วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 10:48 น.

มัสยิดนูรุลยะกีน  (ท่าไข่)

มัสยิดนูรุลยะกีน  (ท่าไข่)

ทะเบียนเลขที่ 101 วันที่จดทะเบียน 28 มกราคม 2503
บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 7
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย -
ถนน สังฆสันติสุข แขวง กระทุ่มราย
เขต หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10530 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 5


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดนูรุลยะกีน  (ท่าไข่)


มัสยิดนูรุลยะกีน

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 29/7  หมู่ 7   ถนนสังฆสันติสุข   แขวงกระทุ่มราย   เขตหนองจอก    กรุงเทพมหานคร  10530

เลขหมายทะเบียน

101

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

28   มกราคม   2503

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายสวัสดิ์    มู่ฮำหมัดเย็ง

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายสมหวัง   นิกาจิ๊

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายหะยีหมัน   นิกาจิ๊

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

    มัสยิดนูรุลยะกีนได้แยกออกมาจากมัสยิดฮาซานุดดีน (ศาลาแดง) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 โดยมาตั้งขึ้นบนที่ดินของโต๊ะเยาะห์หมัน นิกะจิ๊ ได้อุทิศให้ริมคลองนครเนื่องเขตฝั่งทิศเหนือ ของหมู่ 9 แขวงกระทุ่มราย เมื่อต้นปี พ.ศ.2501 ทางคณะผู้ก่อตั้งได้ดำเนินการจดทะเบียนมัสยิดแต่จดไม่ได้เพราะที่ดินที่ตั้งของมัสยิดเกิดมีปัญหาทางคณะผู้ก่อตั้งจึงได้ไปขอที่ดินจากจากฮัจยะห์โต๊ะนุ่ม หนูรักษ์ ทางฮัจยะห์โต๊ะนุ่มก็ได้ทำวากั๊ฟให้จำนวน 2 ไร่เศษ ทางคณะผู้ก่อตั้งจึงได้ย้ายมัสยิดหลังดังกล่าวข้ามฝั่งมาปลูกสร้างในเนื้อที่ของฮัจยะห์โต๊ะนุ่มซึ่งอยู่ริมคลองนครเนื่องเขตฝั่งใต้ของหมู่ 9 แขวงกระทุ่มราย และได้ดำเนินการขอ   จดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2503 คณะผู้ก่อตั้งประกอบด้อยฮัจยีหมัด หนูรักษ์ ฮัจยีฮานาฟี แสงสุข กำนันมิ เป๊าะซิเป๊าะ ฮัจยีหมัด บัลลังน้อย ฮัจยีหมั่น นิกาจิ๊ อิหม่ามอิสมาแอล มูฮำหมัดเย็ง ผ.ญ.ฟัด ไกรเพ็ชร นายมะนิเด็ง  กีนุห์ นิกาจิ๊ นายหมัด  นิกาจิ๊ ครูดอรอมาน นิแล               นายมาน โต๊ะสะ และนายหมัด  มะหะหมัด นายบู  มะตาระกี กิจกรรมของมัสยิดได้เปิดอบรมมุอัลลัฟเดือนละครั้ง จัดอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนประจำทุกปี โครงการต่อไปจะเปิดเป็นศูนย์วิชาการด้านภาษาต่างประเทศให้แก้บรรดาเยาวชน ได้เรียนรู้เพื่ออนาคตต่อไป

 

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายสวัสดิ์    มู่ฮำหมัดเย็ง

พ.ศ     2503

2. นายสวาท    มูฮำหมัดเย็ง

พ.ศ.     เดิม – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายสมหวัง   นิกาจิ๊

พ.ศ.    2503

2. นายสมศักดิ์    ทิมสำริต

พ.ศ.    2515 – 20 มีนาคม 2532

3. นายสนาน      มูฮำหมัดเย็ง

พ.ศ.     2533 – 3 มกราคม 2544

4. นายสุนันท์      มูฮำหมัดเย็ง

พ.ศ.    2546 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายหะยีหมัน   นิกาจิ๊

พ.ศ.    2503

2. นาอาด       บัลลังน้อย

พ.ศ.     เดิม – 29 มิถุนายน 2550

3. นายเสน่ห์      นิกาจิ๊

พ.ศ.     2551 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2555

1. นายทวีศักดิ์     พิมพ์สัมฤทธิ์

7. นายสำราญ     พิมพ์สำฤทธิ์

2. นายจำรัส        บัลลังน้อย

8. นายมานิต      นิโอ๊ะ

3. นายสมศักดิ์      เทียนมณี

9. นายสมศักดิ์       บัลลังน้อย

4. นายมาลีกี     มูฮำหมัด

10. นายสมศักดิ์     ไกรเพ็ชร์

5. นายสมโภชน์     ชื่นชม

11. นายธงชัย       ศรีรักษา

6. นายประเสริฐ     เจ๊ะสมัน

12. นายสมศักดิ์      อยู่มั่น

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2551

1. นายประเสริฐ     เจ๊ะสมัน

7. ร.ต.ประยงค์    น่วมสวัสดิ์

2. นายสำราญ       ไกรเพ็ชร์

8. นายเสนาะ      เป๊าะซิเป๊าะ

3. นายสมโภชน์     ชื่นชม

9. นายสมศักดิ์     ไกรเพ็ชร์

4. นายมานิต         นิโอ๊ะ

10. นายทวีศักดิ์     พิมพ์สัมฤทธิ์

5. นายสมศักดิ์       บัลลังน้อย

11. นายวิชัย         ปันเต๊ะ

6. นายมาลีกี     มูฮำหมัด

12. นายจำรัส        บัลลังน้อย

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2546

1. นายทวีศักดิ์     พิมพ์สัมฤทธิ์

7. นายสมศักดิ์     บัลลังน้อย

2. นายมานิต       นิโอ๊ะ

8. นายสินธิ์         นิยมราษฏร์

3. นายมาลีกี       มูฮำหมัด

9. นายจำรัส       บัลลังน้อย

4. นายสมศักดิ์     ไกรเพ็ชร์

10. นายสมโภชน์     ชื่นชม

5. นายสมศักดิ์     อยู่มั่น

11. นายประเสริฐ    เจ๊ะสมัน

6. นายธงชัย      ศรีรักษา

12. พ.จ.อ.ประยงค์    น่วมสวัสดิ์

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดนูรุลยะกีน  (ท่าไข่)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 46 ครอบครัว  จำนวน 228 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 105 คน
 - เพศหญิง 123 คน
 - รวม 228 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย - คน
 - เพศหญิง - คน
 - รวม - คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 105 คน
 - เพศหญิง 123 คน
 - รวม 228 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 81 คน
 - เพศหญิง 98 คน
 - รวม 179 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 24 คน
 - เพศหญิง 25 คน
 - รวม 49 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดนูรุลยะกีน  (ท่าไข่)


โทรศัพท์ 02-988-4486
โทรสาร -
มือถือ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดนูรุลยะกีน  (ท่าไข่)

แผนที่ มัสยิดนูรุลยะกีน  (ท่าไข่)

Scroll To Top