วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 18:31 น.

มัสยิดซีรอยุดดีน  (บ้านเกาะบัวขาว)

มัสยิดซีรอยุดดีน  (บ้านเกาะบัวขาว)

ทะเบียนเลขที่ 64 วันที่จดทะเบียน 1 พฤษภาคม 2493
บ้านเลขที่ - หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย รามคำแหง 174
ถนน รามคำแหง แขวง มีนบุรี
เขต มีนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10510 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 4


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดซีรอยุดดีน  (บ้านเกาะบัวขาว)


มัสยิดซีรอยุดดีน

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 64  หมู่ 4   ซอยรามคำแหง 174   ถนนรามคำแหง  แขวงมีนบุรี    เขตมีนบุรี   กรุงเทพมหานคร 10510

เลขหมายทะเบียน

64

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

1   พฤษภาคม   2493

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายจำปี     เลาะซัน

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายหมัดนุช  บินหะยีอาระซัน

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายฮัมดะห์  เจ๊ะมะหะหมัด

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

 ซีรอยุดดีน (บ้านเกาะบัวขาว) ชาวบ้านใกล้เคียงเรียกที่นี่ว่า บ้านเกาะ เป็นไปได้ว่าชาวบ้านแถวนี้อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นเกาะ และมีความร่วมมือช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี ในอดีตชาวบ้านเกาะแห่งนี้เดินทางไปประกอบศาสนกิจที่มัสยิดน่าฟีอะห์ (ลำนายโส) อยู่เป็นประจำ ต่อมาเมื่อประชากรมากขึ้นและการเดินทางไปมัสยิดลำนายโสต้องเดินทางไกล ชาวบ้านจึงได้สร้างบาแลขึ้น (บาลาเซาะห์) หลังคามุงจากสร้างขึ้นบนที่ดินของโต๊ะลังหวัง เลาะซัน ใช้เป็นที่ประกอบศาสนกิจใช้เป็นที่สอนศาสนา และเป็นจุดศูนย์กลางของชาวบ้าน หลังจากสร้างบาแลมาประมาณ 5 ปี ก็ได้ทำการจดทะเบียนที่ศาลากลางจังหวัดพระนคร เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2495 โดยมีชื่อว่า มัสยิดซีรอยุดดีน โดยมีนายจำปี  เลาะซัน (เป็นบุตรของเต๊ะลังหวัง เลาะซัน) เป็นอิหม่าม นายฮำหมัดนุช  บินหะยีอาระซัน เป็น คอเต็บ นายฮัมดะห์   เจ๊ะมะหะหมัด เป็นบิหลั่น ทะเบียนเลขที่ 64 หมู่ 20 บ้านเกาะใหญ่ ตำบลมีนบุรี อำเภอมีนบุรี จังหวัดพระนคร

          ต่อมาอิหม่าม ได้ย้ายบ้านไปทำมาหากินที่จังหวัดชลบุรี จึงลาออกและได้มีการเลือกตั้งอิหม่ามคนใหม่ขึ้น ปรากฏว่า นายหวัง  บู่หาด ได้รับการเลือกตั้งเป็นอิหม่าม และนายหวัง  บู่หาด ได้อุทิศที่ดินให้กับมัสยิดจำนวน 1  ไร่ 10  ตารางวา เพื่อเป็นที่ตั้งของมัสยิด และทำการก่อสร้างมัสยิดหลังใหม่ ซึ่งมีครูอับดุรเราะห์มาน หมัดเซ็น มาวางรากฐานมัสยิด ต่อมานายจำปี  บู่หาด ได้อุทิศที่ดินอีกจำนวน 1 ไร่ 36 ตารางวา ที่ติดกับมัสยิดทำให้มีที่ดินมากขึ้น ดังนั้นอิหม่าม และคณะกรรมการจึงมีความคิดที่จะสร้างมัสยิดหลังถาวรขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากฮัจยีรุณ กับฮัจยะห์เซาะห์ จ้อยรุ่ง ให้เป็นทุนการก่อสร้างจำนวน 1,000,000 (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เป็นการเริ่มต้นการก่อสร้าง และได้จัดงานเพื่อหารายได้สมทบทุน โดยมีนายสมัย  เจริญช่าง เป็นประธานจัดงานวางรากฐานมัสยิด อาจารย์มานิศ  วิทยานนท์ เป็นประธานวางรากฐานมัสยิด มี ฯพณฯไสว พัฒโน รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขณะนั้น เป็นประธานในพิธี เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 เสร็จในปี พ.ศ. 2533

