วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 10:15 น.

มัสยิดฮี่ดาย่าตุลอิสลามียะฮ์  (แสนแสบ)

มัสยิดฮี่ดาย่าตุลอิสลามียะฮ์  (แสนแสบ)

ทะเบียนเลขที่ 17 วันที่จดทะเบียน 25 มีนาคม 2492
บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 10
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย -
ถนน ประชาร่วมใจ แขวง ทรายกองดินใต้
เขต คลองสามวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10510 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 4


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดฮี่ดาย่าตุลอิสลามียะฮ์  (แสนแสบ)


มัสยิดฮีดาย่าตุลอิสลามียะฮ์

 

ที่ตั้ง 

เลขที่  17  หมู่  10  ถนนประชาร่วมใจ   แขวงทรายกองดินใต้  เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  10510

เลขหมายทะเบียน

17

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

25  มีนาคม    2490

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายสอาด                            มัสสะและ

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายฮัจยีอับดุลเราะมาน      โต๊ะใบด๊ะ

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายสมาน                            มะหะมาน

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

 

            มัสยิดฮีดาย่าตุลอิสลามียะห์ ชาวบ้านมักเรียกว่าสุเหร่าแสนแสบ และไม่มีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรแต่พอจะอนุมานจากหลักฐานของทางราชการ เช่นโฉนดที่ดินเดิมของมัสยิด และของสัปปุรุษรอบมัสยิด ซึ่งออกเมื่อปี ร.ศ. 125 ตรงกับปี พ.ศ. 2450 ซึ่งระบุชื่อมุสลิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ แสดงว่ามีมุสลิมมาตั้งรกรากครอบครองที่ดินบริเวณนี้ ตั้งแต่ก่อนโฉนด สำหรับอาคารมัสยิดตามหลักฐานราชการน่าจะสร้างก่อนปี พ.ศ. 2476 เพราะจดหมายเหตุของโรงเรียนสุเหร่าแสนแสบบันทึกว่าโรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 ครั้งแรกอาศัยสุเหร่าแสนแสบเป็นสถานที่ทำการสอนชั่วคราว จากการสอบถามคนเก่าแก่พอจะทราบว่า เดิมมัสยิดเป็นอาคารไม้อยู่ริมคลองแสนแสบ เมื่ออาคารไม้ชำรุดจึงสร้างอาคารก่ออิฐถัดไปทางทิศเหนือ คืออาคารมัสยิดที่เป็นรูปหลายเหลี่ยมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งสร้างประมาณปี พ.ศ. 2490 สร้างหลายปีจึงเสร็จ เมื่ออาคารปูนเสร็จจึงรื้ออาคารไม้ไปสร้างเป็นอาคารเรียน ต่อมาต่อเติมอาคารมัสยิดด้านตะวันออกประมาณปี พ.ศ. 2517 เมื่อสัปปุรุษมากขึ้นจนสถานที่ไม่เพียงพอละหมาด จึงต่อเติมอาคารด้านทิศเหนือในปี พ.ศ. 2547

            สำหรับการเรียนการสอนด้านศาสนา อาจารย์อับดุลเราะมาน หมัดเซ็น ผู้เป็นอิหม่ามคนก่อน เป็นผู้มีความรู้ทางด้านศาสนา โดยปลูกปอเนาะอยู่ประจำเรียนทั้งกลางวันกลางคืน ผู้มาศึกษากับอาจารย์อับดุลเราะมาน หมัดเซ็น ปัจจุบันเป็นผู้นำทางด้านศาสนา และผู้บริหารมัสยิดหลายแห่ง บรรดาศิษย์จะเรียกว่า ครูหมาน 

 

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1.นายสอาด                       มัสสะและ

พ.ศ.     2490

2.นายมูฮำหมัด                 หมัดเซ็น

พ.ศ.      2490   -   2557

3.นายวิโรจน์            หมัดเซ็น

พ.ศ.     2557 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1.นายฮัจยีอับดุลเราะมาน   โต๊ะใบต๊ะ

พ.ศ      2490

2.นายสมาน                          ดีหมัด

พ.ศ.      2490   -   ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายสมาน                มะหะมาน

พ.ศ.      2490

2. นายไพฑูรย์             หมัดเซ็น

พ.ศ.      2490  -  7 พ.ย.2554

3.นายอุดม                 มิฮาโรน

พ.ศ       .2555  -  ปัจจุบัน


ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2558

1. นายสมศักดิ์  ยูฮันเงาะ

7. นายเกษม  เซ็นโส

2. นายอารีฟีน  ลีอ่ำ

8. นายมูฮำหมัด  สะกุมา

3. นายประหยัด  โต๊ะแอใบเซ็น

9. นายอีซา  ยูฮันเงาะ

4. นายแสวง  ฮักกลอาดำ

10. นายบุญชู  ชื่นขำ

5. นายซำซูดิน  อามีนะ

11. นายผล  มะลิซ้อน

6. นายสุรัตน์  หมัดซัน

12. นายมาลีกี  หมัดสมัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2553

1.นายสิทธิพร               หีบไทยสงค์

7.นายสุรัตน์            หมัดซัน

2.นายซำซูดิน               อามีนะ

8.นายแสวง             ฮักกลอาดำ

3.นายสายัณย์                รุ่งแสง

9.นายเกษม              เซ็นโส

4.นายสมศักดิ์                ยูฮันเงาะ

10.นายจิตต์               แห่จินดา

5.นายอาทิตย์                 ยูฮันเงาะ

11.นายอารีฟีน          ลีอ่ำ

6.นายประหยัด             โต๊ะแอใบเซ็น

 

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2548

1.นายอนันต์                 จิง๊ะ

7.นายปรีดา                โต๊ะอาด

2.นายอุดม                    มิฮาโรน

8.นายมาณพ               โต๊ะอาจ

3.นายสมาน                 อับดุลเลาะห์

9.นายอุดม                   ดำรงค์รัตน์

4.นายประสิทธิ์           โต๊ะอาด

10.นายเกษม               โต๊ะใบต๊ะ

5.นายริด                      หวังแจ่ม

11.นายประสริฐ          ยี่ละหมัด

6.นายสนั่น                  สุขรี

12.นายสุไลมาน          ละอองเงิน


 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดฮี่ดาย่าตุลอิสลามียะฮ์  (แสนแสบ)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 471 ครอบครัว  จำนวน 2,324 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 1,115 คน
 - เพศหญิง 1,209 คน
 - รวม 2,324 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 55 คน
 - เพศหญิง 58 คน
 - รวม 113 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 1,060 คน
 - เพศหญิง 1,151 คน
 - รวม 2,211 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 857 คน
 - เพศหญิง 923 คน
 - รวม 1,780 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 203 คน
 - เพศหญิง 228 คน
 - รวม 431 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดฮี่ดาย่าตุลอิสลามียะฮ์  (แสนแสบ)


โทรศัพท์ 02-914-6871
โทรสาร -
มือถือ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดฮี่ดาย่าตุลอิสลามียะฮ์  (แสนแสบ)

แผนที่ มัสยิดฮี่ดาย่าตุลอิสลามียะฮ์  (แสนแสบ)

Scroll To Top