วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 08:49 น.

มัสยิดอีมาร่อตุดดีน  (คลองลาดพร้าว)

มัสยิดอีมาร่อตุดดีน  (คลองลาดพร้าว)

ทะเบียนเลขที่ 51 วันที่จดทะเบียน 16 กันยายน 2492
บ้านเลขที่ 128 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย สุวรรณมณี(ริมคลองลาดพร้าว)
ถนน ประชาอุทิศ แขวง สามเสนนอก
เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10320 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 3


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดอีมาร่อตุดดีน  (คลองลาดพร้าว)


มัสยิดอิมาร่อตุดดีน

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 128 ซอยสุวรรณมณี ถนนประชาอุทิศ  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เลขหมายทะเบียน

51

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

16   กันยายน   2492

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายหะยีหมัด    อามินเซ็น

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายซาฟีอี        อามินเซ็น

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายกอเซ็ม         เพ็งสะและ

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

           

                    ด้วยพระนามของเอกองค์อัลลอฮฺ(ซ.บ.) ผู้ทรงเมตตาผู้ทรงชี้แนวทางให้กับพวกเราชาวคลองลาดพร้าวให้ได้รับแสงสว่างแนวทางของพระองค์

ประวัติความเป็นมาของมัสยิดอิมาร่อตุ๊ดดีน เมื่อประมาณปีพ.ศ. 2430 ได้มีครอบครัวซึ่งอพยพมาจากสามอินมาตั้งรากฐานที่คลองลาดพร้าว โดยมีประมาณ 9 ครอบครัว โดยทั้ง 9 ครอบครัวนั้นได้เห็นพร้อมต้องกันว่าที่ดินที่ติดคลองลาดพร้าวมีขนาดเหลือประมาณ 1 ไร่ จึงลงมติว่าให้ก่อสร้างมัสยิดเพื่อที่จะได้มีสถานที่ประกอบศาสนกิจร่วมกันซึ่งอาคารหลังแรกเป็นอาคารไม้มีขนาดความกว้าง 10 เมตร ยาว 12 เมตร โดยมีโต๊ะกีเฮง(เล็ก) มีสุวรรณ เป็นอิหม่าม

                   ต่อมาในปี พ.ศ. 2470 โต๊ะเปี่ยม ฉิมหิรัญ ได้มอบเรือนไทย 1 หลัง ไว้ประกอบศาสนกิจและเป็นบะแลสอนอัลกุรอานโดยมีท่านครู แพ เหลนพ่วง เป็นอาจารย์สอนให้กับบุตรหลานของคนในคลองลาดพร้าว

                   ปี พ.ศ. 2478 ท่านจุฬาราชมนตรี นายแช่ม พรหมยงค์  ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการให้ทุกสุเหร่าในสมัยนั้นเปลี่ยนเป็นมัสยิด และให้มีชื่อภาษาอาหรับกำกับไว้อีกตอนหนึ่ง และทางมัสยิดจึงได้ชื่อตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา คือ มัสยิดอิมาร่อตุ๊ดดีน คลองลาดพร้าว โดยมีโต๊ะกีฮีม อามินเซ็น เป็นอิหม่าม ฮัจยีซาฟีอี อามินเซ็น เป้นคอเต็บ และโต๊ะกีมาน ลงสุวรรณ เป็นบิหลั่น โดยมีสัปปุรุษ ประมาณ 150 คน

                   ปี พ.ศ. 2493 ท่านอิหม่ามและท่านบิหลั่นได้ถึงแก่กรรม จึงได้มีการแต่งตั้งฮัจยีมูฮำหมัด อามินเซ็น เป็นอิหม่าม และฮัจยีกอเซ็ม เพ็งสะและ เป็นบิหลั่น

