วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 20:40 น.

มัสยิดดารุ้ลอะมาน  (พญาไท)

มัสยิดดารุ้ลอะมาน  (พญาไท)

ทะเบียนเลขที่ 67 วันที่จดทะเบียน 11 สิงหาคม 2493
บ้านเลขที่ 453 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย เพชรบุรี 7
ถนน เพชรบุรี แขวง ทุ่งพญาไท
เขต ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10400 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 1


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดดารุ้ลอะมาน  (พญาไท)


มัสยิดดารุ้ลอะมาน พญาไท

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 453   ซอยเพชรบุรี 7   ถนนเพชรบุรี   แขวงทุ่งพญาไท   เขตราชเทวี   กรุงเทพมหานคร 10400

เลขหมายทะเบียน

67

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

11   สิงหาคม  2493

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายหะยีหวัง     อร่ามศรี

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายฮัจยีมะหะมุด

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายฮัจยีซามิน

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

          

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายหะยีหวัง     อร่ามศรี

พ.ศ     .2492

2. นายมะหะมุด   มังบุญมอบ

พ.ศ.     เดิม – 10 ตุลาคม 2520

3. นายสอาด    สุมาลย์แมน

พ.ศ.     2520

4. นายบุญรอด    มุขตารี

พ.ศ.     2521

5. นายสมาน    บุหงาแดง

พ.ศ.     2523

6. นายมานิต     ทองแสง

พ.ศ.     2542 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายฮัจยีมะหะมุด

พ.ศ.      2492

2. นายมุร็อต     มุขตารี

พ.ศ.     

3. นายวสันต์      วงศ์ประถัมภ์

พ.ศ.      เดิม - 2516

4. นายประสิทธิ์    สะและวงษ์

พ.ศ.     2520 – 1 พฤษภาคม 2552

5. นายอำนาจ      เผือกเสน่ห์

พ.ศ.     2552 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายฮัจยีซามิน

พ.ศ.      2492

2. นาหะยีบะห์      โดยมาก

พ.ศ.      

3. นายสุรินทร์      มังบุญมอบ

พ.ศ.    

4. นายชาญ         จิตต์อารี

พ.ศ        2520

5. นายวุฒิ          มังบุญมอบ

พ.ศ.      2537 – ปัจจุบัน


ตำแหน่งกรรมการอิสลามประจำมัสยิด พ.ศ. 2562

1. นายอาทิตย์    แป๊ะสมัน

7. นายอนุรักษ์     แป๊ะสมัน

2. นายคณิต       ชื่นถักดี

8. นายสุวิทย์       ร่มโพธิ์

3. นายการุณ     สุขถาวร

9. นายนพดล       จิตต์ใจ

4. นายสกล      อมรทวีพร

10. นายธวัชชัย    สะและวงษ์

5. นายสมชาย     หวังเจริญ

11. นายมานิตย์    บุหงาแดง

6. นายสมพล     หวังเจริญ

12. นางสาวสุภา    สุริวรรณ์ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2557

1. นายสมชาติ     บุหงาแดง

7. นายอนุรักษ์     แป๊ะสมัน

2. นายคณิต       ชื่นถักดี

8. นายสุวิทย์       ร่มโพธิ์

3. นายการุณ     สุขถาวร

9. นายนพดล       จิตต์ใจ

4. นายสกล      อมรทวีพร

10. นายอนุรักษ์    พูลพาณิชย์

5. นายสมชาย     หวังเจริญ

11. นายวีระพล    เสือพงษ์

6. นายสมพล     หวังเจริญ

12. นางสาวสุภา    สุริวรรณ์

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2552

1. นายมานิตย์    รมลี

7. นายสกล      อมรทวีพร

2. นายณรงค์      วงศ์ปถัมภ์

8. นายสมาน     มังบุญมอบ

3. นายวัฒนา     อร่ามศรี

9. นายสนิท      จิเมฆ

4. นายสมชาย     หวังเจริญ

10. นายนิรันด์     แดงบุหงา

5. นายกมล     อันนันหนับ

11. นายวีระพล    เสือพงษ์

6. นายสมชาติ     บุหงาแดง

12. นายคณิต       ชื่นถักดี

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2547

1. นายสนิท      จิเมฆ

7. นายสกล      อมรทวีพร

2. นายการุณ     สุขถาวร

8. นายสะลีฮีม    มั่นคง

3. นายสมพงษ์      อุ่นอำไพ

9. นายศิริ     ล้ำประเสริฐ

4. นายมานิตย์    รมลี

10. นายวัฒนา     อร่ามศรี

5. นายอูหมัด    ยามันสะบีดีน

11. นายสมาน     มังบุญมอบ

6. นายสมชาติ     บุหงาแดง

12. นายวิเชียร    โชติศิริรายละเอียดอื่นๆ 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดดารุ้ลอะมาน  (พญาไท)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 1,867 ครอบครัว  จำนวน 2,069 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 992 คน
 - เพศหญิง 1,077 คน
 - รวม 2,069 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 40 คน
 - เพศหญิง 55 คน
 - รวม 95 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 952 คน
 - เพศหญิง 1,022 คน
 - รวม 1,974 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 685 คน
 - เพศหญิง 735 คน
 - รวม 1,420 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 267 คน
 - เพศหญิง 287 คน
 - รวม 554 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดารุ้ลอะมาน  (พญาไท)


โทรศัพท์ 0-2375-2622
โทรสาร -
มือถือ 08-1325-1617 อิหม่ามมานิต ทองแสง
อีเมล Darulaman453@gmail.com
เว็บไซต์ -
Facebook https://www.facebook.com/sunset6721/?ref=bookmarks
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดดารุ้ลอะมาน  (พญาไท)

แผนที่ มัสยิดดารุ้ลอะมาน  (พญาไท)

Scroll To Top