วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 18:00 น.

มัสยิดดารุ้ลมูกร้อดรอบีน  (ลำหิน)

มัสยิดดารุ้ลมูกร้อดรอบีน  (ลำหิน)

ทะเบียนเลขที่ 88 วันที่จดทะเบียน 2 ธันวาคม 2497
บ้านเลขที่ 35 หมู่ที่ 8
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย -
ถนน คู้-คลองสิบ แขวง คู้ฝั่งเหนือ
เขต หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10530 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 5


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดดารุ้ลมูกร้อดรอบีน  (ลำหิน)


มัสยิดดารุ้ลมูกร้อดรอบีน

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 35  หมู่ 8   ถนนคู้คลองสิบ   แขวงคู้ฝั่งเหนือ     เขตหนองจอก   กรุงเทพมหานคร   10530

เลขหมายทะเบียน

88

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

02   ธันวาคม   2497

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายมูเราะ   มะหะหมัด

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายมาน    หวังสมัด

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายหมัด    โซ๊ะมิเลาะ

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

         

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายมูเราะ   มะหะหมัด

พ.ศ    2497

2. นายเซ็น     มะหะหมัด

พ.ศ.    2519

3. นายประสพ    ภู่สำลี

พ.ศ.    2522 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายมาน    หวังสมัด

พ.ศ.     2497

2. นายสวัสดิ์    หวังสมัด

พ.ศ.      2519 – 12 พฤษภาคม 2545

3. นายมาลิก     หวังสมัด

พ.ศ.      2545 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายหมัด    โซ๊ะมิเลาะ

พ.ศ.    2497

2. นาสะมะอีน   หมัดหวัง

พ.ศ.    2519 – 25 มกราคม 2544

3. นายธรรมศักดิ์    หมัดหวัง

พ.ศ.     2545 – ปัจจุบัน


ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2557 - 2561

1. นายอูหมัด  หวังสมัด

7. นายสุนทร  หมัดหวัง

2. นายเสนาะ  ทับเล

8. นายณรงค์  ภู่สำลี

3. นายสมาน  เจ๊ะมะสุขเกษม

9. นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง

4. นายฮะมุดเลาะ  เลาะซำซู

10. นายกิจรัตน์  เปียมิน

5. นายเสนีย์  หมัดหวัง

11. นายสนั่น  ทับเล

6. นายยะซีน  ทองดี

12. นางสุปราณี  โซ๊ะมิเลาะ

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2553 - 2557

1. นายอูหมัด     หวังสมัด

7. นายสุนทร     หมัดหวัง

2. นายสมาน      เจ๊ะมะสุขเกษม

8. นายณรงค์          ภู่สำลี

3. นายหวัง         อิ่มทองดี

9. นายอิบรอเฮ็ง    เจะอาลี

4. นายสนั่น         ทับเล

10. นายกิจรัตน์     เปียมิน

5. นายเสนีย์       หมัดหวัง

11. นางสุปราณี    โซ๊ะมีเลาะ

6. นายยะซีน        ทองดี

12. นางสาวบุศรินทร์    แอนดริส

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2549 - 2553

1. นายอูหมัด     หวังสมัด

7. นายสมาน    โซ๊ะมีเลาะ

2. นายสมาน      เจ๊ะมะสุขเกษม

8. นายสนั่น      ทับเล

3. นายอับดุลเลาะ    มะแป้น

9. นายยะซีน     ทองดี

4. นายปราโมทย์     ไชยกิจ

10. นายณรงค์          ภู่สำลี

5. นายอิบรอเฮ็ง    เจะอาลี

11. นายเสนีย์         หมัดหวัง

6. นายสราวุธ       ทับเล

12. นายทวีศักดิ์    ภู่สำลีคณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดดารุ้ลมูกร้อดรอบีน  (ลำหิน)


วาระการดำรงตำแหน่ง 

อิหม่าม
ประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหาร
คอเต็บ
รองประธานกรรมการ
ฝ่ายวิชาการ
บิหลั่น
รองประธานกรรมการ
ฝ่ายอาคารสถานที่

ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดดารุ้ลมูกร้อดรอบีน  (ลำหิน)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 521 ครอบครัว  จำนวน 1,590 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 798 คน
 - เพศหญิง 792 คน
 - รวม 1,590 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 95 คน
 - เพศหญิง 104 คน
 - รวม 199 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 703 คน
 - เพศหญิง 688 คน
 - รวม 1,391 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 593 คน
 - เพศหญิง 541 คน
 - รวม 1,134 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 110 คน
 - เพศหญิง 147 คน
 - รวม 257 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดารุ้ลมูกร้อดรอบีน  (ลำหิน)


โทรศัพท์ 08-9457-8110 เลขานุการ
โทรสาร -
มือถือ 089-770-9310 อิหม่าม
อีเมล farook.drsgroup@gmail.com
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดดารุ้ลมูกร้อดรอบีน  (ลำหิน)

แผนที่ มัสยิดดารุ้ลมูกร้อดรอบีน  (ลำหิน)

Scroll To Top