วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 05:49 น.

มัสยิดนูรุลฮีดายะห์  (ไผ่เหลือง)

มัสยิดนูรุลฮีดายะห์  (ไผ่เหลือง)

ทะเบียนเลขที่ 92 วันที่จดทะเบียน 6 มีนาคม 2500
บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 17
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย -
ถนน สุวินทวงศ์ แขวง แสนแสบ
เขต มีนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10510 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 4


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดนูรุลฮีดายะห์  (ไผ่เหลือง)


มัสยิดนูรุลฮีดายะห์

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ – หมู 17   ถนนสุวินทวงศ์   แขวงแสนแสบ   เขตหนองจอ    กรุงเทพมหานคร 10510

เลขหมายทะเบียน

92

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

06   มีนาคม   2500

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายสัมฤทธิ์      เหมนิมัด

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายบากั๊ก        โต๊ะหมั่น

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายกิฟลี         อับดุลรอมาน

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

นูรุลฮีดายะห์ ในปี พ.ศ. 2499 นายมิ๊ นางนะห์  โต๊ะหมัน กับพวกได้อุทิศที่ดิน 1  ไร่ 3 งาน 72  ตารางวา     เพื่อสร้างมัสยิด เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง กว้าง 6  เมตร ยาว 12  เมตร

            อาคารไม้ดังกล่าวใช้นมัสการอยู่ได้ 30 ปี เศษจึงรื้อสร้างใหม่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 12  เมตร     ยาว 24  เมตร ในปี พ.ศ. 2524 โดยใช้งบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาค ทางคณะกรรมการและสัปบุรุษช่วยกันจัดสร้างขึ้นเอง

            ปี พ.ศ. 2537 ประชากรเพิ่มจำนวนมากขึ้นจึงมีโครงการขยายด้านหน้า ให้ยาวออกไปทางทิศตะวันออก แต่ที่ดินไม่พอจึงขอซื้อที่ดินข้างเคียงเพิ่มขึ้นอีก 70  ตารางวา เมื่ออาคารส่วนต่อเติมได้ถูกสร้างเป็นอาคารมัสยิด กว้าง 12  เมตร ยาว 48  เมตร ปัจจุบันมัสยิดมีที่ดิน 2  ไร่ 42 ตารางวาและจะซื้อเพิ่มอีก 70  ตารางวา

 

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายสัมฤทธิ์      เหมนิมัด

พ.ศ     2500

2. นายมาน           แมะเฮม

พ.ศ.    เดิม – 17 มกราคม 2552

3. นายเดนาน       อับดุลรอมาน

พ.ศ.    2552 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายบากั๊ก        โต๊ะหมั่น

พ.ศ.    2500 – 31 พฤษภาคม 2525

2. นายหวังมัย       โต๊ะหมัน

พ.ศ.      2530 – 17 กรกฎาคม 2550

3. นายอุหมัดรอโซน     โต๊ะหมัน

พ.ศ.      2551 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายกิฟลี         อับดุลรอมาน

พ.ศ.    2500 – 21 พฤศจิกายน 2544

2. นาประเสริฐ     โซ๊ะเลาะ

พ.ศ.    2545 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2555

1. นายดะริส          หมัดสอาด

7. นายจำรุณ     ศิลาทอง

2. นายสง่า            โต๊ะหมัน

8. นายสุรพล         อับดุลรอมาน

3. นายชำนาญ       อับดอระมาน

9. นายปราโมทย์   อับดุลรอมาน

4. นายหวัง       ซันลี

10. นายสมหวัง       หมัดฮาซัน

5. นายวิเชียร        โต๊ะหมัน

11. นายสมศักดิ์       โซ๊ะมาน

6. นายอดุลย์        รอดเทียน

12. นายยุโสบ        เขียวอ่อน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2551

1. นายสง่า            โต๊ะหมัน

7. นายชำนาญ       อับดอระมาน

2. นายดะริส          หมัดสอาด

8. นายหวัง       ซันลี

3. นายสมาน     อับดุลรอมาน

9. นายจำรุณ     ศิลาทอง

4. นายสมชาย    อับดุลรอมาน

10. นายปราโมทย์   อับดุลรอมาน

5. นายวิเชียร        โต๊ะหมัน

11. นายอดุลย์        รอดเทียน

6. นายสมหวัง       หมัดฮาซัน

12. นายสุรพล         อับดุลรอมาน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2545

1. นายสมาน     พุฒเพ็ง

7. นายเกษม      แมะเฮม

2. นายประสิทธิ์     เหมนิมัด

8. นายลอมาน        อับดุลรอมาน

3. นายอดุลย์        รอดเทียน

9. นายเดนาน       อับดุลรอมาน

4. นายสง่า            โต๊ะหมัน

10. นายชำนาญ       อับดอระมาน

5. นายหมัดนุช         ฉิมวิเศษ

11. นายดะริส      หมัดสอาด

6. นายหวัง       ซันลี

12. นายวิเชียร        โต๊ะหมัน

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดนูรุลฮีดายะห์  (ไผ่เหลือง)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 156 ครอบครัว  จำนวน 746 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 368 คน
 - เพศหญิง 378 คน
 - รวม 746 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 1 คน
 - เพศหญิง 5 คน
 - รวม 6 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 367 คน
 - เพศหญิง 373 คน
 - รวม 740 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 278 คน
 - เพศหญิง 270 คน
 - รวม 548 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 89 คน
 - เพศหญิง 103 คน
 - รวม 192 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดนูรุลฮีดายะห์  (ไผ่เหลือง)


โทรศัพท์ 02-914-8874
โทรสาร -
มือถือ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดนูรุลฮีดายะห์  (ไผ่เหลือง)

แผนที่ มัสยิดนูรุลฮีดายะห์  (ไผ่เหลือง)

Scroll To Top