วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 08:16 น.

มัสยิดอิบาดิรเราะห์มาน

มัสยิดอิบาดิรเราะห์มาน

ทะเบียนเลขที่ 158 วันที่จดทะเบียน 26 สิงหาคม 2556
บ้านเลขที่ 61 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย ราษฎร์พัฒนา 10
ถนน - แขวง สะพานสูง
เขต สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10240 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 3

ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดอิบาดิรเราะห์มาน


มัสยิดอิบาดิรเราะห์มาน

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 61 ซอยราษฏร์พัฒนา 10  แขวง:สะพานสูง เขต:สะพานสูง   กรุงเทพมหานคร 10240

เลขหมายทะเบียน

158

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

26  สิงหาคม 2556

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายสมนึก   ยังศิริ

ตำแหน่งคอเต็บ

 

ประวัติความเป็นมา

 


ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายนพดล       หวังพิทักษ์

พ.ศ.        2556 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายสมนึก       ยังศิริ

พ.ศ.        2556 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายสมาน       จั่นละออ

พ.ศ.        2556 – ปัจจุบัน


ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2556

1. นายศักดา    เซะวิเศษ

7. นายซากีรีน     วงศ์มะเซาะ

2. นายวีระศักดิ์   น้อยนงเยาว์

8. นายสุรชัย       มนัสทรง

3. นายประเสริฐ       หวังพิทักษ์

9. นายชวลิต      มหาเรือนลาภ

4. นายเกษม        มะลิวัลย์

10. นายวิฑูรย์    ขำมิน

5. นายมาน         พุ่มพวง

11. นายสมชาย     อรุณพูลทรัพย์

6. นายประเสริฐ     ขำมิน

 

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดอิบาดิรเราะห์มาน


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 84 ครอบครัว  จำนวน 299 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 146 คน
 - เพศหญิง 153 คน
 - รวม 299 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 10 คน
 - เพศหญิง 15 คน
 - รวม 25 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 136 คน
 - เพศหญิง 138 คน
 - รวม 274 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 106 คน
 - เพศหญิง 108 คน
 - รวม 214 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 30 คน
 - เพศหญิง 30 คน
 - รวม 60 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอิบาดิรเราะห์มาน


โทรศัพท์ -
โทรสาร -
มือถือ 089-660-9826
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดอิบาดิรเราะห์มาน

แผนที่ มัสยิดอิบาดิรเราะห์มาน

Scroll To Top