วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 17:48 น.

มัสยิดดารุลนาอีม  (สุเหร่าใหม่)

มัสยิดดารุลนาอีม  (สุเหร่าใหม่)

ทะเบียนเลขที่ 57 วันที่จดทะเบียน 2 ธันวาคม 2492
บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 6
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย สุเหร่าใหม่
ถนน ผดุงพันธ์ แขวง หนองจอก
เขต หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10530 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 5

ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดดารุลนาอีม  (สุเหร่าใหม่)


มัสยิดดารุลนาอีม

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 6  หมู่ 6   ถนนผดุงพันธ์   แขวงหนองจอก   เขตหนองจอก   กรุงเทพมหานคร 10530

เลขหมายทะเบียน

57

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

02   ธันวาคม   2492

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายวิจิตร์    กิจประพันธ์

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายทวี      เดวีเลาะ

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายบุรี      เดวีเลาะ

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

          


ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายวิจิตร์    กิจประพันธ์

พ.ศ     .2492

2. นายสะมาแอน   มูฮำหมัดเย็ง

พ.ศ.     เดิม - 2529

3. นายหมัด      อาบีดีน

พ.ศ.     2530 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายทวี      เดวีเลาะ

พ.ศ.      2492

2. นายกอเซ็ม     เดวีเลาะ

พ.ศ.      เดิม - 2529

3. นายเซ็ม        สะมายะ

พ.ศ.      2530 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายบุรี      เดวีเลาะ

พ.ศ.      2492

2. นาอี       มูฮำหมัด

พ.ศ.      2518 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2557

1. นายสัญญา       โซ๊ะเฮง

7. นายเกริกเกียรติ    ตวนกู

2. นายวิทยา         โซ๊ะเฮง

8. นายวันชัย       เดวีเลาะ

3. นายสมบุญ         สะอิ๊

9. นายอดุลย์      ทวนทอง

4. นายสมชาย       โต๊ะมุดบำรุง

10. นายสมนึก     เด็งเจริญ

5. นายสมวัย         เสือสมิง

11. นายสุดใจ     โต๊ะดอเลาะ

6. นายสมเกียรติ    โกศิลทร์

12. นายมุก๊าด      เดวีเลาะ

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2553

1. นายศรีศักดิ์      แสงสุข

7. นายสมนึก      เต็งเจริญ

2. นายสมาน         มินเด็น

8. นายวันชัย       เดวีเลาะ

3. นายอับดุลรอซีน     โกศิลทร์

9. นายสมชาย    โต๊ะมุดบำรุง

4. นายมุงก๊าด        เดวีเลาะ

10. นายวิทยา     โซ๊ะเฮง

5. นายสมบุญ         สะอิ๊

11. นายสมวัย      เสือสมิง

6. นายเกริกเกียรติ    ตวนกู

12. นางสาวสุกัญญา    เปียอรุณ

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2548

1. นายศรีศักดิ์      แสงสุข

7. นายสมนึก      เต็งเจริญ

2. นายมลี            เดวีเลาะ

8. นายมาลีพูน     โสภา

3. นายหวังฮีม        มาแม

9. นายศักดิ์ชัย      ศรีเจริญ

4. นายอับดุลรอซีน     โกศิลทร์

10. นายสมบุญ     สะอิ๊

5. นายประดิษฐ์      โซ๊ะเฮง

11. นายเกริกเกียรติ    ตวนกู

6. นายมุงก๊าด      เดวีเลาะ

12. นายสมาน      มินเด็น


 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดดารุลนาอีม  (สุเหร่าใหม่)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 598 ครอบครัว  จำนวน 2,321 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 1,157 คน
 - เพศหญิง 1,164 คน
 - รวม 2,321 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 154 คน
 - เพศหญิง 145 คน
 - รวม 299 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 1,003 คน
 - เพศหญิง 1,019 คน
 - รวม 2,022 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 817 คน
 - เพศหญิง 812 คน
 - รวม 1,629 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 186 คน
 - เพศหญิง 207 คน
 - รวม 393 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดารุลนาอีม  (สุเหร่าใหม่)


โทรศัพท์ 02-989-9556
โทรสาร -
มือถือ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดดารุลนาอีม  (สุเหร่าใหม่)

แผนที่ มัสยิดดารุลนาอีม  (สุเหร่าใหม่)

Scroll To Top