วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 08:02 น.

มัสยิดเนียะมะตุลลอฮ์  (ทุ่งครุ)

มัสยิดเนียะมะตุลลอฮ์  (ทุ่งครุ)

ทะเบียนเลขที่ 152 วันที่จดทะเบียน 6 สิงหาคม 2546
บ้านเลขที่ 18/2 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย ประชาอุทิศ 72
ถนน ประชาอุทิศ แขวง ทุ่งครุ
เขต ทุ่งครุ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10140 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 6

ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดเนียะมะตุลลอฮ์  (ทุ่งครุ)


มัสยิดเนียะมะตุลลอฮ์

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 18/2 ซอยประชาอุทิศ 72  ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เลขหมายทะเบียน

152

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

6 สิงหาคม 2546

ผู้ขอจดทะเบียน

1. นายสุรินทร์  ประเสริฐกรรณ์

ตำแหน่งอิหม่าม

 

ประวัติความเป็นมา

 

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายสุรินทร์  ประเสริฐกรรณ์

ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายสมศักดิ์  ศรีสมาน

ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายสมศักดิ์  ชูวงศ์

ปัจจุบัน


ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2555

1. นายสมชัย  ประเสริฐสมบูรณ์

7. นายเอกภพ  ศรีรื่นเริง

2. นายประเสริฐ  ซอเสวี

8. นายสุริยา  หมัดป้องตัว

3. นายณรงค์  ปิณฑรัตนวิบูลย์

9. นายวิลาศ  ลอยมา

4. นายไพศาล  เรืองปราชญ์

10. นายสุเทพ  โต๊ะมี

5. นายเปี่ยม  อารีฮูเซ็น

11. นางสาวอนุสรา  อวยพร

6. นายนุกูล  ศรีวรการ

12.นางกนกอร  แสงอรุณ

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2551

1. นายสมชัย  ประเสริฐสมบูรณ์

6. นายณรงค์  ปิณฑรัตนวิบูลย์

2. นายเปี่ยม  อารีฮูเซ็น

7. นายสุชัย  ประเสริฐกรรณ์

3. นายประ่เสริฐ  ซอเสวี

8. นายสมัย  บินกาซัน

4. นายไพศาล  เรืองปราชญ์

9. นางสาวอนุสรา  อวยพร

5. นายอนุชา  อวยพร

10. นางอรุณี  ศรีสมาน

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน

ตำแหน่งอิหม่าม 2546

1. นายสุรินทร์  ประเสริฐกรรณ์

ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายสมศักดิ์  ศรีสมาน

ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายอะหมัด  อารีกอเซ็ม  

เสียชีวิต


ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2546

1. นายสมชัย  ประเสริฐสมบูรณ์

7. นายสอิ๊ด  อินฟ้าอุดม

2. นายสุชัย  ประเสริฐกรรณ์  

8. นายดิเรก บางสุวรรณ 

3. นายณรงค์  ปิณฑรัตนวิบูลย์

9. นายวีรชาติ  มัสอูดี

4. นายธวัช  อวยพร

10. นายสมศักดิ์   ชูวงค์

5. นายประเสริฐ  อวยพร

11. นางสาวอนุสรา  อวยพร

6. นายวิทยา  สาลี  

12.นางสุรีย์  แสงมาน 

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2560

1. นายวิลาศ  ลอยมา 

6. นายณรงค์  ปิณฑรัตนวิบูลย์

2. นายเปี่ยม  อารีฮูเซ็น

7. นายชลิต  ศรีสมาน 

3. นายประ่เสริฐ  ซอเสวี

8. นายยุทธนา  สุจินดา

4. นายสุรินทร์  หุตะจิตต์ 

9.นายประสบ  อาหะหมัด

10.นายประวัติ อาหะหมัด
11.นายธวัช  ธนะไพรินทร์

5. นางกนกอร   แสงอรุณ 

12. นางเรวดี  ธนะไพรินทร์  

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดเนียะมะตุลลอฮ์  (ทุ่งครุ)


วาระการดำรงตำแหน่ง 

นายมิตร  ดาราฉาย
อิหม่าม
ประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหาร
  
  

ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดเนียะมะตุลลอฮ์  (ทุ่งครุ)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 206 ครอบครัว  จำนวน 526 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 251 คน
 - เพศหญิง 275 คน
 - รวม 526 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 34 คน
 - เพศหญิง 32 คน
 - รวม 66 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 217 คน
 - เพศหญิง 243 คน
 - รวม 460 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 155 คน
 - เพศหญิง 177 คน
 - รวม 332 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 62 คน
 - เพศหญิง 66 คน
 - รวม 128 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดเนียะมะตุลลอฮ์  (ทุ่งครุ)


โทรศัพท์ 02-871-5347
โทรสาร 024260522
มือถือ 0813109019
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดเนียะมะตุลลอฮ์  (ทุ่งครุ)

แผนที่ มัสยิดเนียะมะตุลลอฮ์  (ทุ่งครุ)

Scroll To Top