วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 05:40 น.

มัสยิดม่านาฟี่อุลอิสลาม  (คลองกะจะ)

มัสยิดม่านาฟี่อุลอิสลาม  (คลองกะจะ)

ทะเบียนเลขที่ 72 วันที่จดทะเบียน 27 พฤศจิกายน 2493
บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย ศิริถาวร
ถนน รามคำแหง 24 แขวง สวนหลวง
เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 2

ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดม่านาฟี่อุลอิสลาม  (คลองกะจะ)


มัสยิดม่านาฟี่อุลอิสลาม

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 9   ซอยศิริถาวร   ถนนรามคำแหง   แขวงสวนหลวง   เขตสวนหลวง    กรุงเทพมหานคร 10250

เลขหมายทะเบียน

72

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

27   พฤศจิกายน   2493

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายยูซบ    พงษ์สมบัติ

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายถมยา    วงษ์อิสลาม

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายอับดุลเราะห์     พึ่งชื่น

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

          


ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม 

1. นายยูซบ    พงษ์สมบัติ

พ.ศ     .2492

2. นายประสงค์     พงษ์สมบัติ

พ.ศ.     เดิม – 10 กันยายน 2531

3. นายนุช           เย็นประสิทธ์

พ.ศ.     2531

4. นายประสิทธิ์      สุขถาวร

พ.ศ.     2544 – 11 พฤษภาคม 2556

5. นายสำราญ          เล๊าะม๊ะ

พ.ศ.     2556 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายถมยา    วงษ์อิสลาม

พ.ศ.      2492

2. นายนุช         เย็นประสิทธิ์

พ.ศ.      2520 - 2531

3. นายสง่า               เสือสมิง

พ.ศ.      2531 – 10 มิถุนายน 2544

4. นายอุหมัด          หวังภาษิต

พ.ศ.      2544 – 11 พฤษภาคม 2556

6. นายสุเทพ           มิตรน้อย

พ.ศ.      2556 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายอับดุลเราะห์     พึ่งชื่น

พ.ศ.      2492

2. นาฟัก                พึ่งชื่น

พ.ศ.      2521

3. นายวัง                 ขำวิไล

พ.ศ.      2531 – 11 พฤษภาคม 2556

4. นายประคอง          ขำวิลัย

พ.ศ       2556 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2556

1. นายสมบัติ        พึ่งชื่น

7. นายเลาะ         ยะลาน

2. นายอดุล          อิสสระชัย

8. นายสุรชัย        วงษ์ประดิษฐ์

3. นายสมาน        วงษ์อิสลาม

9. นายสมชาย       เล๊าะม๊ะ

4. นายรณชัย        อารียะ

10. นายนิตย์         นาคสุทธิ

5. นายสมาน        พงษ์สมบัติ

11. นายสุนทร        สุขถาวร

6. นายปรีชา        งามมานะ

12. นายประเสริฐ     อับดุลเลาะห์

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2552

1. นายสมบัติ        พึ่งชื่น

7. นายวินัย         บินสอัด

2. นายอาลี          เย็นประสิทธิ์

8. นายประเสริฐ     อับดุลเลาะห์

3. นายสมาน         พงษ์สมบัติ

9. นายสุนทร        สุขถาวร

4. นายรณชัย       อารียะ

10. นายดอเลาะ        ขำวิลัย

5. นายวีระยุทธ       มังประเสริฐ

11. นายสมาน        เล๊าะม๊ะ

6. นายสุรชัย      วงษ์ประดิษฐ์

12. นายลุกมาน       ซอหมัด

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2547

1. นายสมาน         พงษ์สมบัติ

7. นายสมบัติ       พึ่งชื่น

2. นายสมาน        เล๊าะม๊ะ

8. นายวีระยุทธ       มังประเสริฐ

3. นายเลาะ         ยะลาน

9. นายรณชัย       อารียะ

4. นายดอเลาะ        ขำวิลัย

10. นายสุรชัย      วงษ์ประดิษฐ์

5. นายโมนัย        สะลาฮุดดีน

11. นายเกษม       เย็นประสิทธิ์

6. นายยูซบ          ลีวัน

12. นายสุวิทย์       เฉลิมชัย

   


คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดม่านาฟี่อุลอิสลาม  (คลองกะจะ)


วาระการดำรงตำแหน่ง 

คอเต็บ
รองประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหาร
บิหลั่น
รองประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหาร

ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดม่านาฟี่อุลอิสลาม  (คลองกะจะ)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 375 ครอบครัว  จำนวน 1,939 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 907 คน
 - เพศหญิง 1,032 คน
 - รวม 1,939 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 41 คน
 - เพศหญิง 41 คน
 - รวม 82 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 866 คน
 - เพศหญิง 991 คน
 - รวม 1,857 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 720 คน
 - เพศหญิง 787 คน
 - รวม 1,507 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 146 คน
 - เพศหญิง 204 คน
 - รวม 350 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดม่านาฟี่อุลอิสลาม  (คลองกะจะ)


โทรศัพท์ -
โทรสาร -
มือถือ 081-774-9706
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดม่านาฟี่อุลอิสลาม  (คลองกะจะ)

แผนที่ มัสยิดม่านาฟี่อุลอิสลาม  (คลองกะจะ)

Scroll To Top