วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 14:48 น.

มัสยิดอัลฮิดายะห์  (ลำบุหรี่พวง)

มัสยิดอัลฮิดายะห์  (ลำบุหรี่พวง)

ทะเบียนเลขที่ 99 วันที่จดทะเบียน 19 มีนาคม 2502
บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 14
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย มิตรไมตรี 6
ถนน มิตรไมตรี แขวง คลองสิบ
เขต หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10530 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 5


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดอัลฮิดายะห์  (ลำบุหรี่พวง)


มัสยิดอัลฮิดายะห์

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ –  หมู่ 14  ซอยมิตรไมตรี 6   แขวงคลองสิบ  เขตหนองจอก   กรุงเทพมหานคร  10530

เลขหมายทะเบียน

99

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

19   มีนาคม   2502

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายหมัด      ซากีรี

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายสมาน     สุขุมานันท์

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายฟารีด      มีมูซอ

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

          

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายหมัด      ซากีรี

พ.ศ     2502

2. นายนุช     สุขุมานันท์

พ.ศ.     2523

3. นายปรีดา    ซำมัยญะ

พ.ศ.     2537 – 07 ตุลาคม 2553

4. นายอนุสิทธิ์   สุขุมานันท์

พ.ศ.   2554 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายสมาน     สุขุมานันท์

พ.ศ.     2502

2. นายสุธี         ซากีรี

พ.ศ.      2523 – 27 กันยายน 2528

3. นายสะอ๊าด     โต๊ะสะและ

พ.ศ.     2528 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายฟารีด      มีมูซอ

พ.ศ.    2502

2. นาถนัดกิจ   เจริญวงศ์

พ.ศ.     2523

3. นายหมัด       ซากีรี

พ.ศ.     2537 – 24 กุมภาพันธ์ 2548

4. นายชัยรัตน์    สุขุมานันท์

พ.ศ      2551 – ปัจจุบัน


ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2555

1. นายเสนีย์         ซำมัยญะ

7. นายพัฒนา       ปรียากร

2. นายฟาเด็น       สุขุมานันท์

8. นายอดุลย์        สมภักดี

3. นายคฑาวุธ        เลาะหมุด

9. นายบุดฮาน       มีมูซอ

4. นายประสาน     สนิสุริวงษ์

10. ว่าที่ ร.ต.นภนต์    สุวินัย

5. นายวิวัฒน์       พิมพารัตน์

11. นายมนัส        นิติวัฒนชัย

6. นายยุทธนา      ซากีรี

12. นายมานัส       สนิสุริวงษ์

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2551

1. นายอนุสิทธิ์     สุขุมานันท์

7. นายพัฒนา       ปรียากร

2. นายฟาเด็น     สุขุมานันท์

8. นายเสนีย์         ซำมัยญะ

3. นายอิรฟาน         ซากีรี

9. นายประสาน     สนิสุริวงษ์

4. นายคฑาวุธ        เลาะหมุด

10. นายสมหมาย     สุวินัย

5. นายวิวัฒน์       พิมพารัตน์

11. นายสมศักดิ์     เจริญวงษ์

6. นายสมชาย        มีมูซอ

12. นายบุดฮาน       มีมูซอ

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2545

1. นายบุดฮาน       มีมูซอ

7. นายพัฒนา       ปรียากร

2. นายสมชาย        มีมูซอ

8. นายนิคม      อิหมั่นงาน

3. นายประเสริฐ    สนิสุริวงษ์

9. นายปราโมทย์     ซำมัยญะ

4. นายอิรฟาน         ซากีรี

10. นายฟาเด็น     สุขุมานันท์

5. นายอนุสิทธิ์     สุขุมานันท์

11. นายวิวัฒน์       พิมพารัตน์

6. นายชัยรัตน์      สุขุมานันท์

12. นายประสาน    สนิสุริวงษ์


 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดอัลฮิดายะห์  (ลำบุหรี่พวง)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 70 ครอบครัว  จำนวน 422 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 199 คน
 - เพศหญิง 223 คน
 - รวม 422 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 6 คน
 - เพศหญิง 7 คน
 - รวม 13 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 193 คน
 - เพศหญิง 216 คน
 - รวม 409 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 147 คน
 - เพศหญิง 159 คน
 - รวม 306 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 46 คน
 - เพศหญิง 57 คน
 - รวม 103 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอัลฮิดายะห์  (ลำบุหรี่พวง)


โทรศัพท์ -
โทรสาร -
มือถือ 081-810-7787
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดอัลฮิดายะห์  (ลำบุหรี่พวง)

แผนที่ มัสยิดอัลฮิดายะห์  (ลำบุหรี่พวง)

Scroll To Top