วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 18:41 น.

มัสยิดนูรุ้ลอิบาด๊ะห์  (คลองตรง)

มัสยิดนูรุ้ลอิบาด๊ะห์  (คลองตรง)

ทะเบียนเลขที่ 68 วันที่จดทะเบียน 10 ตุลาคม 2493
บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย -
ถนน พระรามเก้าตัดใหม่ แขวง หัวหมาก
เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10240 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 3


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดนูรุ้ลอิบาด๊ะห์  (คลองตรง)


มัสยิดนูรุ้ลอิบาด๊ะห์

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 2  หมู่ 1   ถนนรามคำแหง   แขวงหัวหมาก   เขตบางกะปิ   กรุงเทพมหานคร 10240

เลขหมายทะเบียน

68

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

10   ตุลาคม    2493

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายมิน    ซอมัด

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายมูเราะห์    หวังภาษิต

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายยูซบ        ฮูเซ็น

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

          

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายมิน    ซอมัด

พ.ศ     .2492

2. นายประยูร      ทองสุข

พ.ศ.     เดิม

3. นายวีรยุทธ    ภัทรศักดิ์ศรี

พ.ศ.     2543 - 2544    

4. นายอาลี       สุขถาวร

พ.ศ.   2545

5. นายวสันต์     ทองสุข

ปัจจุบัน   

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายมูเราะห์    หวังภาษิต

พ.ศ.      2492

2. นายรังสรรค์     สุขถาวร

พ.ศ.      เดิม - 2536

3. นายอาลี           สุขถาวร

พ.ศ.      2536

4. นายหมัด        ฮีมวิเศษ

พ.ศ.    2545 – 30 มีนาคม 2550

5. นายมูฮำหมัด    สุขถาวร

พ.ศ.    2550 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายยูซบ        ฮูเซ็น

พ.ศ.      2492

2. นาสมาน    หวังดุลย์

พ.ศ.      เดิม – 9 กุมภาพันธ์ 2551

3. นายอับดุลเล๊าะห์  ฮูเซ็น

พ.ศ.      2552  

4.                     (ว่าง)

ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2559

1. นายสุรัตน  ซอหมัด

7. นางฟารีดา  มินสุวรรณ

2. นายบุญชู  ซำเซ็น

8. นางปราณี  ภูมิสุข

3. นายสมชาย  เฮงสงเคราะห์

9. นางวันทนีย์  เจ๊ะหมัด

4. นายสง่า  หวังดุล

10. นางฟาติมะ  ฮูเซ็น

5. นายดาวู๊ด  อยู่บำรุง

11. นางสาวอาบีดา  ซอหมัด

6. นายสนั่น  หวังทอง

 

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2554

1. นายวสันต์      ทองสุข

7. นายสมชาย      เฮงสงเคราะห์

2. นายสง่า         หวังดุล

8. นายอามีน      สุขถาวร

3. นายสุรัตน      ซอหมัด

9. นางวันทนีย์     เจ๊ะหมัด

4. นายบุญชู        ซำเซ็น

10. นางฟารีดา     มินสุวรรณ

5. นายดาวู๊ด       อยู่บำรุง

11. นางปราณี      ภูมิสุข

6. นายจรัญ       รัตนสินอนันต์

12. นางทิม         อิบรอเฮม

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2550

1. นายสง่า         หวังดุล

7. นายเลาะ      หวงัดุลย์

2. นายสมควร      สุขถาวร

8. นายดาวู๊ด       อยู่บำรุง

3. นายประพันธ์ศักดิ์    บุญมาเลิศ

9. นายวิทยา       ทองสุข

4. นายสมชาย    สุขถาวร

10. นายทิม        อิบรอเฮม

5. นายสุรัตน      ซอหมัด

11. นางปราณี    ภูมิสุข

6. นายสนั่น      หวังทอง

12. นางวิชุดา     หวังดุล

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดนูรุ้ลอิบาด๊ะห์  (คลองตรง)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 178 ครอบครัว  จำนวน 669 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 320 คน
 - เพศหญิง 349 คน
 - รวม 669 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 24 คน
 - เพศหญิง 17 คน
 - รวม 41 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 296 คน
 - เพศหญิง 332 คน
 - รวม 628 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 244 คน
 - เพศหญิง 255 คน
 - รวม 499 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 52 คน
 - เพศหญิง 77 คน
 - รวม 129 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดนูรุ้ลอิบาด๊ะห์  (คลองตรง)


โทรศัพท์ 02-314-6346
โทรสาร -
มือถือ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดนูรุ้ลอิบาด๊ะห์  (คลองตรง)

แผนที่ มัสยิดนูรุ้ลอิบาด๊ะห์  (คลองตรง)

Scroll To Top