วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 20:30 น.

มัสยิดฮี่ดาย่าตุ้ลอิสลาม  (สามอิน)

มัสยิดฮี่ดาย่าตุ้ลอิสลาม  (สามอิน)

ทะเบียนเลขที่ 40 วันที่จดทะเบียน 4 สิงหาคม 2492
บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย -
ถนน สุขุมวิท 71 แขวง คลองตันเหนือ
เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10110 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 2


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดฮี่ดาย่าตุ้ลอิสลาม  (สามอิน)


มัสยิดฮี่ดาย่าตุ้ลอิสลาม

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 40  ถนน สุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เลขหมายทะเบียน

40

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

04   สิงหาคม  2492

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายหะยีแอ     อนันหนับ

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายบุญส่ง       วงศ์เดอรี

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายรอมลี         แฉล้มวารี

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

 


ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายหะยีแอ     อนันหนับ

พ.ศ     .249215 กรกฎาคม 2520

2. นายบุญส่ง    วงศ์เดอรี

พ.ศ.     2521 -9 กันยายน 2548

3. นายบัณฑิต    วงศ์เดอรี

พ.ศ.     2551 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายบุญส่ง       วงศ์เดอรี

พ.ศ.      2492 - 2521

2. นายเสงี่ยม       บุญมาเลิศ

พ.ศ.      2523 – 15 กันยายน 2546

3. นายเสรี            พวงมณี

พ.ศ.      2551 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายรอมลี         แฉล้มวารี

พ.ศ.      2492

2. นาอาลี      แฉล้มวารี

พ.ศ.      

3. นายอาหมัด   บุญมาเลิศ

พ.ศ.    

4. นายดอเลาะห์     บุญมาเลิศ

พ.ศ       2520

5. นายสมศักดิ์        บุญมาเลิศ

พ.ศ.      2551 – ปัจจุบัน


ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2555

1. นายสลาม           เดชะชีพ

7. นายพงษ์ศักดิ์      มีสุวรรณ

2. นายสมคิด         บุญมาเลิศ

8. นายประเสริฐ        หมื่นแผงวารี

3. นายปรีชา          แฉล้มวารี

9. นายบุญมา           อันนันนับ

4. นายสุนทร            วงศ์เดอรี

10. นายชวลิต         วงศ์หวังจันทร์

5. นายปริญญา        วงศ์เดอรี

11. นายสง่า             นาคนาวา

6. นายสุขเกษม      เดชะชีพ

12. นายคอดีเย๊าะ         บุญมาเลิศ

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2551

1. นายสุนทร            วงศ์เดอรี

7. นายปริญญา        วงศ์เดอรี

2. นายบุญมา           อันนันนับ

8. นายสมคิด         บุญมาเลิศ

3. นายปรีชา          แฉล้มวารี

9. นายสลาม           เดชะชีพ

4. นายชวลิต         วงศ์หวังจันทร์

10. นายสง่า             นาคนาวา

5. นายสุขเกษม      เดชะชีพ

11. นายประเสริฐ        หมื่นแผงวารี

6. นายพงษ์ศักดิ์      มีสุวรรณ

12. นางคอดีเย๊าะ         บุญมาเลิศ

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2546

1. นายสุนทร            วงศ์เดอรี

7. นายชวลิต         วงศ์หวังจันทร์

2. นายสมศักดิ์        บุญมาเลิศ

8. นายประดิษฐ์      บุญมาเลิศ

3. นายบุญมา           อันนันนับ

9. นายพงษ์ศักดิ์      มีสุวรรณ

4. นายประเสริฐ        หมื่นแผงวารี

10 นายสมคิด         มินสาคร

5. นายปริญญา        วงศ์เดอรี

11. นายสุขเกษม      เดชะชีพ

6. นายแฉล้ม          แฉล้มวารี

12. นายอามีน๊ะห์       ธีระวัจนเดช

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดฮี่ดาย่าตุ้ลอิสลาม  (สามอิน)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 449 ครอบครัว  จำนวน 1,464 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 706 คน
 - เพศหญิง 758 คน
 - รวม 1,464 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 42 คน
 - เพศหญิง 57 คน
 - รวม 99 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 664 คน
 - เพศหญิง 701 คน
 - รวม 1,365 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 564 คน
 - เพศหญิง 562 คน
 - รวม 1,126 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 100 คน
 - เพศหญิง 139 คน
 - รวม 239 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดฮี่ดาย่าตุ้ลอิสลาม  (สามอิน)


โทรศัพท์ 02-3901777
โทรสาร -
มือถือ 086-997-1739
อีเมล -
เว็บไซต์ www.masjidsamin.com
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดฮี่ดาย่าตุ้ลอิสลาม  (สามอิน)

แผนที่ มัสยิดฮี่ดาย่าตุ้ลอิสลาม  (สามอิน)

Scroll To Top