          ต่อมาปี พ.ศ. 2538 อิหม่ามหวัง บู่หาด เสียชีวิต ซึ่งระยะเวลาการเป็นอิหม่ามของท่านนานประมาณ 40 ปี ท่านได้สร้างความรักความสามัคคีให้กับพี่น้องด้วยดีเสมอมาหลังจากนั้นไม่นานก็มีการเลือกตั้งอิหม่ามขึ้นใหม่ ซึ่งปรากฏว่านายอำนวย(อุมัร) จ้อยรุ่ง ได้รับการเลือกตั้งเป็นอิหม่ามเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2539 มีนายประชา(ยามาลุดดีน) ต่ายหลี เป็นคอเต็บ และนายฟา  บินหะยีอาระซัน เป็นบิหลั่น ปัจจุบันนี้มัสยิดมีสัปปุรุษจำนวน 272 ครอบครัว มีโรงเรียนสอนศาสนา มัดดาร่อตั้ลอิสลาม อยู่ที่มัสยิด และมีสถาบันสอนศาสนาเนี๊ยะม่าตุ้ลอิสลาม ตั้งอยู่ในซอยคุ้มราศี รามคำแหง 182 ทำการสอนบุตรหลานของมุสลิมในเขตใกล้เคียง

 

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายจำปี     เลาะซัน

พ.ศ     .2492

2. นายหวัง     บู่หาด

พ.ศ.    เดิม – 31 ธันวาคม  2538

3. นายอำนวย    จ้อยรุ่ง

พ.ศ.    2539 – 19  มีนาคม 2549

4. นายทวี         จ้อยรุ่ง

พ.ศ.    2549 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายหมัดนุช  บินหะยีอาระซัน

พ.ศ.      2492

2. นายชลอ     อุสมาน

พ.ศ.     

3. นายประชา      ต่ายหลี

พ.ศ.      2527 – 28 มิถุนายน 2555

4. นายสัญญา    กะแตเซ็ง

พ.ศ.      2555 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายฮัมดะห์  เจ๊ะมะหะหมัด

พ.ศ.      2492

2. นาฟา    บินหะยีอาระชัน

พ.ศ.      เดิม – ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2557

1. นายตอฮา  มะสะอะ

7. นายสมชาย  น้อยหิรัญ

2. นายศิริ  และสาลี

8. นายสุไฮมี  เจ๊ะรอฮีม

3. นายณรงค์  ลามอ

9. นายการีม  หะนุจิ๊

4. นายบุญเลิศ  เปลี่ยนบำรุง

10. นายศรีนิล  น้อยหิรัญ

5. นายสะม๊าด  ขำมิน

11. นายสุวัฒน์  อิสมาแอล

6. นายสุชิน  หะนุจิ๊

12. นายสมพร  นุ่มแปลก

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2553

1. นายกอเซ็ม      นุ่มแปลก

7. นายสง่า           น้อยหิรัญ

2. นายอรัญ        โซ๊ะพิทักษ์

8. นายสุไฮมี       เจ๊ะรอฮีม

3. นายตอฮา     มะสะอะ

9. นายสุชิน      หะนุจิ

4. นายการีม       หะนุจิ๊

10. นายสะม๊าด      ขำมิน

5. นายบุญเลิศ    เปลี่ยนบำรุง

11. นายลำดวน     หวังอุ่น

6. นายสมชาย      ต่ายหลี

12. นายวินัย        เหมศิริ

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2548

1. นายกอเซ็ม      นุ่มแปลก

7. นายสุไฮมี       เจ๊ะรอฮีม

2. นายมานัตร     ขำมิน

8. นายตอฮา     มะสะอะ

3. นายบุญเลิศ    เปลี่ยนบำรุง

9. นายการีม       หะนุจิ๊

4. นายทวี         จ้อยรุ่ง

10. นายสมชาย      ต่ายหลี

5. นายยนต์        บู่หาด

11. นายสุดสมัย      เหมศิริ

6. นายวันชัย     จ้อยรุ่ง

12. นายสง่า           น้อยหิรัญ

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดซีรอยุดดีน  (บ้านเกาะบัวขาว)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 247 ครอบครัว  จำนวน 842 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 405 คน
 - เพศหญิง 437 คน
 - รวม 842 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 44 คน
 - เพศหญิง 39 คน
 - รวม 83 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 361 คน
 - เพศหญิง 398 คน
 - รวม 759 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 289 คน
 - เพศหญิง 308 คน
 - รวม 597 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 72 คน
 - เพศหญิง 90 คน
 - รวม 162 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดซีรอยุดดีน  (บ้านเกาะบัวขาว)


โทรศัพท์ -
โทรสาร -
มือถือ 089-409-9646
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดซีรอยุดดีน  (บ้านเกาะบัวขาว)

แผนที่ มัสยิดซีรอยุดดีน  (บ้านเกาะบัวขาว)

Scroll To Top