วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 17:24 น.

มัสยิดดารุ้ลอะมาน  (พญาไท)

มัสยิดดารุ้ลอะมาน  (พญาไท)

ทะเบียนเลขที่ 67 วันที่จดทะเบียน 11 สิงหาคม 2493
บ้านเลขที่ 453 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย เพชรบุรี 7
ถนน เพชรบุรี แขวง ทุ่งพญาไท
เขต ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10400 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 1


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดดารุ้ลอะมาน  (พญาไท)


มัสยิดดารุ้ลอะมาน พญาไท


ที่ตั้ง 

เลขที่ 453   ซอยเพชรบุรี 7   ถนนเพชรบุรี   แขวงทุ่งพญาไท   เขตราชเทวี   กรุงเทพมหานคร 10400

เลขหมายทะเบียน

67

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

11   สิงหาคม  2493

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายหะยีหวัง     อร่ามศรี

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายฮัจยีมะหะมุด

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายฮัจยีซามิน

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

          

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน

ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายหะยีหวัง     อร่ามศรี

พ.ศ     .2492

2. นายมะหะมุด   มังบุญมอบ

พ.ศ.     เดิม – 10 ตุลาคม 2520

3. นายสอาด    สุมาลย์แมน

พ.ศ.     2520

4. นายบุญรอด    มุขตารี

พ.ศ.     2521

5. นายสมาน    บุหงาแดง

พ.ศ.     2523

6. นายมานิต     ทองแสง

พ.ศ.     2542 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายฮัจยีมะหะมุด

พ.ศ.      2492

2. นายมุร็อต     มุขตารี

พ.ศ.     

3. นายวสันต์      วงศ์ประถัมภ์

พ.ศ.      เดิม - 2516

4. นายประสิทธิ์    สะและวงษ์

พ.ศ.     2520 – 1 พฤษภาคม 2552

5. นายอำนาจ      เผือกเสน่ห์

พ.ศ.     2552 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1.นายซามิน

พ.ศ.     2492

2.นายหะยีบะห์     โดยมาก

พ.ศ.    

3.นายสุรินทร์       มังบุญมอบ

พ.ศ.   

4.นายชาญ          จิตต์อารีย์

พ.ศ.    2520 - 2536

5.นายวุฒิ            มังบุญมอบ

พ.ศ.    2537 – 28 ก.พ. 2562

6.นายคณิต          ชื่นภักดี

พ.ศ.    27 ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน

 ตำแหน่งกรรมการอิสลามประจำมัสยิด พ.ศ. 2562

1. นายอาทิตย์    แป๊ะสมัน

7. นายอนุรักษ์     แป๊ะสมัน

2. นายคณิต       ชื่นถักดี

8. นายสุวิทย์       ร่มโพธิ์

3. นายการุณ     สุขถาวร (ลาออก 1 เม.ย. 62)

9. นายนพดล       จิตต์ใจ

4. นายสกล      อมรทวีพร

10. นายธวัชชัย    สะและวงษ์

5. นายสมชาย     หวังเจริญ

11. นายมานิตย์    บุหงาแดง

6. นายสมพล     หวังเจริญ

12. นางสาวสุภา    สุริวรรณ์

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2557

1. นายสมชาติ     บุหงาแดงรายละเอียดอื่นๆ 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดดารุ้ลอะมาน  (พญาไท)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 1,886 ครอบครัว  จำนวน 2,074 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 999 คน
 - เพศหญิง 1,075 คน
 - รวม 2,074 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 62 คน
 - เพศหญิง 60 คน
 - รวม 122 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 937 คน
 - เพศหญิง 1,015 คน
 - รวม 1,952 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 673 คน
 - เพศหญิง 720 คน
 - รวม 1,393 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 264 คน
 - เพศหญิง 295 คน
 - รวม 559 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดารุ้ลอะมาน  (พญาไท)


โทรศัพท์ 0-2375-2622
โทรสาร -
มือถือ 08-1325-1617 อิหม่ามมานิต ทองแสง
อีเมล Darulaman453@gmail.com
เว็บไซต์ -
Facebook https://www.facebook.com/sunset6721/?ref=bookmarks
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดดารุ้ลอะมาน  (พญาไท)

แผนที่ มัสยิดดารุ้ลอะมาน  (พญาไท)

Scroll To Top