                   ปีพ.ศ. 2509 มัสยิดหลังเก่ามีความทรุดโทรมมาก จึงได้มีการลงมติให้ก่อสร้างมัสยิดหลังใหม่ขึ้น โดยได้มีการสร้างมัสยิดหลังใหม่ ในเนื้อที่ประมาณ 17 ไร่เศษ โดยมีผู้ที่ อุทิศ(วากัฟ) ให้ได้แก่  1. ฮัจยะห์ โด๊ะเหรี่ม อามินเซ็น อุทิศให้ 10 ไร่ 2. ฮัจยะห์ ฮาบีบะฮ์ (เด๊ะ) จั่นมณี อุทิศให้ 5 ไร่ 3. ฮัจยีมูฮำหมัด อามินเซ็น อุทิศให้ 2 ไร่  โดยทางคณะกรรมการเห็นควรให้สร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก มีมุขด้านหน้าและด้านข้าง ขนาดกว้าง 30 เมตร และยาว 50 เมตร ประมูลค่าก่อสร้างเป้นจำนวน 3,000,000 บาท โดยมีบริษัทยามินการก่อสร้างเป็นผู้ประมูลและรับเหมาก่อสร้าง และมีฮัจยะห์ถมยา (โต๊ะยา) อามินเซ็น เป็นประธานในการก่อสร้าง

 

                   ปีพ.ศ. 2510 มุสลิมชาวคลองลาดพร้าว ได้รับเกียรติจากท่านจุฬาราชมนตรี นายต่วน สุวรรณศาสน์  เป็นผู้วางศิลาฤกษ์อาคารมัสยิดหลังใหม่ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2510 หลังจากนั้นอีกประมาณ 3 ปี มัสยิดหลังนี้ก็ได้สร้างเสร็จ

                   ปีพ.ศ. 2527 จึงได้มีการทำถนนเข้ามายังมัสยิด และมีการสร้างโรงเรียนสอนศาสนาเพิ่มเพื่อให้เยาวชนได้เล่าเรียนทางด้านศาสนา โดยใช้เวลาก่อสร้างประมาณ ปีเศษ ก็แล้วเสร็จ

                   วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2529 ได้รับเกียรติจากท่านจุฬาราชมนตรี  ดร.ประเสริฐ มะหะหมัด  มาเป็นประธานในการเปิดป้ายอาคารมัสยิดอิมาร่อตุ๊ดดีน พร้อมทั้งอาคารเรียนโรงเรียนสอนศาสนาอิมาร่อตุ๊ดดีน โดยมีอัลมัรฮูมฮัจยีกอเซ็ม หมัดโรจน์ ซึ่งเป็นอิหม่ามในขณะนั้น ฮัจยีมูฮำหมัดตอยยิบ จั่นมณี เป็นคอเต็บ และ ฮัจยีอัลมัรฮูมฮัจยีกอเซ็ม เพ็งสะและ เป็นบิหลั่น

                   ในปี พ.ศ. 2539 อัลมัรฮูมฮัจยีกอเซ็ม หมัดโรจน์ ได้ถึงแก่กรรม ทำให้ตำแหน่งอิหม่ามว่างอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่ง จนกระทั่งปีพ.ศ. 2540 ทางสัปปุรุษมัสยิดอิมาร่อตุ๊ดดีนได้ลงมติเห็นชอบแต่งตั้งให้ ฮัจยีฮัสบุลเลาะห์(สมนึก) อามินเซ็น มาดำรงตำแหน่งอิหม่ามประจำมัสยิดอิมาร่อตุ๊ดดีน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

                   มัสยิดอิมาร่อตุ๊ดดีน เป็นมัสยิดแห่งเดียวในเขตห้วยชวางที่อยู่ในระแหวกย่านธุรกิจ จึงได้เล็งเห็นว่าควรปรับปรุงให้มีการก่อสร้างห้องน้ำ และที่อาบน้ำละหมาดขึ้นใหม่ เพื่อที่จะได้รองรับบรรดาผู้ที่เข้ามาใช้ปฏิบัติศาสนกิจ

