วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 04:48 น.

มัสยิดดารุ้ลมูกร้อดรอบีน  (ลำหิน)

มัสยิดดารุ้ลมูกร้อดรอบีน  (ลำหิน)

ทะเบียนเลขที่ 88 วันที่จดทะเบียน 2 ธันวาคม 2497
บ้านเลขที่ 35 หมู่ที่ 8
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย -
ถนน คู้-คลองสิบ แขวง คู้ฝั่งเหนือ
เขต หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10530 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 5


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดดารุ้ลมูกร้อดรอบีน  (ลำหิน)


"ดารุ้ลมูกร้อดรอบีน"
บ้านของผู้ที่ถวายความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ ซุบฮาน่ะฮูว่ะตะอาลา
ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 70 ปีที่แล้ว มุสลิมกลุ่มหนึ่งจากชุมชนคู้ฝั่งเหนือริมคลองแสนแสบ (ย่านทรายกองดินในปัจจุบัน) ได้ตัดสินใจโยกย้ายแหล่งพํานักพักพิงออกไปสู่พื้นที่แห่งใหม่เพื่อดํารงชีวิต ซึ่งชาวบ้านในสมัยนั้นเรียกขานกันว่า “คลองลําหิน" คลองธรรมชาติที่แยกตัวออกมาจากคลองแสนแสบ
มุสลิมกลุ่มนี้ได้ร่วมกันลงหลักปักฐานหักร้างถางพง แล้วยึดอาชีพเกษตรเชิงเดี่ยวทําไร่ทํานา และครองตนตามแนวทางแห่งความพอเพียงในพื้นที่ราบลุ่มริมคลอง โดยมีแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างคลองลําหินเป็นเส้นเลือดหลักหล่อเลี้ยงให้กับชุมชนมุสลิมกลุ่มนี้
แม้จะลงหลักปักฐานร่วมแรงรวมใจประสานสามัคคีก่อเกิดเป็ชุมชนขึ้นมา แต่ในระยะแรกๆ ชุมชนดังกล่าวก็มีเพียงบาแลเป็นสถานที่ละหมาดประจําวัน หากเป็นวันสําคัญทางศาสนาอย่างวันอีดฯ หรือละหมาดญุมอะฮ์ อิสลามมิกชนย่านนี้ก็ยังคงต้องเดินทางไปละหมาดที่มัสยิดหลังใหญ่ย่านคู้ฝั่งเหนือคลองแสนแสบ
ด้วยความประสงค์ของอัลลอฮฺ ซุบฮาน่ะฮูว่ะตะอาลา ไม่นานนักชุมชนแห่งนี้ก็ได้ร่วมกันซะกาตเพื่อสร้างมัสยิดอันเป็นจุดศูนย์รวมเพื่อการรําลึกถึงอัลลอฮฺ ซุบฮาน่ะฮูว่ะตะอาลา โดยอัลมัรฮูมจุฬาราชมนตรีอาจารย์สวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาเป็นผู้ให้คําปรึกษาและกําหนดชื่อมัสยิดแห่งนี้ว่า “ดารุ้ลมูกร้อดรอบีน” ซึ่งความหมายในภาษาไทยหมายถึง “บ้านของผู้ที่ถวายความใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺ ซุบฮาน่ะฮูว่ะตะอาลา”
ในฐานะผู้นํามัสยิดและชุมชน อิหม่ามประสพ ภู่สําลี พยายามทำให้มัสยิดมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการขยายปรับปรุงบํารุงมัสยิดให้สง่าราศรีกับชุมชน รวมทั้งรองรับสัปปุรุษที่มีอัตราเติบโตสูงขึ้นจากครอบครัวขยายที่ประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ

นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกิจการศาสนา รวมทั้งประโยชน์ของสังคมส่วนร่วมในชุมชนและใกล้เคียง มีการจัดแบ่งพื้นที่เป็นสนามฟุตซอลเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาต่อต้านยาเสพติด โครงการปั่นจักรยาน โดยมอบหมายให้กลุ่มเยาวชนเป็นผู้บริหารจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารมัสยิดที่อิหม่ามต้องการให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วและช่วยกันดูแล 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 35  หมู่ 8   ถนนคู้คลองสิบ   แขวงคู้ฝั่งเหนือ     เขตหนองจอก   กรุงเทพมหานคร   10530

