วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567 21:09 น.

มัสยิดซีรอยุ้ลอิบาดะห์  (พระรามเก้า)

มัสยิดซีรอยุ้ลอิบาดะห์  (พระรามเก้า)

ทะเบียนเลขที่ 76 วันที่จดทะเบียน 12 ธันวาคม 2494
บ้านเลขที่ 346 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย พระรามเก้า 27
ถนน พระรามเก้า แขวง หัวหมาก
เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10240 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 3

ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดซีรอยุ้ลอิบาดะห์  (พระรามเก้า)


มัสยิดซีรอยุ้ลอิบาดะห์

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 346   ซอยพระรามเก้า 27   ถนนพระรามเก้า   แขวงหัวหมาก   เขตบางกะปิ   กรุงเทพมหานคร 10240

เลขหมายทะเบียน

76

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

12   ธันวาคม   2494

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายหะยีซัน   ขำเทศทอง

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายหวัง       หมัดนุรักษ์

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายอุสมาน    สังข์สว่าง

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

          

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายหะยีซัน   ขำเทศทอง

พ.ศ     .2492

2. นายประยูร    ทองสุข

พ.ศ.    

3. นายหะยีซัน    ขามเทศทอง

พ.ศ.     เดิม - 2543

4. นายอาหะหมัด     ขามเทศทอง

พ.ศ.    2543 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายหวัง       หมัดนุรักษ์

พ.ศ.      2492

2. นายสมัด     หมัดนุรักษ์

พ.ศ.      2525 - 2556

3. นายมนัส      หมัดนุรักษ์

พ.ศ.      2556 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายอุสมาน    สังข์สว่าง

พ.ศ.      2492

2. นาอิสมาแอล     หวังภาษิต

พ.ศ.      

3. นายชัยทิพย์        หวังภาษิต

พ.ศ.     เดิม – ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2556

1. นายซาฟีอี          ทรงศิริ

7. นายสนิท        ขามเทศทอง

2. นายภาณุวัฒน์     หมัดนุรักษ์

8. นายประสิทธิ์    แสงเดชา

3. นายประเสริฐ        แอดำ

9. นายประสิทธิ์      เกิดอยู่

4. นายอดิศักดิ์     หวังประสิทธิ์

10. นายสมชาย      แสงเดชา

5. นายประดิษฐ      สุขถาวร

11. นายสมชาย      ฮูเซ็น

6. นายสมาน        หมัดนุรักษ์

12. นายเกษม      หมัดนุรักษ์

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2552

1. นายซาฟีอี          ทรงศิริ

7. นายอดิศักดิ์     หวังประสิทธิ์

2. นายภาณุวัฒน์     หมัดนุรักษ์

8. นายประเสริฐ        แอดำ

3. นายประดิษฐ      สุขถาวร

9. นายประสิทธิ์      เกิดอยู่

4. นายสมาน        หมัดนุรักษ์

10. นายสนิท        ขามเทศทอง

5. นายอำนาจ      อับดุลเลาะ

11. นายเกษม      หมัดนุรักษ์

6. นายสมเดช      ฮูเซ็น

12. นายประสิทธิ์    แสงเดชา

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2548

1. นายซาฟีอี          ทรงศิริ

7. นายประสิทธิ์      เกิดอยู่

2. นายภาณุวัฒน์     หมัดนุรักษ์

8. นายอับดุลเลาะห์   ฮูเซ็น

3. นายประเสริฐ        แอดำ

9. นายวาทิน    ขามเทศทอง

4. นายประดิษฐ      สุขถาวร

10. นายสมาน     หมัดนุรักษ์

5. นายอดิศักดิ์     หวังประสิทธิ์

11. นายประสิทธิ์    แสงเดชา

6. นายด๊ะรี           มัสสอิ๊ด

12. นายเกษม      หมัดนุรักษ์คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดซีรอยุ้ลอิบาดะห์  (พระรามเก้า)


วาระการดำรงตำแหน่ง 

อิหม่าม
ประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหาร
คอเต็บ
รองประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหาร
บิหลั่น
รองประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหาร

ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดซีรอยุ้ลอิบาดะห์  (พระรามเก้า)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 102 ครอบครัว  จำนวน 471 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 227 คน
 - เพศหญิง 244 คน
 - รวม 471 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 22 คน
 - เพศหญิง 15 คน
 - รวม 37 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 205 คน
 - เพศหญิง 229 คน
 - รวม 434 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 159 คน
 - เพศหญิง 182 คน
 - รวม 341 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 46 คน
 - เพศหญิง 47 คน
 - รวม 93 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดซีรอยุ้ลอิบาดะห์  (พระรามเก้า)


โทรศัพท์ 02-319-8522
โทรสาร -
มือถือ 081-626-5851
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดซีรอยุ้ลอิบาดะห์  (พระรามเก้า)

แผนที่ มัสยิดซีรอยุ้ลอิบาดะห์  (พระรามเก้า)

Scroll To Top