วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 09:11 น.

มัสยิดยามิอุลอิบาดะห์  (ทางควาย)

มัสยิดยามิอุลอิบาดะห์  (ทางควาย)

ทะเบียนเลขที่ 44 วันที่จดทะเบียน 23 สิงหาคม 2492
บ้านเลขที่ - หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย อ่อนนุช 59
ถนน อ่อนนุช แขวง ประเวศ
เขต ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 2


   
  - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดยามิอุลอิบาดะห์  (ทางควาย)


มัสยิดยามิอุ้ลอิบาดะห์

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 5 หมู่ 5  ซอยอ่อนนุช 59 ถนนอ่อนนุช  แขวงประเวส  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

เลขหมายทะเบียน

44

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

04   สิงหาคม  2492

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายหะยีอาห์หมัด   อำนวยพร

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายมันโซด         รอมลี

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายมูฮาบีดีน       อับดุลเลาะห์

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

          

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายหะยีอาห์หมัด   อำนวยพร

พ.ศ     .2492

2. นายหะยีกอเซ็ม     อำนวยพร

พ.ศ.     เดิม - 2520

3. นายมาโนช        อ่อนหวาน

พ.ศ.     2520 - 2523

4. นายมูฮายิดีน      อับดุลเลาะห์

พ.ศ.      2523 – 14 กันยายน 2547

5.                         (ว่าง)

ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายมันโซด         รอมลี

พ.ศ.      2492

2. นายยาซีฟูม      หวังดี

พ.ศ.      

3. นายสนั่น          ยูเต๊ะ

พ.ศ.      2518 – 20 มีนาคม 2520

4. นายปรีชา        มินฮายีนุด

พ.ศ.      2520 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายมูฮายิดีน       อับดุลเลาะห์

พ.ศ.      2492

2. นาวาเช็ค           เสาธงใหญ่

พ.ศ.      2524 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2559

1. นายอุสมาน  ศิลปศาสตร์

7. นายอีซา  สะและน้อย

2. นายสุรเดช  หวังเจริญ

8. นายสมาน  โตหัวป่า

3. นายสุเทพ  เบญญาพล

9. นายสมพล  นิ่มละออ

4. นายปราโมทย์  ศิลปศาสตร์

10. นายอนันต์  ทรงศิริ

5. นายทรงศักดิ์  ทรงศิริ

11. นายสุทัศน์  พงษ์วิจารณ์

6. นายสาธร  อ่อนหวาน

12. นายไพรัช  ถนอมศิลป์

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2543

1. นายสง่า       มะโซ๊ะ

7. นายวุฒิพงศ์    วันหวัง

2. นายรอมาน     เสาธงใหญ่

8. นายสมชาติ     ถนอมศิลป์

3. นายยูซบ     แสงวิเชียร

9. นายสักรินทร์    อำนวยพร

4. นายสะอาด    ทรงศิริ

10 นายสุรินทร์    อำนวยพร

5. นายทินกร    ทรงศิริ

11. นายอิมรอน    ศิลปศาสตร์

6. นายยงยุทธิ์         สิงสาหัส

12. นายทรงศักดิ์     ทรงศิริ

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2537

1. นายวิรัตน์       หมัดมณีเลิศ

7. นายเรวัตร์       หวังเจริญ

2. นายอภิรัฐ       อับดุลเลาะห์

8. นายสักรินทร์    อำนวยพร

3. นายทวี      เทียนมณี

9. นายทรงศักดิ์     ทรงศิริ

4. นายอิสมาแอน     รอมลี

10. นายสมชาติ    ถนอมศิลป์

5. นายยงยุทธิ์         สิงสาหัส

11. นายสุรินทร์    อำนวยพร

6. นายอิมรอน    ศิลปศาสตร์

12. นายวิน          วันหวังคณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดยามิอุลอิบาดะห์  (ทางควาย)


วาระการดำรงตำแหน่ง 

นาย-  -
อิหม่าม
ประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหาร
นายปรีชา  บินฮายีนุด
คอเต็บ
รองประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหาร
นายวาเฮต  เสาธงใหญ่
บิหลั่น
รองประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหาร
 • นายสุเทพ  เบญญาพล
  นายสุเทพ  เบญญาพล
  กรรมการ
  ฝ่ายบริหาร
 • นายสุรเดช  หวังเจริญ
  นายสุรเดช  หวังเจริญ
  กรรมการ
  ฝ่ายทะเบียน
 • นายปราโมทย์  ศิลปศาสตร์
  นายปราโมทย์  ศิลปศาสตร์
  กรรมการ
  ฝ่ายวิชาการ
 • นายทรงศักดิ์  ทรงศิริ
  นายทรงศักดิ์  ทรงศิริ
  กรรมการ
  ฝ่ายอาคารสถานที่
 • นายสมาน  โตหัวป่า
  นายสมาน  โตหัวป่า
  กรรมการ
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 • นายสาธร  อ่อนหวาน
  นายสาธร  อ่อนหวาน
  กรรมการ
  ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
 • นายอีซา  สะและน้อย
  นายอีซา  สะและน้อย
  กรรมการ
  ฝ่ายบริหาร
 • นายสมาน  โตหัวป่า
  นายสมาน  โตหัวป่า
  กรรมการ
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 • นายนายสมพล  นิ่มละออ
  นายนายสมพล  นิ่มละออ
  กรรมการ
  ฝ่ายอาคารสถานที่
 • นายอนันต์  ทรงศิริ
  นายอนันต์  ทรงศิริ
  กรรมการ
  ฝ่ายอาคารสถานที่
 • นายไพรัช  ถนอมศิลป์
  นายไพรัช  ถนอมศิลป์
  กรรมการ
  ฝ่ายบริหาร

ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดยามิอุลอิบาดะห์  (ทางควาย)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 1,043 ครอบครัว  จำนวน 3,886 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 1,869 คน
 - เพศหญิง 2,017 คน
 - รวม 3,886 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 273 คน
 - เพศหญิง 269 คน
 - รวม 542 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 1,596 คน
 - เพศหญิง 1,748 คน
 - รวม 3,344 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 1,325 คน
 - เพศหญิง 1,394 คน
 - รวม 2,719 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 271 คน
 - เพศหญิง 354 คน
 - รวม 625 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดยามิอุลอิบาดะห์  (ทางควาย)


โทรศัพท์ 02-322 1567
โทรสาร 02-322 1567
มือถือ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดยามิอุลอิบาดะห์  (ทางควาย)

แผนที่ มัสยิดยามิอุลอิบาดะห์  (ทางควาย)

Scroll To Top