วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 17:46 น.

มัสยิดซูลูกุ้ลมุตตากีน  (บ้านครัว)

มัสยิดซูลูกุ้ลมุตตากีน  (บ้านครัว)

ทะเบียนเลขที่ 105 วันที่จดทะเบียน 1 มกราคม 2513
บ้านเลขที่ 358 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย วัดพระยายัง
ถนน บรรทัดทอง แขวง ถนนเพชรบุรี
เขต ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10400 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 1


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดซูลูกุ้ลมุตตากีน  (บ้านครัว)


มัสยิดซูลูกุ้ลมุตตากีน

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 385   ซอยพระรามที่ 6 ซอย 12   ถนนเพชรบุรี   แขวงถนนเพชรบุรี  เขตราชเทวี    กรุงเทพมหานคร 10400

เลขหมายทะเบียน

105

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

21   เมษายน   2509

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายถวิล     นาคชม

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายหะยีโก๊บ   พิมานรัตน์

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายนุ       ดินอุดม

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

          

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายถวิล     นาคชม

พ.ศ    2509

2. นายเกษม   พิมานรัตน์

พ.ศ.   2515

3. นายจำลอง    พิมานรัตน์

พ.ศ.    2523

4. นายสมัย      แหงดประยูร

พ.ศ.    2536 – 28 กุมภาพันธ์ 2547

5. นายนุช        หมัดใจหนัก

พ.ศ.    2547 – 14 สิงหาคม 2549

6. นายสง่า       นาคชม

พ.ศ.    2550 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายหะยีโก๊บ   พิมานรัตน์

พ.ศ.    2509 – 6 ตุลาคม 2519

2. นายถวิล         พิมานรัตน์

พ.ศ.    2520

3. นายอรัญ         หมัดนิกร

พ.ศ.    2536 – 10 กุมภาพันธ์ 2550

4. นายโสภณ       ดินอุดม

พ.ศ.    2550

5.                     (ว่าง)

ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายนุ       ดินอุดม

พ.ศ.    2509 – 17 ตุลาคม 2550

2. นาประสาน    เจริญทรัพย์

พ.ศ.    2552 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2556

1. นายประสงค์    ยอมี

7. นายอนุวัตร์    บาฮา

2. นายสนทยา      อับดุลฟาก๊ะ

8. นายรังสรรค์    เอมสุวรรณ์

3. นายอำนวย      สุรงค์เลิศ

9. นายบัณฑิต      พิมานรัตน์

4. นายเนวมัย       ดีประเสริฐ

10. นายทิฆัมพร    เผือกสำลี

5. นายประเสริฐ    เจริญทรัพย์

11. นายประพิน     อันวาเบค

6. นายสรายุตร     นัยเนตร์

12. นางสาวภัทรพร   พิมานรัตน์

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2552

1. นายประสงค์    ยอมี

7. นายประเสริฐ    เจริญทรัพย์

2. นายสรายุตร     นัยเนตร์

8. นายคณินทร์    เจริญทรัพย์

3. นายสมโภชน์     ดินอุดม

9. นายบุญมา    หมัดนิกร

4. นายอาลี          เผือกสำลี

10. นายดิน      ยอดมาลี

5. นายสนทยา      อับดุลฟาก๊ะ

11. นายประดับ      เทพคุณ

6. นายเนวมัย       ดีประเสริฐ

12. นายทิฆัมพร    เผือกสำลี

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2547

1. นายบุญมา    หมัดนิกร

6. นายประสงค์    ยอมี

2. นายดิน        ยอดมาลี

7. นายสมบัติ    หมัดใจหนัก

3. นายปรีชา     หมัดนิกร

8. นายสนทยา    อับดุลฟาก๊ะ

4. นายประเสริฐ     เจริญทรัพย์

9. นายประดับ    เทพคุณ

5. นายสรายุตร     นัยเนตร์

 


 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดซูลูกุ้ลมุตตากีน  (บ้านครัว)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 140 ครอบครัว  จำนวน 543 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 271 คน
 - เพศหญิง 272 คน
 - รวม 543 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 3 คน
 - เพศหญิง 3 คน
 - รวม 6 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 268 คน
 - เพศหญิง 269 คน
 - รวม 537 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 194 คน
 - เพศหญิง 171 คน
 - รวม 365 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 74 คน
 - เพศหญิง 98 คน
 - รวม 172 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดซูลูกุ้ลมุตตากีน  (บ้านครัว)


โทรศัพท์ 0-2611-2286
โทรสาร -
มือถือ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดซูลูกุ้ลมุตตากีน  (บ้านครัว)

แผนที่ มัสยิดซูลูกุ้ลมุตตากีน  (บ้านครัว)

Scroll To Top