วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 07:35 น.

มัสยิดนูรุลลอห์  (ลำโขล่)

มัสยิดนูรุลลอห์  (ลำโขล่)

ทะเบียนเลขที่ 27 วันที่จดทะเบียน 1 กรกฎาคม 2492
บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 7
หมู่บ้าน/ชุมชน นูรุ้ลลอฮ์ ซอย สุวินทวงศ์ 41
ถนน สุวินทวงศ์ แขวง ลำต้อยติ่ง
เขต หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10530 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 5

ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดนูรุลลอห์  (ลำโขล่)


มัสยิดนูรุ้ลลอฮ์

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 27 หมู่ 7 ถนน สุวินทวงศ์ แขวงลำต้อยติ่ง  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

เลขหมายทะเบียน

27

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

01 กรกฎาคม  2492

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายเล็ก   ลาเต็บ

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายบุญยืน  ละเต็บซัน

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายจรูญ   ละเต็บซัน

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

           

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายเล็ก   ลาเต็บ

พ.ศ     .2492

2. นายมุด   ยูซบ

พ.ศ.    เดิม - 3 มี.ค. 2531

3. นายสวัสดิ์   ยูซบ

พ.ศ.   2536 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายบุญยืน  ละเต็บซัน

พ.ศ.     2492

2. นายถมยา   ละเต็บซัน

พ.ศ.   2519 - 2540

3. นายสมาแอน   เปลี่ยนเดชา

พ.ศ.   2541 – 13 กรกฎาคม 2555

4. นายอนันต์   เปลี่ยนเดชา

พ.ศ.    2555 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายจรูญ   ละเต็บซัน

พ.ศ.     2492

2. นายกิมรอน   ลาเต็บ

พ.ศ. 

3. นายสะเฮด   นิเดง

พ.ศ.    2541 – 16 มิถุนายน 2550

4. นายสมัย   ซะมะ

พ.ศ   2550 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2555-2559

1. นายสวัสดิ์  ยูซบ

9. นายเจริญ  ยอมิน

2. นายอนันต์  เปลี่ยนเดชา

10. นายประสิทธิ์  สังขยาลอ

3. นายสมัย  ซะมะ

11. นายสอาด  ละเต็บซัน

4. นายซันลีม  รักสลาม

12. นายสมชาย  เปลี่ยนเดชา

5. นายการีม  ลาเต็บ

13. นายสมัย  เด็ดดวง

6. นายจำรัส  ละเต็บซัน

14. นายวีระชัย  บาระเฮม

7. นายรอมดร  แก่นสุข

15. นายประหยัด  เผ่ามะหะหมัด

8. นายวิโรจน์  ละเต็บซัน

 

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2550

1. นายซันลีม   รักสลาม

7. นายวีระชัย   บาระเฮม

2. นายจำรัส   ละเต็บซัน

8. นายสมพงษ์   โอฐสร้อยสำอางค์

3. นายรอมดร   แก่นสุข

9. นายวิโรจน์   ละเต็บซัน

4. นายเจริญ   ยอมิน

10. นายการีม    ลาเต็บ

5. นายประหยัด   เผ่ามะหะหมัด

11. นายประสิทธิ์   สังขยาลอ

6. นายสมชาย   เปลี่ยนเดชา

12. นายสมัย   เด็ดดวง

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2546

1. นายจำรัส   ละเต็บซัน

7. นายประหยัด   เผ่ามะหะหมัด

2. นายรอมดร   แก่นสุข

8. นายวีระชัย   บาระเฮม

3. นายซัลลีม   รักสลาม

9. นายสมชาย   เปลี่ยนเดชา

 

4. นายบุญนาค   ตั้งมั่น

10 นายสมพงษ์   โอฐสร้อยสำอางค์

 

5. นายการีม    ลาเต็บ

11. นายสมัย   เด็ดดวง

 

6. นายเจริญ   ยอมิน

12. นายวิโรจน์   ละเต็บซัน

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดนูรุลลอห์  (ลำโขล่)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 143 ครอบครัว  จำนวน 730 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 350 คน
 - เพศหญิง 380 คน
 - รวม 730 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 57 คน
 - เพศหญิง 50 คน
 - รวม 107 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 293 คน
 - เพศหญิง 330 คน
 - รวม 623 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 243 คน
 - เพศหญิง 271 คน
 - รวม 514 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 50 คน
 - เพศหญิง 59 คน
 - รวม 109 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดนูรุลลอห์  (ลำโขล่)


โทรศัพท์ 02-988-7080
โทรสาร -
มือถือ 089-671-0380
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดนูรุลลอห์  (ลำโขล่)

แผนที่ มัสยิดนูรุลลอห์  (ลำโขล่)

Scroll To Top