วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 12:15 น.

มัสยิดฮาซานุดดีน  (ศาลาแดง)

มัสยิดฮาซานุดดีน  (ศาลาแดง)

ทะเบียนเลขที่ 32 วันที่จดทะเบียน 1 กรกฎาคม 2492
บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 5
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย -
ถนน ผดุงพันธ์ แขวง หนองจอก
เขต หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10530 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 5


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดฮาซานุดดีน  (ศาลาแดง)


มัสยิดฮาซานุดดีน

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ - หมู่ 5 ถนนผดุงพันธ์  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

เลขหมายทะเบียน

32

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

01 กรกฎาคม  2492

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายสมาน   มะแอ

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายจุ่น   ซอเฮง

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายซบ   นิกาจิ๊

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

           มัสยิดฮาซานุดดีนความเป็นมาของหมู่บ้านศาลาแดง หมู่บ้านศาลาแดงเรียกว่าศาลาแดน เพราะเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 5 เคยเสร็จมาเป็นประจำ ณ จุดนี้แล้วเสร็จไปยังอำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางขนาก จังหวัดฉะเชิงเทรา ประมาณ พ.ศ. 2460 อัลมัรฮูมนายอับดุลเลาะห์  มะซอ มาตั้งบ้านเรือนอยู่ประกอบอาชีพทำนา และดำรงตำแหน่งอิหม่าม มีนายซอ กูใหญ่ ได้แยกออกไปตั้งมัสยิดใหม่ที่ สามแยกท่าไข่คือมัสยิดอัล-ฮาดีย์ และต่อมาครูดอรอมาน นิและ ได้แยกย้ายไปตั้งมัสยิดใหม่อีก คือมัสยิดนูรุ้ลยากีน (คลองท่าไข่)

 

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายสมาน   มะแอ

พ.ศ     .2492 - 2536

2. นายสวัสดิ์   นิกาจิ๊ 

พ.ศ.     2536

3. นายเมษา   มะแอ

พ.ศ.     2551 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายจุ่น   ซอเฮง

พ.ศ.      249

2. นายสมัคร   มะแอ

พ.ศ.   เดิม - 2514

3. นายกุหลาบ   มะแอ

พ.ศ.    2515

4. นายสำราญ   นิ๊กาจิ๊

พ.ศ.   2534 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายซบ      นิกาจิ๊

พ.ศ.      2492

2. นายสวัสดิ์   นิกาจิ๊

พ.ศ.     เดิม - 2536

3. นายรอมลี    มะแอ

พ.ศ.     2536 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2556

1. นายอาบีดีน   วังหิตัง

7. นายประสาท    เซ็นสุรี

2. นายมาลีซี   เงินตร

8. นายฮูเซ็น   นิลขาว

3. นายรอด๊าด    วังหิตัง

9. นายหวัง     ซอแบก

4. นายอนุโรม   เทียนมณี

10. นายสมเกียรติ   มะมา

5. นายชัยฤทธิ์   ซอเฮง

11. นายสมทรง    โต๊ะกู

6. นายสพรรญู    มูฮำหมัดเย็ง

12. นายจำรัส      มะแอ

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2551

1. นายมาลีซี   เงินตรา

7. นายหวัง     ซอแบก

2. นายฮูเซ็น   นิลขาว

8. นายอาบีดีน   วังหิตัง

3. นายประสาท    เซ็นสุรี

9. นายสมศักดิ์   เป๊าะซิเป๊าะ

4. นายจำรัส      มะแอ

10. นายสมบูรณ์   ซอเฮง

5. นายรอดด๊าด    วังหิตัง

11. นายสพรรญู    มูฮำหมัดเย็ง

6. นายสมทรง    โต๊ะกู

12. นายสนิท   ยาวังวันเด่น

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2544

1. นายสมบุญ      มะแอ

7. นายสมทรง    โต๊ะกู

2. นายหมัด    ซอเฮง

8. นายฮูเซ็น      นิลขาว

3. นายอาบีดีน   วังหิตัง

9. นายจำรัส      มะแอ

 

4. นายสมบูรณ์   ซอเฮง

10 นายมาลีซี    เงินตรา

 

5. นายประสาท    เซ็นสุรี

11. นายหวัง     ซอแบก

 

6. นายสมศักดิ์   เป๊าะซิเป๊าะ

12. นายรอดด๊าด    วังหิตัง

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดฮาซานุดดีน  (ศาลาแดง)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 98 ครอบครัว  จำนวน 407 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 206 คน
 - เพศหญิง 201 คน
 - รวม 407 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 30 คน
 - เพศหญิง 22 คน
 - รวม 52 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 176 คน
 - เพศหญิง 179 คน
 - รวม 355 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 141 คน
 - เพศหญิง 133 คน
 - รวม 274 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 35 คน
 - เพศหญิง 46 คน
 - รวม 81 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดฮาซานุดดีน  (ศาลาแดง)


โทรศัพท์ -
โทรสาร -
มือถือ 089-182-1424
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดฮาซานุดดีน  (ศาลาแดง)

แผนที่ มัสยิดฮาซานุดดีน  (ศาลาแดง)

Scroll To Top