วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 20:17 น.

มัสยิดดารุ๊สสลาม  (คลองแปด)

  • Current

มัสยิดดารุ๊สสลาม  (คลองแปด)

ทะเบียนเลขที่ 66 วันที่จดทะเบียน 1 พฤษภาคม 2493
บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 9
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย ไมตรีจิต 7
ถนน ไมตรีจิต แขวง สามวาตะวันออก
เขต คลองสามวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10510 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 4


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดดารุ๊สสลาม  (คลองแปด)


มัสยิดดารุ๊สสลาม

 

ที่ตั้ง 

หมู่9  ถนนมิตรไมตรีจิต   แขวงสามวาตะวันออก   เขตคลองสามวา   กรุงเทพมหานคร  10510

เลขหมายทะเบียน

66

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

1  พฤษภาคม  2493

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายยูซบ       เต็งหิรัณ

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายกาเซ็ม    กองเป็ง

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายสังวาล    หมัดละ

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

 

            ดารุ๊สสลามได้เริ่มก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2492 เป็นเรือนปันหยา กว้าง 4 วา ยาว 6 วา หลังคาสังกะสีในช่วงเริ่มสร้างมีสัปปุรุษประมาณ 50 ครัว ได้ใช้ในการประกอบศาสนกิจและเป็นที่ชุมนุมพบปะเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจการของชมชน ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 อาคารได้ทรุดโทรมลงได้มีการซ่อมแซมและต่อเติมใหม่ ขนาดกว้าง 4 วา ยาว 11 วา ได้ใช้ประกอบศาสนกิจเรื่อยมา จนกระทั่งถึงปี 2536 สัปปุรุษเพิ่มมากขึ้นอาคารไม่สามารถรองรับกับจำนวนสัปปุรุษได้ จึงทำการรื้อถอน และสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้น เป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียวขนาดกว้าง 9 วา ยาว 18 วา และได้ใช้ประกอบศาสนากิจมาจนถึงปัจจุบัน ในปีพ.ศ.2545 ได้สร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 74 วา ยาว 6 วา

 

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. ยูซบ                        เต็งหิรัณ

พ.ศ.          2493

2. นายประสิทธิ์         เต็งหิรัญ

พ.ศ          .2493  -   10 .ม.ค.2549

3. นายไพศาล             เต็งหิรัญ

พ.ศ.         2549-ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1.นายกาเซ็ม              กองเป็ง

พ.ศ.         2493

2.นายพิเชฐ               กองเป็ง

พ.ศ.         2548-ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. .นายสังวาลย์        หมัดละ

พ.ศ.       2493

2. นายฮารูน             หมัดละ

พ.ศ        .2493

3. นายบุญส่ง          หวังพิทักษ์

พ.ศ.         2527 - ปัจจุบัน


ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2556

1.นายสุมน               กองเป็ง

7.นายโสภณ                 กองเป็ง

2.นายฟารุด              บินกาศ

8.นายเฉลิมพล            หมัดละ

3.นายณรงค์              อาเก็บ

9.นายไพฑูรย์             เต็งหิรัญ

4.นายเดชา                มินโด

10.นายกำธร            มูฮำหมัด

5.นายอุดม                     มะหะหมัด

11.นายมานพ                รักธรรม

6.อาหมัด                กุวันโซ๊ะ

12.นายมานพ        เกษรเนียม

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2550

1.นายสุมน               กองเป็ง

7.นายอุดม                     มะหะหมัด

2.นายวิเชียร             บัวจันทร์

8.นายอาหมัด                กุวันโซ๊ะ

3.นายอดิศักดิ์           หวังเกษม

9.นายโสภณ                 กองเป็ง

4.นายฟารุด              บินกาศ

10.นายเฉลิมพล            หมัดละ

5.นายณรงค์              อาเก็บ

11.นายสุวิชช์                เตาฟิก

6.นายเดชา                มินโด

12.นายไพฑูรย์             เต็งหิรัญ

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2545

1.นายวิเชียร            บัวจันทร์

7.นายณรงค์                 อาเก็บ

2.นายฟารุด             บินกาศ

8.นายเฉลิมพล             หมัดละ

3.นายอุดม               มะหะหมัด

9.นายอาหมัด               กุวันโซ๊ะ

4.นายอดิศักดิ์          หวังเกษม

10.นายโสภณ              กองเป็ง

5.นายเดชา               มินโด

11.นายไพศาล             กองเป็ง

6.นายสุมน               กองเป็ง

12.นายสุวิชช์               เตาฟิค

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดดารุ๊สสลาม  (คลองแปด)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 413 ครอบครัว  จำนวน 1,143 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 565 คน
 - เพศหญิง 578 คน
 - รวม 1,143 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 94 คน
 - เพศหญิง 88 คน
 - รวม 182 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 471 คน
 - เพศหญิง 490 คน
 - รวม 961 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 393 คน
 - เพศหญิง 412 คน
 - รวม 805 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 78 คน
 - เพศหญิง 78 คน
 - รวม 156 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดารุ๊สสลาม  (คลองแปด)


โทรศัพท์ 0959318710
โทรสาร -
มือถือ 089-223-4024
อีเมล ma30nop2525_@hotmail.com
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดดารุ๊สสลาม  (คลองแปด)

แผนที่ มัสยิดดารุ๊สสลาม  (คลองแปด)

Scroll To Top