไม้เล็กๆ ก่อน โดยอิหม่ามคนแรกคือ 1.แชหรุ่น  (เครา)   ฮัจยีฮารูณ   บุญมาเลิศ     2.แชหรุ่น (ช้าง) กีฮารุณ    บุญมาเลิศ      3. แชมาน กีอับดุรเราะมาน บุญมาเลิศ

อิหม่ามทั้งสามท่านเป็นทั้งอิหม่าม  และคอเต็บไปในตัว เพราะผู้คนยังน้อยและหาผู้มีความรู้ศาสนายาก       ฮัจยีมูฮำหมัด (กีหมัด) บุญมาเลิศ โดยมีกีลี (อาลี) มินสุวรรณ เป็นคอเต็บ เมื่อกีลีเสียชีวิต ฮัจยีมายีด บุญมาเลิศ เป็นคอเต็บแทน และฮัจยียูซบ เด่นยิ่งโยชน์ กับฮัจยียูซบ ปานโยธา   เป็นคอเต็บแทนสลับกันกับคอเต็บคนก่อนที่แต่งงานและย้ายไปอยู่ที่อื่น และเริ่มมีบิหลั่นครบทั้ง  3 ตำแหน่ง คือฮัจยีมูเราะ แจ่มมิน และฮัจยีฮามีด มินสุวรรณ และมี ฮัจยีอับดุลเลาะ บุญมาเลิศ     มาช่วยอ่านคุตบะห์ในบางครั้ง จนมาถึงปี พ.ศ. 2492 จึงได้จดทะเบียนมัสยิดยามิอุลมุบตาดีน   (บางเตยล่าง) จนถึงปัจจุบัน

 

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1.นายประเสริฐ            บุญมาเลิศ

พ.ศ.     2492

2.นายหวัง                  บุญมาเลิศ

พ.ศ.     2492  -  30 พ.ย.2534

3.นายสุนทร                บุญมาเลิศ

พ.ศ.     2539  -  11 ก.ค.2552

4.นายจำนงค์               สุขถาวร

พ.ศ     .2553  -  ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1.นายอิสมาแอล            บุญมาเลิศ

พ.ศ.     2492

2.นายสุนทร                 บุญมาเลิศ

พ.ศ     .2492

3.นายวิเชียร                 บุญมาเลิศ

พ.ศ.     2539  -  11 ก.ค.2552

4.นายเสริมศักดิ์             มินสุวรรณ

พ.ศ.     2553  -  9มิ.ย.2554

5.นายอดิศักดิ์                าลีหมัด

พ.ศ.     2556  -  ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายสนิท                  บุญมาเลิศ

พ.ศ.     2492

2.นายอารีย์                  สุขถาวร

พ.ศ.     2492  -  30พ.ย.2534

3.นายอรุณ                   เด่นยิ่งโยชน์

พ.ศ.     2535  -  11 ก.ค.2552

4.นายสุรินทร์                มินสุวรรณ

พ.ศ.     2553  -  ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2557

1. นายภาคิน  หมัดละ

7. นายไพฑูรย์  ดาณีสมัน

2. นายไพโรจน์  มะลูลีม

8. นายจรินทร์  บุญมาเลิศ

3. นายอภิชาติ  สาลีหมัด

9. นายซอและ  บุญมาเลิศ

4. นายชาญชัย  มาลัง

10. นายประเสริฐ  เลาะโพธิ์

5. นายอดุลยเดช  ใจสมุทร

11. นายฤทธิ์ธี  ปรีชาเดช

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2553

1.นายภาคิน                 หมัดละ

7.นายซอและ              บุญมาเลิศ

2.นายไพโรจน์               มะลูลีม

8.นายสำรวย               สันเต๊ะ

3.นายอภิชาติ                าลีหมัด

9.นายแสวง                บุญมาเลิศ

4.นายชาญชัย                มาลัง

10.นายจรินทร์            บุญมาเลิศ

5.นายมัดดอรี                นาคนาวา

11.นายนิกร                สุขถาวร

6.นายสมบัติ                 วิลัยฉัตร

12.นางสาวโสภา          าลีหมัด

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2548

1.นายสะเฮช                 บุญมาเลิศ

7.นายนิพนธ์               เด่นยิ่งโยชน์

2.นายเสงี่ยม                 มินสุวรรณ

8.นายธาดา                 ฤทธิ์บุญ

3.นายทวี                     วิลัยฉัตร

9.นายสุรินทร์               มินสุวรรณ

4.นายวาฮับ                  าลีหมัด

10.นายซอและ             บุญมาเลิศ

5.นายสมัย                   สุขถาวร

11.นายสมบูรณ์            ปานโยธา

6.นายเกษม                  จิตมานะ

12.นายสง่า                 แดงเนียม

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดยามิอุลมุบตาดี  (บางเตยล่าง)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 274 ครอบครัว  จำนวน 994 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 478 คน
 - เพศหญิง 516 คน
 - รวม 994 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 39 คน
 - เพศหญิง 44 คน
 - รวม 83 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 439 คน
 - เพศหญิง 472 คน
 - รวม 911 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 358 คน
 - เพศหญิง 392 คน
 - รวม 750 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 81 คน
 - เพศหญิง 80 คน
 - รวม 161 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดยามิอุลมุบตาดี  (บางเตยล่าง)


โทรศัพท์ 02-956-6527
โทรสาร -
มือถือ 081-649-4595
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดยามิอุลมุบตาดี  (บางเตยล่าง)

แผนที่ มัสยิดยามิอุลมุบตาดี  (บางเตยล่าง)

Scroll To Top