วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 20:38 น.

มัสยิดดารุ๊สซุนนี  (กระทุ่มราย)

มัสยิดดารุ๊สซุนนี  (กระทุ่มราย)

ทะเบียนเลขที่ 70 วันที่จดทะเบียน 13 พฤศจิกายน 2493
บ้านเลขที่ 30/7 หมู่ที่ 9
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย -
ถนน มิตรไมตรี แขวง หนองจอก
เขต หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10530 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 5


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดดารุ๊สซุนนี  (กระทุ่มราย)


มัสยิดดารุ๊สซุนนี

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 30/7 หมู่ 9    แขวงกระทุ่มราย    เขตหนองจอก    กรุงเทพมหานคร 10530

เลขหมายทะเบียน

70

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

13   พฤศจิกายน    2493

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายหะยีสุไลมาน    ปรียากร

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายหะยีอิสมาแอล    หวังอิสลาม

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายสมาน     มาดอรุณ

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

          

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายหะยีสุไลมาน    ปรียากร

พ.ศ     .2492

2. นายหมูฮำหมัดนุด    ปรียากร

พ.ศ.    

3. นายสุวิทย์            ปรียากร

พ.ศ.     2518 - 2530

4. นายสวัสดิ์          ปรียากร

พ.ศ.    2530 – 23 มกราคม 2546

5. นายมะยิด         อุสมาลี

พ.ศ.     2550 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายหะยีอิสมาแอล    หวังอิสลาม

พ.ศ.      2492

2. นายแอ     วิสุทธิปราณี

พ.ศ.     

3. นายอีซา     หวังอิสลาม

พ.ศ.     

4. นายธรรมศักดิ์     แม้นมินทร์

พ.ศ.    2518 – 27 กุมภาพันธ์ 2543

5. นายสมาน           เหมนิหมัด

พ.ศ.     2545 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายสมาน     มาดอรุณ

พ.ศ.      2492

2. นายูซุฟ       หมัดมณีเลิศ

พ.ศ.      

3. นายสมาน      นาคอรุณ

พ.ศ.    

4. นายทวี         เด่นสมุทร

พ.ศ       2523

5. นายสมพงษ์     อุสมาลี

พ.ศ.    2540 – ปัจจุบัน


ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2558-2562

1. นายประดิษฐ  โฉมฉิน

7. นายสมศักดิ์  ยามันซาบีดิน

2. นายสกุลชาย  วัจนะวณิช

8. นายสุรศักดิ์  โซ๊ะมิน

3. นายรอฟิก  อุสมาลี

9. นายสุชาติ  มาสุริยะ

4. นายสมัย  เปียอรุณ

10. นายศรรัก  ปัญญศิริ

5. นายฟารุต  ยามันซาบีดิน

11. นายซบ  มีมูซา

6. นายยะยา  เปียอรุณ

12. นายวินัย  นุ้ยนิ่ง

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2554

1. นายประดิษฐ     โฉมฉิน

7. นายสมศักดิ์     ยามันซาบีดีน

2. นายรอฟิก         อุสมาลี

8. นายไฟซอล      อินเฮง

3. นายวินัย      นุ้ยนิ่ง

9. นายสุรศักดิ์     โซ๊ะมิน

4. นายปัญญา     เปียอรุณ

10. นายสุชาติ     มาสุริยะ

5. นายสมัย       เปียอรุณ

11. นายศรรัก    ปัญญศิริ

6. นายฟารุต        ยามันซาบีดีน

12. นายซบ      มีมูซา

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2550

1. นายไฟซอล      อินเฮง

7. นายสมศักดิ์     ยามันซาบีดีน

2. นายสุรศักดิ์     โซ๊ะมิน

8. นายประดิษฐ     โฉมฉิน

3. นายอำพัน    อุสมาลี

9. นายฟารุต        ยามันซาบีดีน

4. นายศรรัก    ปัญญศิริ

10. นายปัญญา     เปียอรุณ

5. นายซบ      มีมูซา

11. นายสมัย       เปียอรุณ

6. นายสุชาติ     มาสุริยะ

12. นายสกุลชาย     วัจนะวณิชคณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดดารุ๊สซุนนี  (กระทุ่มราย)


วาระการดำรงตำแหน่ง 

อิหม่าม
ประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหาร

ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดดารุ๊สซุนนี  (กระทุ่มราย)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 424 ครอบครัว  จำนวน 1,888 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 904 คน
 - เพศหญิง 984 คน
 - รวม 1,888 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 49 คน
 - เพศหญิง 51 คน
 - รวม 100 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 855 คน
 - เพศหญิง 933 คน
 - รวม 1,788 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 655 คน
 - เพศหญิง 718 คน
 - รวม 1,373 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 200 คน
 - เพศหญิง 215 คน
 - รวม 415 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดารุ๊สซุนนี  (กระทุ่มราย)


โทรศัพท์ 02-989-6125
โทรสาร -
มือถือ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดดารุ๊สซุนนี  (กระทุ่มราย)

แผนที่ มัสยิดดารุ๊สซุนนี  (กระทุ่มราย)

Scroll To Top