วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 19:07 น.

มัสยิดยำอุลอิควาน  (ลำมดตะนอย)

มัสยิดยำอุลอิควาน  (ลำมดตะนอย)

ทะเบียนเลขที่ 60 วันที่จดทะเบียน 2 ธันวาคม 2492
บ้านเลขที่ 28/5 หมู่ที่ 6
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย ร่วมพัฒนา 6
ถนน ร่วมพัฒนา แขวง ลำต้อยติ่ง
เขต หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10530 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 5

ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดยำอุลอิควาน  (ลำมดตะนอย)


มัสยิดยำอุลอิควาน

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 28/5 ซอยร่วมพัฒนา 6 ถนนร่วมพัฒนา แขวงลำต้อยติ่ง   เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

เลขหมายทะเบียน

60

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

02   ธันวาคม    2492

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายดาเรส     บาราเฮม

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายหวัง      สุวามิน

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายลี        หมัดทอง

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

          

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายดาเรส     บาราเฮม

พ.ศ     .2492

2. นายเกษม      เดอเลาะฮีม

พ.ศ.    2517 – 17 ตุลาคม  2535

3. นายสมใจ  มูฮำหมัดอารี

พ.ศ. 13 กุมภาพันธ์ 2536- กุมภาพันธ์ 2543

4. นายยะยา     นุนาบี

พ.ศ.     2543 – 12  มิถุนายน 2557

5. นายดินัย  ชุ่มชื่น

พ.ศ.     13 กันยายน 2557- ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายหวัง      สุวามิน

พ.ศ.      2492

2. นายสมใจ    มูฮำหมัดอารี

พ.ศ.      2517 – 8 กรกฎาคม 2540

3. นายอิมรอน   โต๊ะเถื่อน

พ.ศ.      2543 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายลี        หมัดทอง

พ.ศ.      2492

2. นาสวาท    เดอเลาะฮีม

พ.ศ.      2517 – 20 มีนาคม 2538

3. นายรอฮีม     โต๊ะกู

พ.ศ.     2543 – ปัจจุบัน


ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2557

1. นายวินัย  บินสลาม

7. นายประเสริฐ  นุตมะหะหมัด

2. นายประเสริฐ  นุนาบี

8. นายอารมณ์  นุนาบี

3. นายนายปวิช  บาระเฮม                                

9. นายอนันต์  นุนาบี

4. นายสะอาด  โต๊ะกู

10. นายสมชาย  มูฮำหมัดอารี

5. นายนิพนธ์  อับดุลเลาะห์

11. นายสัญญา  นุนาบี

6. นายชาติชาย  อับดุลเลาะ

12. นางกิ่งกนก  เจ๊ะมิน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2553

1. นายสมาน     นุชมะหะหมัด

7. นายอารมณ์       นุนาบี

2. นายมานพ       ล้วนแก้ว

8. นายอนันต์       นุนาบี

3. นายประเสริฐ     นุนาบี

9. นายสมชาย      มูฮำหมัดอารี

4. นายประเสริฐ      เอี่ยมพงษ์

10. นายสมบูรณ์     นุนาบี

5. นายสุเทพ        อับดุลเลาะห์

11. นางกิ่งกนก       เจ๊ะมิน

6. นายนิพนธ์      อับดุลเลาะห์

 

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2546

1. นายอนันต์       นุนาบี

7. นายสมศักดิ์      นุดนาบี

2. นายสมาน     นุชมะหะหมัด

8. นายแสวง        เดอเลาะฮีม

3. นายเสริม     เนตรทอง

9. นายวิชัย         นุชนาบี

 

4. นายนิพนธ์      อับดุลเลาะห์

10 นายกวี          มูอำหมัดอารี

 

5. นายรอฮีม      โต๊ะกู

11. นายปรีชา      นุดนาบี

 

6. นายอับดุลเลาะ    นุดนาบี

12. นายอาดำ      อำนวยพร


 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดยำอุลอิควาน  (ลำมดตะนอย)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 286 ครอบครัว  จำนวน 1,341 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 646 คน
 - เพศหญิง 695 คน
 - รวม 1,341 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 98 คน
 - เพศหญิง 101 คน
 - รวม 199 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 548 คน
 - เพศหญิง 594 คน
 - รวม 1,142 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 450 คน
 - เพศหญิง 487 คน
 - รวม 937 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 98 คน
 - เพศหญิง 107 คน
 - รวม 205 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดยำอุลอิควาน  (ลำมดตะนอย)


โทรศัพท์ 0832964619
โทรสาร -
มือถือ -
อีเมล yam-ul_ikwan@hotmail.com
เว็บไซต์ -
Facebook https://www.facebook.com/Masyidyamulikhwan/?ref=bookmarks
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดยำอุลอิควาน  (ลำมดตะนอย)

แผนที่ มัสยิดยำอุลอิควาน  (ลำมดตะนอย)

Scroll To Top