วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 18:06 น.

มัสยิดย่ามีลุ้ลอิสลาม  (จรเข้ขบ)

มัสยิดย่ามีลุ้ลอิสลาม  (จรเข้ขบ)

ทะเบียนเลขที่ 38 วันที่จดทะเบียน 4 สิงหาคม 2492
บ้านเลขที่ 38 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย เฉลิมพระเกียรติ 66
ถนน เฉลิมพระเกียรติ แขวง ประเวศ
เขต ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 2


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดย่ามีลุ้ลอิสลาม  (จรเข้ขบ)


มัสยิดย่ามีอุ้ลอิสลาม

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ – หมู่ 8  ถนนจรเข้ขบ  แขวงประเวศ  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

เลขหมายทะเบียน

38

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

04   สิงหาคม  2492

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายหะยีอับดุลเลาะห์    เมฆลอย

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายยูซบ      เมฆลอย

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายเต๊ะห์     เมฆลอย

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

          

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายหะยีอับดุลเลาะห์    เมฆลอย

พ.ศ     .2492

2. นายหวัง        เมฆลอย

พ.ศ.     2529 -2542

3. นายสมนึก   อำนวยพร

พ.ศ.     2542 -ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายยูซบ          เมฆลอย

พ.ศ.      2492

2. นายฮัจยีอาลี       พุ่มดอกไม้

พ.ศ.     

3. นายสมหวัง       เมฆลอย

พ.ศ.      2529 - 2546

4.                    (ว่าง)

ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายเต๊ะห์     เมฆลอย

พ.ศ.      2492

2. นาซำซุดดีน      สาลี

พ.ศ.      

3. นายสะอาด     เมฆลอย

พ.ศ.     2529 – 2542

4. นายไพโรจน์     เมฆลอย

พ.ศ      2542 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2549

1. นายสมาน      เมฆลอย

7. นายนพดล        เมฆลอย

2. นายวิลาศ        เมฆลอย

8. นายสมหมาย     เมฆลอย

3. นายแอน       เมฆลอย

9. นายวิชิต           เมฆลอย

4. นายมนตรี       เที่ยงตรง

10. นายไพโรจน์     เมฆลอย

5. นายกอเดด       สุขสมบูรณ์

11. นายสะมะแอ     เมฆลอย

6. นายสนิท           โมหะหมัดตาเฮด

12. นายตอเฮด       เมฆลอย

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2542

1. นายแอน       เมฆลอย

7. นายตอเฮด       เมฆลอย

2. นายสมนึก     เมฆลอย

8. นายถวิล          ศิริยามัน

3. นายสมควร      เมฆลอย

9. นายวิลาศ        เมฆลอย

4. นายจำลอง     จิ๊เมฆ

10. นายประดิษฐ์   เมฆลอย

5. นายสะมะแอ     เมฆลอย

11. นายจำรัส       จิ๊เมฆ

6. นายสมาน      เมฆลอย

12. นายปราถนา    อำนวยพร

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2529

1. นายมาน     กริสและ

7. นายไพโรจน์      ปัญญาชีพ

2. นายแอน     เมฆลอย

8. นายสนิท      มูฮำหมัดตอเฮด

3. นายย๊ะ      เมฆลอย

9. นายตาฟา      เมฆลอย

4. นายสมนึก    อวยพร

10. นายสมนึก     เมฆลอย

5. นายมาลีกี     เมฆลอย

11. นายสมเจต      หวังเชย

6. นายสะมะแอ     เมฆลอย

12. นายทองคำ   เชื้อสมัน


 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดย่ามีลุ้ลอิสลาม  (จรเข้ขบ)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 523 ครอบครัว  จำนวน 2,787 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 1,378 คน
 - เพศหญิง 1,409 คน
 - รวม 2,787 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 70 คน
 - เพศหญิง 80 คน
 - รวม 150 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 1,308 คน
 - เพศหญิง 1,329 คน
 - รวม 2,637 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 1,095 คน
 - เพศหญิง 1,084 คน
 - รวม 2,179 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 213 คน
 - เพศหญิง 245 คน
 - รวม 458 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดย่ามีลุ้ลอิสลาม  (จรเข้ขบ)


โทรศัพท์ 02-726-8108,02-328-8187
โทรสาร -
มือถือ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดย่ามีลุ้ลอิสลาม  (จรเข้ขบ)

แผนที่ มัสยิดย่ามีลุ้ลอิสลาม  (จรเข้ขบ)

Scroll To Top