เลขหมายทะเบียน

88

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

02   ธันวาคม   2497

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายมูเราะ   มะหะหมัด

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายมาน    หวังสมัด

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายหมัด    โซ๊ะมิเลาะ

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

         

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายมูเราะ   มะหะหมัด

พ.ศ    2497

2. นายเซ็น     มะหะหมัด

พ.ศ.    2519

3. นายประสพ    ภู่สำลี

พ.ศ.    2522 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายมาน    หวังสมัด

พ.ศ.     2497

2. นายสวัสดิ์    หวังสมัด

พ.ศ.      2519 – 12 พฤษภาคม 2545

3. นายมาลิก     หวังสมัด

พ.ศ.      2545 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายหมัด    โซ๊ะมิเลาะ

พ.ศ.    2497

2. นาสะมะอีน   หมัดหวัง

พ.ศ.    2519 – 25 มกราคม 2544

3. นายธรรมศักดิ์    หมัดหวัง

พ.ศ.     2545 – ปัจจุบัน


ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2557 - 2561

1. นายอูหมัด  หวังสมัด

7. นายสุนทร  หมัดหวัง

2. นายเสนาะ  ทับเล

8. นายณรงค์  ภู่สำลี

3. นายสมาน  เจ๊ะมะสุขเกษม

9. นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง

4. นายฮะมุดเลาะ  เลาะซำซู

10. นายกิจรัตน์  เปียมิน

5. นายเสนีย์  หมัดหวัง

11. นายสนั่น  ทับเล

6. นายยะซีน  ทองดี

12. นางสุปราณี  โซ๊ะมิเลาะ

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2553 - 2557

1. นายอูหมัด     หวังสมัด

7. นายสุนทร     หมัดหวัง

2. นายสมาน      เจ๊ะมะสุขเกษม

8. นายณรงค์          ภู่สำลี

3. นายหวัง         อิ่มทองดี

9. นายอิบรอเฮ็ง    เจะอาลี

4. นายสนั่น         ทับเล

10. นายกิจรัตน์     เปียมิน

5. นายเสนีย์       หมัดหวัง

11. นางสุปราณี    โซ๊ะมีเลาะ

6. นายยะซีน        ทองดี

12. นางสาวบุศรินทร์    แอนดริส

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2549 - 2553

1. นายอูหมัด     หวังสมัด

7. นายสมาน    โซ๊ะมีเลาะ

2. นายสมาน      เจ๊ะมะสุขเกษม

8. นายสนั่น      ทับเล

3. นายอับดุลเลาะ    มะแป้น

9. นายยะซีน     ทองดี

4. นายปราโมทย์     ไชยกิจ

10. นายณรงค์          ภู่สำลี

5. นายอิบรอเฮ็ง    เจะอาลี

11. นายเสนีย์         หมัดหวัง

6. นายสราวุธ       ทับเล

12. นายทวีศักดิ์    ภู่สำลีคณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดดารุ้ลมูกร้อดรอบีน  (ลำหิน)


วาระการดำรงตำแหน่ง 

อิหม่าม
ประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหาร
คอเต็บ
รองประธานกรรมการ
ฝ่ายวิชาการ
บิหลั่น
รองประธานกรรมการ
ฝ่ายอาคารสถานที่

ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดดารุ้ลมูกร้อดรอบีน  (ลำหิน)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 538 ครอบครัว  จำนวน 1,629 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 822 คน
 - เพศหญิง 807 คน
 - รวม 1,629 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 96 คน
 - เพศหญิง 107 คน
 - รวม 203 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 726 คน
 - เพศหญิง 700 คน
 - รวม 1,426 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 601 คน
 - เพศหญิง 549 คน
 - รวม 1,150 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 125 คน
 - เพศหญิง 151 คน
 - รวม 276 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดารุ้ลมูกร้อดรอบีน  (ลำหิน)


โทรศัพท์ 08-9457-8110 เลขานุการ
โทรสาร -
มือถือ 089-770-9310 อิหม่าม
อีเมล farook.drsgroup@gmail.com
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดดารุ้ลมูกร้อดรอบีน  (ลำหิน)

แผนที่ มัสยิดดารุ้ลมูกร้อดรอบีน  (ลำหิน)

Scroll To Top