วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 08:45 น.

มัสยิดยามีลุ้ลอีบาดะห์  (ลาดบัวขาว)

มัสยิดยามีลุ้ลอีบาดะห์  (ลาดบัวขาว)

ทะเบียนเลขที่ 63 วันที่จดทะเบียน 12 เมษายน 2493
บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย -
ถนน เคหะร่มเกล้า แขวง สะพานสูง
เขต สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10240 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 3

ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดยามีลุ้ลอีบาดะห์  (ลาดบัวขาว)


มัสยิดยามีลุ้ลอีบาดะห์

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 5   ถนนเคหะร่มเกล้า  แขวงสะพานสูง    เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

เลขหมายทะเบียน

63

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

13   เมษายน  2493

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายสุทิน (ซำซุดดิน)   มินโด

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายมนูญ      มินโต

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายเชื่อม    มุมณี

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

  นับย้อนหลังไปในอดีตประมาณ 150 ปี   ยังมีกลุ่มชนหนึ่งเดิมอาศัยอยู่ ณ เมืองฟาตอนี หรือจังหวัดปัตตานีในปัจจุบัน  พากันอพยพจากถิ่นฐานเดิมทางขึ้นมายังเมืองหลวงของประเทศเมื่อต้นกรุงรัตนโกสินทร์  และได้พำนักอยู่ที่ตำบลคลองตันช่วงระยะเวลาหนึ่ง  เพื่อหาทำเลที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพและในที่สุดก็มีความเห็นว่า มีหมู่บ้านอยู่แห่งหนึ่งเป็นที่ราบลุ่มมีลำคลองซึ่งสามารถใช้เป็นทางสัญจรไปมาได้สะดวก  เพราะการเดินทางในอดีตนั้นทางน้ำถือเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญยิ่ง ส่วนทางบกมีการใช้งานน้อยมาก เป็นทำเลที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และนอกจากนี้ยังมีบึงน้ำขนาดใหญ่ภายในบึงต้นดอกบัวขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากตามธรรมชาติ เหมาะในการใช้น้ำมาทำไร่ทำนาเป็นอย่างยิ่ง  ดังนั้นกลุ่มชนนี้จึงได้เคลื่อนย้ายจากตำบลคลองตันมาตั้งรากฐานอยู่  ณ หมู่บ้านลาดบัวขาว (ซึ่งเรียกตามธรรมชาติของพื้นที่)  ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา  สำหรับหัวหน้าหรือผู้นำในการเดินรถทางทราบชื่อภายหลัง คือ ฮัจยีมุอ์มิน

      ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายสุทิน    มินโด

พ.ศ     2492 - 2520

2. นายยูซบ     วงษ์สะและ

พ.ศ.     2520

3. นายสนิท      อับดุลลา

พ.ศ.     2528 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายมนูญ      มินโด

พ.ศ.      2492

2. นายอรรถศักดิ์     มินโด

พ.ศ.      2542 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายเชื่อม    มุมณี

พ.ศ.      2492

2. นาเฉลียว    ซูกองปาน

พ.ศ.      2542 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2556

1. นายสุริยา  วงษ์ภู่

7. นายดำรงศักดิ์  วงษ์เจริญ

2. นายสุชาติ  สวัสดี

8. นายสมาน  ยะรังวงษ์

3. นายการีม  สีใส

9. นายอาดัม  ตุ๊หมาด

4. นายสมศักดิ์  มานะผล

10. นายมูซอ  วงษ์สะและ

5. นายสำราญ  มุมณี

11. นายสุรินทร์  มินโด

6. นายอัชรินทร์  อับดุลลา

 

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2551

1. นายชลอ     จ้อยรุ่ง

7. นายสมศักดิ์       มานะผล

2. นายสุริยา       วงษ์ภู่

8. นายหวังหมัด      บุญเสริม

3. นายมานัส     วงษ์เจริญ

9. นายยะมาลุดดีน    ยะรังวงษ์

4. นายแสละ      ศรีใส

10. นายต่วน     อิสมัญ

5. นายทองสุข     มินโด

11. นายไสว        มินโด

6. นายสังข์ชัย      ทิตะสุวรรณ

12. นายสำราญ      มุมณี

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2547

1. นายกอเซ็ม     หวังโซ๊ะ

7. นายยะมาลุดดีน    ยะรังวงษ์

2. นายต่วน     อิสมัญ

8. นายหวังหมัด      บุญเสริม

3. นายประสิทธิ์     ดิ่งพุ่ม

9. นายซบ              วงษ์ภู่

 

4. นายสุรินทร์       มินยา

10 นายมูซอ         วงษ์สะและ

 

5. นายโสภณ        มุมณี

11. นายยูนุด        พิจารณา

 

6. นายปยุต          ตุ๊หมาด

12. นายสุริยา       วงษ์ภู่

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดยามีลุ้ลอีบาดะห์  (ลาดบัวขาว)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 1,369 ครอบครัว  จำนวน 3,495 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 1,729 คน
 - เพศหญิง 1,766 คน
 - รวม 3,495 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 281 คน
 - เพศหญิง 249 คน
 - รวม 530 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 1,448 คน
 - เพศหญิง 1,517 คน
 - รวม 2,965 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 1,242 คน
 - เพศหญิง 1,264 คน
 - รวม 2,506 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 206 คน
 - เพศหญิง 253 คน
 - รวม 459 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดยามีลุ้ลอีบาดะห์  (ลาดบัวขาว)


โทรศัพท์ 02-9170773
โทรสาร -
มือถือ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดยามีลุ้ลอีบาดะห์  (ลาดบัวขาว)

แผนที่ มัสยิดยามีลุ้ลอีบาดะห์  (ลาดบัวขาว)

Scroll To Top