วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 06:07 น.

มัสยิดมูฮายีรีน  (ดินแดง)

มัสยิดมูฮายีรีน  (ดินแดง)

ทะเบียนเลขที่ 94 วันที่จดทะเบียน 17 มิถุนายน 2501
บ้านเลขที่ 137 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย -
ถนน มิตรไมตรี แขวง ดินแดง
เขต ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10400 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 3


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดมูฮายีรีน  (ดินแดง)


มัสยิดมูฮายีรีน

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 137  ถนนมิตรไมตรี   แขวงดินแดง   เขตดินแดง   กรุงเทพมหานคร   10400

เลขหมายทะเบียน

94

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

17  มิถุนายน  2501

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายหะยีอุมาร์        พูนธนะสาร

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายสะและห์          ม่วงมั่น

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายกิริยา                 เดวาหมัด

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

 

           

 

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1.นายหะยีอุมาร์          พูนธนะสาร

พ.ศ.    2501

2.นายกังวาฬ               ดำรงหวัง

พ.ศ.     2518

3.นายเลาะ                  พุ่มอ่อน

พ.ศ.     2528- 17  ต.ค. 2535

4.นายสมาน                พุ่มอ่อน

พ.ศ.     2535- ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1.นายสะและห์           ม่วงมั่น

พ.ศ.     2501

2.นายทองคำ              ชาติแขก

พ.ศ.     2518

3.จสอ.โศภณ              เตชะชีพสาคร

พ.ศ.     2528-17 ต.ค.2535

4.นายมูฮัมหมัด          งามเจริญ

พ.ศ.     2535-ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายกิริยา                เดวาหมัด

พ.ศ.    2501

2. นายกาเซ็ม             สุดใจดี

พ.ศ.    2518

3. นายสวัสดิ์              ฮาหนับ

พ.ศ.    2528-20  พ.ย.2535

4.นายหมัด                 ยีกา

พ.ศ.    2535

5.นายสำราญ              ฮาเซ๊ะ

พ.ศ.    2545-ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2557

1.นายจารึก                   วิริยะกิจ

7.นายนพดล                  ยิดนุดดิน

2.นายณรงค์ศักดิ์          เผือกอ้น

8.นายอนันต์                  อ.ฮามิน

3.นายสะมะแอ             ยะปา

9.นายไพฑูรย์                เมฆลอย

4.นายสมหวัง              สว่างนวล

10.นายสุริยา                  หัสนีย์

5.นายสมยศ                 ยาทอง

11.นายสมาน                 สุไลมาน

6.นายสมชาย               สว่างนวล

 

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2551

1.นายจารึก                   วิริยะกิจ

7.นายนพดล                  ยิดนุดดิน

2.นายณรงค์ศักดิ์          เผือกอ้น

8.นายอนันต์                  อ.ฮามิน

3.นายสะมะแอ             ยะปา

9.นายไพฑูรย์                เมฆลอย

4.นายสมหวัง              สว่างนวล

10.นายสุริยา                  หัสนีย์

5.นายสมยศ                 ยาทอง

11.นายสมาน                 สุไลมาน

6.นายสมชาย               สว่างนวล

 

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2545

1.นายอัช                       แก้วประดับ

7.นายมูร๊อต                 ดำรงค์หวัง

2.นายณรงค์ศักดิ์           เผือกอ้น

8.นายสมพร                โซ๊ะมณี

3.นายอนันต์                 อ.ฮามิด

9.นายสมนึก               ชาติแขก

4.นายจารึก                   วิริยะกิจ

10.นายคำรณ              ชูพุทธพงศ์

5.นายสะมาแอ              ยะปา

11.นายไพฑูรย์            เมฆลอย

6.นายสมหวัง               สว่างนวล

12.นายไมตรี               ดาราฉาย

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดมูฮายีรีน  (ดินแดง)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 82 ครอบครัว  จำนวน 315 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 165 คน
 - เพศหญิง 150 คน
 - รวม 315 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 2 คน
 - เพศหญิง 7 คน
 - รวม 9 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 163 คน
 - เพศหญิง 143 คน
 - รวม 306 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 116 คน
 - เพศหญิง 90 คน
 - รวม 206 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 47 คน
 - เพศหญิง 53 คน
 - รวม 100 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดมูฮายีรีน  (ดินแดง)


โทรศัพท์ 02-245-0196
โทรสาร -
มือถือ 084-696-3495
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดมูฮายีรีน  (ดินแดง)

แผนที่ มัสยิดมูฮายีรีน  (ดินแดง)

Scroll To Top