วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 19:58 น.

มัสยิดนูรุลอิสลาม  (บ้านนาตับ)

มัสยิดนูรุลอิสลาม  (บ้านนาตับ)

ทะเบียนเลขที่ 26 วันที่จดทะเบียน 1 กรกฎาคม 2492
บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 9
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย สุเหร่านาตับ
ถนน เลียบวารี แขวง โคกแฝด
เขต หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10240 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 5


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดนูรุลอิสลาม  (บ้านนาตับ)


มัสยิดนูรุลอิสลาม

 

ที่ตั้ง 

หมู่ 9 ซอยสุเหร่านาตับ แขวงโคกแฝด  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

เลขหมายทะเบียน

26

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

01 กรกฎาคม  2492

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายหวัง      รักกษิกร

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายฟุ้ง     ยอดเวียน

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายสะอาด   แฝกหอม

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

           

            ความเป็นมาของหมู่บ้านนาตับแห่งนี้ เป็นหมู่บ้านประมาณ 30 หลังคาเรือนต่อมามีประชาชนเพิ่มขึ้น หมู่บ้านแห่งนี้ได้ปรึกษาหารือกันหาสถานที่ละหมาดวันศุกร์ ต่อมาได้รับอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาได้อุทิศบ้านทรงไทยหนึ่งหลังที่หัวลำโพงหรือเรียกว่าสถานีหัวลำโพงในปัจจุบัน ทางหมู่บ้านนาตับได้ทำการเรื้อถอนมาสร้างเป็นมัสยิดใช้ประกอบพิธีทางศาสนกิจในหมู่บ้านนี้เรื่อยมา และเปิดเป็นโรงเรียนประชาบาลต่อมาอาคารชำรุดทรุดโทรมไม่สามารถที่จะบูรณะคงเดิมไว้ได้ เมื่อปี พ.ศ. 2512 ได้สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแทนมัสยิดหลังเก่ามาจนถึงปัจจุบัน ได้ชื่อว่ามัสยิดนูรุลอิสลาม บ้านนาตับ ถึงปัจจุบันนี้ 

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายหวัง      รักกสิกร

พ.ศ     .2492

2. นายสมพงษ์   สุขไสว

พ.ศ.    2520 - 2536

3. นายสุบิน   จินดารี

พ.ศ.   2536 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายฟุ้ง     ยอดเวียน

พ.ศ.     2492

2. นายยูซบห์   อามีน

พ.ศ.    2536 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายสะอาด   แฝกหอม

พ.ศ.     2492

2. นายนาอีม รัสมี

พ.ศ.   2520 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2558-2562

1. นายสุบิน  จินดานารี

7. นายสวัสดิ์  หนูมา

2. นายยูซบห์  อามีน

8. นายสุวรรณดี  หมู่นิคม

3. นายอามีน  รัสมี

9. นายสมบุญ  มูฮำหมัด

4. นายณรงค์  รัสมี

10. นางศิริมา  แดงมิน

5. นายทินกร  แฝกหอม

11. นางสุรีย์  อามีน

6. จ.ส.อ.สนอง  สุขไสว

 

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2553

1. นายณรงค์   รัสมี

7. นายสุพจน์   สุขดีศรีสวัสดิ์

2. นายกอดี   มั่นคง

8. นายอุสมาน   สลามเต๊ะ

3. นายมูเราะห์   มั่นคง

9. นายอับดุลเลาะ   วันหมัด

4. นายทินกร   แฝกหอม

10. นายสวัสดิ์   หนูมา

5. นายสมหวัง   สุขไสว

11. นายยศพงษ์   ยอดเวียน

6. นายสนอง   สุขไสว

12. นายสุรีย์   อามีน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2548

1. นายณรงค์   รัสมี

7. นายสนอง   สุขไสว

2. นายกอดี   มั่นคง

8. นายอนันต์   วรรณสุทธิ์

3. นายกอเด็ด   สุขไสว

9. นายซอและ   สุขไสว

4. นายอุสมาน   พวงทองดี

10. นายทินกร   แฝกหอม

5. นายอุสมาน   สุขไสว

11. นายไสว   โพธิ์เต๊ะเอี่ยม

6. นายอับดุลเลาะ   วันหมัด

12. นายมูเราะห์   มั่นคง

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดนูรุลอิสลาม  (บ้านนาตับ)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 88 ครอบครัว  จำนวน 593 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 288 คน
 - เพศหญิง 305 คน
 - รวม 593 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 27 คน
 - เพศหญิง 30 คน
 - รวม 57 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 261 คน
 - เพศหญิง 275 คน
 - รวม 536 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 212 คน
 - เพศหญิง 231 คน
 - รวม 443 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 49 คน
 - เพศหญิง 44 คน
 - รวม 93 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดนูรุลอิสลาม  (บ้านนาตับ)


โทรศัพท์ 02-989-8132
โทรสาร -
มือถือ 081-208-5409
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดนูรุลอิสลาม  (บ้านนาตับ)

แผนที่ มัสยิดนูรุลอิสลาม  (บ้านนาตับ)

Scroll To Top