วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 09:58 น.

มัสยิดอัลยุซรอ  (หลอแหล)

มัสยิดอัลยุซรอ  (หลอแหล)

ทะเบียนเลขที่ 54 วันที่จดทะเบียน 30 กันยายน 2492
บ้านเลขที่ 19/19 หมู่ที่ 8
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย -
ถนน ราษฎร์พัฒนา แขวง ราษฎรพัฒนา
เขต สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10240 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 3


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดอัลยุซรอ  (หลอแหล)


มัสยิดอัลยุซรอ

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ – หมู่ 8  ถนนราษฎร์พัฒนา   แขวงสะพานสูง  เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

เลขหมายทะเบียน

54

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

30   กันยายน  2492

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายหะยีซาและห์   ศรีวิเศษ

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายหะยีหวัง   พวงมณี

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายหะยีดาวุด    บินฮัจยีสุไรมาน

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

          


ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายหะยีซาและห์   ศรีวิเศษ

พ.ศ     .2492 - 2526

2. นายหมัดอาดัม    ศรีวิเศษ

พ.ศ.     2526 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายหะยีหวัง   พวงมณี

พ.ศ.      2492

2. นายหะยีสุไลมาน    พวงมณี

พ.ศ.     

3. นายหะยีเกษม        พวงมณี

พ.ศ.      เดิม – 28 เมษายน 2536

4. นายซาฟี             กองแก้ว

พ.ศ.     2536 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายหะยีดาวุด       บินฮัจยีสุไรมาน

พ.ศ.      2492

2. นาอับดุลรอมาน   บินหะยีสุไลมาน

พ.ศ.      

3. นายหะยีซาฟีอี      กองแก้ว

พ.ศ.     เดิม

4. นายธนากร         กองแก้ว

พ.ศ       2540 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2559

1. นายทวีศักดิ์  พวงมณี

7. นายวินัย  หวังพิทักษ์

2. นายอดุลย์  เซะวิเศษ

8. นายสมชาย  แสงสรวย

3. นายอนัน  ขำมิน

9. นายอีซา  หวังพิทักษ์

4. นายชาคริต  พวงมณี

10. นายสุฮัย  หวังพิทักษ์

5. นายอาหมัด  บินหะยีสุไรมาน

11. นายสุรินท์  ศรีวิเศษ

6. นายดิเรก  เซะวิเศษ

12. นายมูฮำหมัด  สาสะกุล

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2554

1. นายสมชาย      พวงมณี

7. นายมูเราะห์     วงษ์สะมัน

2. นายอดุลย์       เซะวิเศษ

8. นายสมชาย       แสงสรวย

3. นายมูฮำหมัด     สาสะกุล

9. นายอีซา          หวังพิทักษ์

4. นายชาคริต        พวงมณี

10. นายสุรินทร์     ศรีวิเศษ

5. นายสามารถ       หวังพิทักษ์

11. นายสมศักดิ์      หวังพิทักษ์

6. นายประสิทธิ์        ฮาเซะ

12. นายสมหวัง       ขำมิน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2549

1. นายสมชาย      พวงมณี

7. นายมูเราะห์     วงษ์สะมัน

2. นายอดุลย์       เซะวิเศษ

8. นายสมชาย       แสงสรวย

3. นายมูฮำหมัด     สาสะกุล

9. นายชาญณรงค์    ศรีพิทักษ์

4. นายสะฮัก           พวงมณี

10. นายสาหัส       หวังพิทักษ์

5. นายสามารถ       หวังพิทักษ์

11. นายสุรินทร์     ศรีวิเศษ

6. นายประสิทธิ์        ฮาเซะ

12. นายสมหวัง       ขำมิน

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดอัลยุซรอ  (หลอแหล)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 1,423 ครอบครัว  จำนวน 4,988 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 2,479 คน
 - เพศหญิง 2,509 คน
 - รวม 4,988 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 162 คน
 - เพศหญิง 153 คน
 - รวม 315 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 2,317 คน
 - เพศหญิง 2,356 คน
 - รวม 4,673 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 1,846 คน
 - เพศหญิง 1,871 คน
 - รวม 3,717 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 471 คน
 - เพศหญิง 485 คน
 - รวม 956 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอัลยุซรอ  (หลอแหล)


โทรศัพท์ 02-373-5664
โทรสาร -
มือถือ 089-533-3493
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดอัลยุซรอ  (หลอแหล)

แผนที่ มัสยิดอัลยุซรอ  (หลอแหล)

Scroll To Top