วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 19:05 น.

มัสยิดอัลวารุ้ลอับร็อด  (ซอยเจริญพัฒนา)

มัสยิดอัลวารุ้ลอับร็อด  (ซอยเจริญพัฒนา)

ทะเบียนเลขที่ 106 วันที่จดทะเบียน 29 พฤศจิกายน 2509
บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย พัฒนาการ 38
ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง
เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 2


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดอัลวารุ้ลอับร็อด  (ซอยเจริญพัฒนา)


มัสยิดอันวารุ้ลอับร๊อด

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ –  หมู่ 14   ซอยพัฒนาการ 38   ถนนพัฒนาการ   แขวงสวนหลวง   เขตสวนหลวง    กรุงเทพมหานคร 10250

เลขหมายทะเบียน

106

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

29   พฤศจิกายน   2509

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายฮำด๊ะ     นาคนาวา

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายสุไรมาน   ตำราเรียง

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายสมิอูน    นาคนาวา

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

          


ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายฮำด๊ะ     นาคนาวา

พ.ศ    2509

2. นายสมหวัง    บินฮาซัน

พ.ศ.    2539 – 5 กุมภาพันธ์ 2548

3. นายบุญรอด     นาคนาวา

พ.ศ.     2548 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายสุไรมาน   ตำราเรียง

พ.ศ.    2509   

2. นายสันติ       และเยาะ

พ.ศ.    2541  - ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายสมิอูน    นาคนาวา

พ.ศ.    2509

2. นาสมหวัง     นาคนาวา

พ.ศ.     2539 – ปัจจุบัน


ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2554

1. นายสมาน          มานหนับ

7. นายสง่า       หวังบู่

2. นายยูซบ      ริดมัด

8. นายสมชาติ      นาคนาวา

3. นายสมชาย       วีนิน

9. นายยาซีน         นาคนาวา

4. นายสมศักดิ์       กลมเกลี้ยง

10. นายวิรัตน์        ดีสะเมาะ

5. นายทองคำ        นาคนาวา

11. นายอีซา       นิศวงค์

6. นายประสิทธิ์      มุมิ

12. นายสมศักดิ์       สมานหนับ

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2549

1. นายสมาน          มานหนับ

7. นายอีซา       นิศวงค์

2. นายสมศักดิ์       สมานหนับ

8. นายยาซีน         นาคนาวา

3. นายทองคำ        นาคนาวา

9. นายประพันธ์      กอเซ็มมูซอ

4. นายวิรัตน์        ดีสะเมาะ

10. นายประสิทธิ์      มุมิ

5. นายยูซบ      ริดมัด

11. นายและ        ริดมัด

6. นายสมชาติ         สะและหมัด

12. นายทองสุข        นาคนาวา

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2544

1. นายยูซบ      ริดมัด

7. นายอิสมาแอน    หมัดนะฮู

2. นายสังวาลย์     สะและมัด

8. นายยาซีน         นาคนาวา

3. นายอภิชาติ     เดชเลย์

9. นายสมชาติ         สะและหมัด

4. นายอีซา       นิศวงค์

10. นายสมศักดิ์       สมานหนับ

5. นายประเสริฐ     มะเล็ง

11. นายทองคำ        นาคนาวา

6. นายวิรัตน์        ดีสะเมาะ

12. นายสมาน          มานหนับ

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดอัลวารุ้ลอับร็อด  (ซอยเจริญพัฒนา)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 351 ครอบครัว  จำนวน 1,296 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 634 คน
 - เพศหญิง 662 คน
 - รวม 1,296 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 88 คน
 - เพศหญิง 73 คน
 - รวม 161 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 546 คน
 - เพศหญิง 589 คน
 - รวม 1,135 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 443 คน
 - เพศหญิง 469 คน
 - รวม 912 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 103 คน
 - เพศหญิง 120 คน
 - รวม 223 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอัลวารุ้ลอับร็อด  (ซอยเจริญพัฒนา)


โทรศัพท์ -
โทรสาร -
มือถือ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดอัลวารุ้ลอับร็อด  (ซอยเจริญพัฒนา)

แผนที่ มัสยิดอัลวารุ้ลอับร็อด  (ซอยเจริญพัฒนา)

Scroll To Top