วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 19:36 น.

มัสยิดยามีอุลอิสลาม  (รามคำแหง)

มัสยิดยามีอุลอิสลาม  (รามคำแหง)

ทะเบียนเลขที่ 52 วันที่จดทะเบียน 16 กันยายน 2492
บ้านเลขที่ 98 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย รามคำแหง 53
ถนน รามคำแหง แขวง หัวหมาก
เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10240 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 3


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดยามีอุลอิสลาม  (รามคำแหง)


มัสยิดยามีอุลอิสลาม

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 98 ซอยรามคำแหง 53 ถนนรามคำแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เลขหมายทะเบียน

52

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

16   กันยายน   2492

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายหะยีเฮม      เกิดอยู่

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายมะหมัด     อามีน

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายเฮม         หมัดนุรัก

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

           ภูมิหลัง บรรพชนมุสลิมที่อพยพมาจากเมือง ยามู หรือ ยะหริ่ง ปัตตานีในสมัยรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่หมู่บ้านสามอิน บ้านคลองตัน อำเภอพระโขนง ต่อมามีลูกหลานเพิ่มมากขึ้น พื้นดินอันเป็นที่ประกอบอาชีพหลักทางการเกษตร (ทำนา-ข้าว) ไม่พอกับจำนวนประชากรจึงได้อพยพย้ายถิ่นมาอยู่ในหลายหมู่บ้าน เช่น บ้านวัดตึก บ้านวัดกลาง คลองลาดพร้าว บ้านหลอแหล บ้านคลองสี่วังเล็ก (มีนบุรี) เป็นต้น

            ประวัติเริ่มต้นของมัสยิด ยามีอุลอิสลาม (สุเหร่าวัดตึก) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ในราวปี พ.ศ. 2440 ณ บริเวณหมู่บ้านวัดตึก ตำบลหัวหมาก ได้มีกลุ่มมุสลิมอพยพมาจากบ้านสามอิน บ้านคลองตัน บ้านคลองกะจะ มารวมตัวกัน ตั้งเป็นชุมชนมุสลิมแห่งใหม่ขึ้น มุสลิมกลุ่มดังกล่าวได้ร่วมกันสร้างสถานประกอบกิจกรรมทางศาสนาขึ้นเรียกว่า บาแล เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวมีผู้นำคนแรกคือ ฮัจยีมูฮำหมัด  (แหยม) หลังจากนั้นเมื่อชุมชนเกิดการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น บาแล หลังเก่าไม่พอกับจำนวนผู้มาปฏิบัติ ท่านผู้นำคือ ฮัจยีอิบรอเฮม  เกิดอยู่ จึงได้วะก๊อฟ (อุทิศ) ที่ดินส่วนตัว จำนวน 600 ตารางวา เพื่อใช้เป็นที่ตั้งมัสยิดยามีอุลอิสลาม กุโบร์ (สุสาน) และบาแลสอนศาสนา และได้รื้อ บาแล เพื่อสร้างมัสยิดยามีอุลอิสลาม ชั้นเดียว และในปี พ.ศ. 2460 สัปปุรุษเพิ่มมากขึ้น จึงได้ขยายเพิ่มชั้นที่ 2 โดยใช้พื้นไม้ และเมื่อมี พ.ร.บ. มัสยิดอิสลาม ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2490 มัสยิดแห่งนี้จึงได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2492 ในชื่อเป็นทางการว่า มัสยิดยามีอุลอิสลาม (สุเหร่าวัดตึก) ทะเบียนเลขที่ 52 ที่อยู่ 98 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

            ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 โดยการนำของท่านอิหม่ามเด๊ะ  ขำวิลัย และคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดพร้อมทั้งสัปปุรุษขณะนั้น ลงมติให้สร้างอาคารมัสยิดหลังใหม่เพื่อรองรับสุปปุรุษผู้คนที่มาร่วมละหมาดได้เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากในสมัยนั้นทางราชการได้มาก่อสร้างสนามกีฬาขนาดใหญ่ และจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 5 พร้อมทั้งจัดงานแสดงสินค้านานาชาติขึ้น ในบริเวณฝั่งตรงข้ามกับมัสยิดยามีอุลอิสลาม ประกอบกับประชาชนจากถิ่นอื่นได้อพยพเข้ามาประกอบอาชีพในบริเวณนี้ เป็นจำนวนมากเป็นทวีคูณ อาคารมัสยิดหลังใหม่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่สูง 1 ชั้นครึ่ง ตกแต่งผิวภายนอก และภายในด้วยหินอ่อนจากอิตาลี โดยคุณไพจิตร  พงศ์พรรณพฤกษ์ สถาปนิกมุสลิมเป็นผู้ออกแบบการก่อสร้างมัสยิดยามีอุลอิสลาม และได้สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2514 (รวมค่าก่อสร้างประมาณ ห้าล้านบาท) และในปีเดียวกันนี้กับทางราชการได้ประกาศจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงขึ้น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเปิด โดยใช้อาคารที่แสดงสินค้านานาชาติเป็นสำนักงานและอาคารเรียนของคณะต่างๆ มหาวิยาลัยรามคำแหงอยู่ฝั่งตรงข้ามกับมัสยิดยามีอุลอิสลาม ประชาชนทั่วไปจึงเปลี่ยนการเรียกชื่อมัสยิดใหม่ จาก มัสยิดยามีอุลอิสลาม (สุเหร่าวัดตึก) เป็น มัสยิดยามีอุลอิสลาม (รามคำแหง) หรือ มัสยิดหน้าราม

