วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 18:42 น.

มัสยิดดอฮีรุลอิสลาม  (ทองหล่อ)

มัสยิดดอฮีรุลอิสลาม  (ทองหล่อ)

ทะเบียนเลขที่ 100 วันที่จดทะเบียน 14 มกราคม 2503
บ้านเลขที่ 816 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย ทองหล่อ 18
ถนน สุขุมวิท 55 แขวง คลองตันเหนือ
เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10110 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 2


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดดอฮีรุลอิสลาม  (ทองหล่อ)


มัสยิดดอฮีรุลอิสลาม

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 816  ซอยทองหล่อ 18  ถนนสุขุมวิท 55   แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา    กรุงเทพมหานคร 10110

เลขหมายทะเบียน

100

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

14   มกราคม   2503

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายสะและ   เข็มทอง

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายยะห์ยา    สุขดี

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายดอรอมาน   สุขไสว

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

          

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายสะและ   เข็มทอง

พ.ศ     2503

2. นายประสาร    สายสวัสดิ์

พ.ศ.     2537

3. นายกอเซ็ม      มั่นคง

พ.ศ.     2548 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายยะห์ยา    สุขดี

พ.ศ.    2503

2. นายโซ๊ะ         หมัดเนาะ

พ.ศ.     เดิม

3. นายสมชาย    สุขดี

พ.ศ.      2542

4. นายทวี       มนฑา

พ.ศ.     2549 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายดอรอมาน   สุขไสว

พ.ศ.    2503

2. นาประสาร     สายสวัสดิ์

พ.ศ.    2518

3. นายบุญเลิศ      อาลี

พ.ศ.    2537 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2556

1. นายซบ         เหมสงวน

7. นายบัญชา      บุญชม

2. นายบุญมี        อามีน

8. นายประเสริฐ    ศิริยะ

3. นายสุวัฒน์   พวงทองดี

9. นายเกษม       ตะเคียนเขตต์

4. นายไพโรจน์    มาลีเมาะ

10. นายธวัช         ทรงศิริ

5. นายมาลี    หมัดละ

11. นายสมศักดิ์     กอเซ็ม

6. นายนพดล   บูรณพงศ์

12. นายวรายุทธ     สุขดี

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2551

1. นายสุวัฒน์   พวงทองดี

7. นายนพดล   บูรณพงศ์

2. นายมาลี    หมัดละ

8. นายบุญมี        อามีน

3. นายไพโรจน์    มาลีเมาะ

9. นายธวัช         ทรงศิริ

4. นายบัญชา      บุญชม

10. นายประสิทธิ์     บู่ทอง

5. นายซบ         เหมสงวน

11. นายประเสริฐ    ศิริยะ

6. นายสำราญ     บู่ทอง

12. นางศิริพร      บุญแสน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2547

1. นายสำราญ     บู่ทอง

7. นายสุวัฒน์   พวงทองดี

2. นายบุญมี        อามีน

8. นายซบ     เหมสงวน

3. นายณรงค์สิทธิ์     พุ่มดอกไม้

9. นายทวี           มนฑา

4. นายชาญชัย    เข็มทอง

10. นายไพโรจน์    มาลีเมาะ

5. นายปรีชา   ผิวเกลี้ยง

11. นายอนันต์     เพ็ชรวัฒนา

6. นายนพดล   บูรณพงศ์

 

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดดอฮีรุลอิสลาม  (ทองหล่อ)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 84 ครอบครัว  จำนวน 371 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 175 คน
 - เพศหญิง 196 คน
 - รวม 371 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 30 คน
 - เพศหญิง 35 คน
 - รวม 65 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 145 คน
 - เพศหญิง 161 คน
 - รวม 306 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 122 คน
 - เพศหญิง 132 คน
 - รวม 254 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 23 คน
 - เพศหญิง 29 คน
 - รวม 52 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดอฮีรุลอิสลาม  (ทองหล่อ)


โทรศัพท์ -
โทรสาร -
มือถือ 081-657-6758
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดดอฮีรุลอิสลาม  (ทองหล่อ)

แผนที่ มัสยิดดอฮีรุลอิสลาม  (ทองหล่อ)

Scroll To Top