วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 07:08 น.

มัสยิดมิตรภาพไทย-ปากีสตาน

มัสยิดมิตรภาพไทย-ปากีสตาน

ทะเบียนเลขที่ 149 วันที่จดทะเบียน 1 มกราคม 2513
บ้านเลขที่ 515 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย เจริญกรุง 39
ถนน เจริญกรุง แขวง สี่พระยา
เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10500 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 1


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดมิตรภาพไทย-ปากีสตาน


มัสยิดมิตรภาพไทย-ปากิสตาน

 

ที่ตั้ง 

เลขที่  515 ซอยเจริญกรุง 39 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เลขหมายทะเบียน

149

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

10 สิงหาคม 2544

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายการิมมูลา มูลากุล     

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายอุสมาน คานสกุล

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายเล โมกาเดส       

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

 

           

 

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายการิมมูลา มูลากุล

พ.ศ.  14 ต.ค. 2544 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายอุสมาน คานสกุล

พ.ศ.  14 ต.ค. 2544 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายเล โมกาเดส

พ.ศ.  14 ต.ค. 2544 - 7 ก.พ. 2552 (ลาออก)

2. นายสราวุธ โลคันเด

พ.ศ.  7 ก.พ. 2552 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2556

1. นายดนัย  ปาทาน

7. นายณรงค์  หนุ่มรักชาติ

2. นายวิเชียร  บุญนาค

8. นายอนุชา  ตันตระกูล

3. นายเฟรโดส  อาลี

9. นายสมาน  อนุรักษ์

4. นายสามารถ  ทรงกลด

10. นายรักชาติ  เชื้อม่วง

5. นายวัชระพล  โกมลตะเมธี

11. นายผดุงศักดิ์  จันตะคาม

6. นายอดุลย์  ผลานันท์

12. นายเปโรคาน  เศกปทาน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2552

1. นายรักชาติ เชื้อม่วง

6. นายสมาน อนุรักษ์

2. นายเฟรโดส อาลี

7. นายวัชระพล โกมลตะเมธี

3. นายสามารถ ทรงกลด

8. นายดนัย ปาทาน

4. นายอนุชา ตันตระกูล

9. นายทวีศักดิ์ จันตะคาม

5. นายรักหมานหว้าหลี ปาทาน

10. นายผดุงศักดิ์ จันตะคาม

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดมิตรภาพไทย-ปากีสตาน


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 15 ครอบครัว  จำนวน 21 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 19 คน
 - เพศหญิง 2 คน
 - รวม 21 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย - คน
 - เพศหญิง - คน
 - รวม - คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 19 คน
 - เพศหญิง 2 คน
 - รวม 21 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 11 คน
 - เพศหญิง 1 คน
 - รวม 12 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 8 คน
 - เพศหญิง 1 คน
 - รวม 9 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดมิตรภาพไทย-ปากีสตาน


โทรศัพท์ -
โทรสาร -
มือถือ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดมิตรภาพไทย-ปากีสตาน

แผนที่ มัสยิดมิตรภาพไทย-ปากีสตาน

Scroll To Top