วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567 21:18 น.

มัสยิดดารุนน่าอีม  (ทุ่งครุ)

มัสยิดดารุนน่าอีม  (ทุ่งครุ)

ทะเบียนเลขที่ ธ.5 วันที่จดทะเบียน 1 กันยายน 2492
บ้านเลขที่ 83 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย สุขสวัสดิ์ 70 ซอย 18
ถนน ครุใน แขวง ทุ่งครุ
เขต ทุ่งครุ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10140 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 6


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดดารุนน่าอีม  (ทุ่งครุ)


มัสยิดดารุนน่าอีม

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 184 ซอยสุขสวัสดิ์ 18 ถนนสุขสวัสดิ์ 70 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

เลขหมายทะเบียน

ธ.5

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

1 กันยายน 2492

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายหะยีมูฮำหมัดอาหวัง ทองทา     

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายนายหะยีอับดุลเลาะ ดาวแย้ม   

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายสะอาด สากลวารี      

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

 

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายหะยีมูฮำหมัดอาหวัง ทองทา

พ.ศ.   1 ก.ย. 2492

2. นายมาน นะสานี

เดิม (เสียชีวิต)

3. นายทองหล่อ ดาวแย้ม

พ.ศ.   19 มิ.ย. 2525 (เสียชีวิต)

4. นายสมหวัง ทองเลาะ

พ.ศ.   8 ก.ค. 2540 - 4 ก.ค. 2543 (ลาออก)

5. นายมนู คล้ายจาก

พ.ศ.   2552

6. นายสมนึก นะสานี

ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายทองหล่อ ดาวแย้ม

พ.ศ.   1 ก.ย. 2492 - 13 มิ.ย. 2525 (ลาออก)

2. นายสง่า บุญเจริญ

พ.ศ.  19 มิ.ย. 2525 - 28 เม.ย. 2535(ลาออก)

3. นายเฟซอน อับดุลเลาะห์

พ.ศ.   17 ต.ค. 2535 - 10 มิ.ย. 2543(ลาออก)

4. นายประสาท อุ่นสมบูรณ์

พ.ศ.   2552

5. นายสมาน อาบีดิน

พ.ศ.   1 ต.ค. 2543 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายสะอาด สากลวารี

 

2. นายฮาซะห์ สากลวารี

พ.ศ.   19 มิ.ย. 2525 (ลาออก)

3. นายชาคริต บินหะยีมะหะหมัด

พ.ศ. 23 ต.ค. 2530 - 30 พ.ย. 2534 (ลาออก)

4. นายชลอ ฤทธิ์จุรี

พ.ศ.   2552

5. นายคำรณ วงษ์สันต์

พ.ศ.    17 ต.ค. 2535 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2559

1. นายสมบัติ  ดาวแย้ม

6. นายชาลี  ศิริยามันต์

2. นายสมบัติ  สุขภิญโญ

7. นายศัลยพงศ์  วงศ์บุญเกิด

3. นายธิบดี  แสงประสพ

8. นายนพดล  พัฒนวารี

4. นายวิโรจน์  ระดีวงษ์

9. นายรณฤทธิ์  ศิริยามันต์

5. นายสุชาติ  สากลวาร

10. นายจุฑา  ทองแสง

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2552

1. นายหวัง เอี่ยมสมบัติ

7. นายสุไลมาน ฤทธิ์จุรี

2. นายจรูญ เพื่อนชอบ

8. นายสุเทพ อุ่นสมบูรณ์

3. นายสนม เจริญสุข

9. นายสมศักดิ์ ฤทธิ์จุรี

4. นายยาซีม เรืองพานิช

10. นายชลอ ใบตานี

5. นายสมยง หวังโซ๊ะ

11. นายประพนธ์ อิบรอฮีม

6. นายไพริน แสดงฤทธิ์

12. นายสุนทร คล้ายสำอาง

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดดารุนน่าอีม  (ทุ่งครุ)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 454 ครอบครัว  จำนวน 2,243 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 1,075 คน
 - เพศหญิง 1,168 คน
 - รวม 2,243 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 39 คน
 - เพศหญิง 49 คน
 - รวม 88 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 1,036 คน
 - เพศหญิง 1,119 คน
 - รวม 2,155 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 793 คน
 - เพศหญิง 833 คน
 - รวม 1,626 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 243 คน
 - เพศหญิง 286 คน
 - รวม 529 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดารุนน่าอีม  (ทุ่งครุ)


โทรศัพท์ 02-463-5181,02-463-8191
โทรสาร -
มือถือ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดดารุนน่าอีม  (ทุ่งครุ)

แผนที่ มัสยิดดารุนน่าอีม  (ทุ่งครุ)

Scroll To Top