            ต่อมาสัปปุรุษ และนักศึกษามุสลิมจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มาร่วมละหมาดวันศุกร์เป็นจำนวนมาก ตัวอาคารมัสยิดไม่พอกับจำนวนของผู้ที่มาปฏิบัติศาสนกิจ อิหม่ามซุกรี่  ฉิมหิรัญ และคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด จึงได้มีมติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 ดำเนินการขยายตัวอาคารมัสยิดออกทางทิศเหนือ และทิศใต้จนเต็มพื้นที่ติดขอบรั้วริมคลองแสนแสบ แต่รูปทรงยังยึดสถาปัตยกรรมเดิม สิ้นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 7,359,900 บาท (เจ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ใช้เวลาในการก่อสร้าง 1 ปีเต็ม ในอาคารมัสยิดปัจจุบันประกอบด้วยพื้นที่สำหรับละหมาดของชายและหญิง แยกออกจากกันเป็นกิจจะลักษณะ มีห้องประชุมขนาด 15 ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์ในการประชุมครบสมบูรณ์

 

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายหะยีเฮม      เกิดอยู่

พ.ศ     .2492

2. นายเด๊ะ         ขำวิลัย

พ.ศ.     เดิม - 2529

3. นายสงวน     ฉิมหิรัญ

พ.ศ.     2529 – 11 มิถุนายน 2556

4. นายสุธี        เกตุประสิทธิ์

พ.ศ.    2556 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายมะหมัด     อามีน

พ.ศ.      2492

2. นายจำปี          ลงสุวรรณ

พ.ศ.      เดิม - 2529

3. นายมนตรี         เย็นประเสริฐ

พ.ศ.      2529 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายเฮม         หมัดนุรัก

พ.ศ.      2492

2. นาหมัดสอิ๊ด     เกตุประสิทธิ์

พ.ศ.      เดิม

3. นายหมัด         สาลี

พ.ศ.     2539 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2561

1. นายสุรัตน์     เกิดอยู่

7. นายอนุชิต      ว่องไว

2. นายฤทธิชัย       แสงวิมาน

8. นายยะฟัด         เชาว์ไว

3. นายไพโรจน์    ฉิมหิรัญ

9. นายสมศักดิ์       เกิดอยู่

4. นายอ๊าดนาน        สาลี

10. นายบุญมา       วงษ์สันต์

5.  นายสมศักดิ์     กันซัน

11. นางลัดดา        ขำวิไล

6. นายสมชาย      ก้อพิทักษ์

12. นางไมมูน๊ะ       อาริยะ

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2557

1. นายวีระพล       อารวรรณ

7. นายยะฟัด       เชาว์ไว

2. นายจรูญ          กันซัน

8. นายอ๊าดนาน    สาลี

3. นายไพโรจน์    ฉิมหิรัญ

9. นายสมชาย      ก้อพิทักษ์

4. นายฤทธิชัย     แสงวิมาน

10. นายอนุชิต     ว่องไว

5. ว่าที่ ร.ต. สุเมธ   ฉิมหิรัญ

11. นายสมพล     เนียมศิริ 

6. นายสุรัตน์        เกิดอยู่

12. นางลัดดา     ขำวิไล

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2552

1. นายวีระพล       อารวรรณ

7. นายประเสริฐ     บุญเพชร

2. นายไพโรจน์    ฉิมหิรัญ

8. นายการีม         สาลี

3. นายสุธี            เกตุประสิทธิ์

9. นายยะฟัด         เชาว์ไว

4. นายสมหมาย    กำมะหยี่

10. นายพูลสุข       กัสตัน

5. นายจรูญ          กันซัน

11. นายจรินทร์      ทับเปลี่ยน

6. นายเฉลิมชัย     ฉิมหิรัญ

12. นายอีซา          สาลี

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2548

1. นายสมหมาย    กำมะหยี่

7. นายจันทร์       เชาว์ไว

2. นายวีระพล       อารวรรณ

8. นายเจริญ       ดาราฉาย

3. นายจรูญ          กันซัน

9. นายไพโรจน์    ฉิมหิรัญ

4. นายประเสริฐ     บุญเพชร

10. นายกอเซ็ม    กันซัน

5. นายสุธี            เกตุประสิทธิ์

11. นายมะหะมุด     เกิดอยู่

6. นายเฉลิมชัย     ฉิมหิรัญ

12. นายอานันท์     ฤทธิ์งาม


 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดยามีอุลอิสลาม  (รามคำแหง)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 853 ครอบครัว  จำนวน 3,795 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 1,884 คน
 - เพศหญิง 1,911 คน
 - รวม 3,795 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 236 คน
 - เพศหญิง 214 คน
 - รวม 450 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 1,648 คน
 - เพศหญิง 1,697 คน
 - รวม 3,345 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 1,378 คน
 - เพศหญิง 1,346 คน
 - รวม 2,724 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 270 คน
 - เพศหญิง 351 คน
 - รวม 621 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดยามีอุลอิสลาม  (รามคำแหง)


โทรศัพท์ -
โทรสาร -
มือถือ 087-056-7191
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดยามีอุลอิสลาม  (รามคำแหง)

แผนที่ มัสยิดยามีอุลอิสลาม  (รามคำแหง)

Scroll To Top