                   ปัจจุบันมัสยิดอิมาร่อตุ๊ดดีน  ไม่ได้เป็นแค่มัสยิด แต่ยังมีโรงเรียนสอนศาสนาอิมาร่อตุ๊ดดีน ที่ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับ ฟัรฎูกีฟายะห์ (ภาคซานาวีย์) ที่บรรดาผู้ที่สนใจเเรียนได้มีโอกาสเข้ามาเรียนทั้งในรูปแบบไป-กลับ และแบบ ปอเนาะ และโรงเรียนสอนศาสนาอิมาร่อตุ๊ดดีนนั้นยังมีการส่งนักเรียนสอบชิงทุนเพื่อที่จะได้รับโอกาสไปศึกษาต่อยังต่อประเทศอย่างเช่น มหาลัยอัลฮัซฮัร ประเทศอียิป เป็นต้น

                   ปัจจุบันมัสยิดอิมาร่อตุ๊ดดีน  มีอิหม่ามฮัซบุลเลาะห์ (สมนึก) อามินเซ็น เป็นอิหม่าม   ฮัจยีมูฮำหมัดตอยยิบ จั่นมณี  เป็นคอเต็บ และฮัจยีมูร็อต เพ็งสะและ  เป็นบิหลั่น และบรรดาคณะกรรมการอีก 12 คนผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายหะยีหมัด    อามินเซ็น

พ.ศ     .2492 - 2526

2. นายสมบัติ      หมัดโรจน์

พ.ศ.     2526 - 2542

3. นายสมนึก     อามินเซ็น

พ.ศ.     2542 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายซาฟีอี        อามินเซ็น

พ.ศ.      2492 - 2526

2. นายมูฮำหมัด    จั่นมณี

พ.ศ.      2526 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายกอเซ็ม         เพ็งสะและ

พ.ศ.      2492 – 2542

2. นามู่รอด           เพ็งสะและ

พ.ศ.      2542 – ปัจจุบัน


ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2556

1. นายรังสรรค์     จั่นมณี

7. นายกิตติ           อามินเซ็น

2. นายปริญญา     อามินเซ็น

8. นายสมศักดิ์    อามินเซ็น

3. นายนิพนธ์      หมัดโรจน์

9. นายสมหวัง         ฤทธิ์งาม

4. นายอมร      เพ็งสะและ

10. นายอัมรินทร์     มีสุวรรณ

5. นายสมศักดิ์      เพ็งสะและ

11. นายสมควร      ลงสุวรรณ์

6. นายเอกรินทร์      ฤทธิ์งาม

12. นายมาโนช       อามินเซ็น

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2552

1. นายมานัส     อามินเซ็น

7. นายสมควร      ลงสุวรรณ

2. นายนิพนธ์      หมัดโรจน์

8. นายปริญญา     อามินเซ็น

3. นายสมศักดิ์      เพ็งสะและ

9. นายเอกรินทร์      ฤทธิ์งาม

4. นายอมร      เพ็งสะและ

10. นายสมศักดิ์    อามินเซ็น

5. นายอัมรินทร์     มีสุวรรณ

11. นายรังสรรค์     จั่นมณี

6. นายกิตติ           อามินเซ็น

12. นายสมศักดิ์      เพ็งสะและ

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2547

1. นายสมศักดิ์         เพ็งสะและ

7. นายสนั่น       ฉิมหิรัญ

2. นายสมหวัง         ฤทธิ์งาม

8. นายสุรศักดิ์        มีสุวรรณ

3. นายวิชัย             เพ็งสะและ

9. นายประสิทธิ์        ลงสุวรรณ

4. นายราชัน         หมัดโรจน์

10 นายไพโรจน์        อามินเซ็น

5. นายมูฮำหมัดฟาริด   อามินเซ็น

11. นายสวัสดิ์      ขำโรจน์

6. นายสามารถ     มีสุวรรณ

12. นายรังสรรค์       จั่นมณี
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดอีมาร่อตุดดีน  (คลองลาดพร้าว)


วาระการดำรงตำแหน่ง 

อิหม่าม
ประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหาร
คอเต็บ
รองประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหาร
บิหลั่น
รองประธานกรรมการ
ฝ่ายบริหาร

ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดอีมาร่อตุดดีน  (คลองลาดพร้าว)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 213 ครอบครัว  จำนวน 1,181 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 572 คน
 - เพศหญิง 609 คน
 - รวม 1,181 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 101 คน
 - เพศหญิง 105 คน
 - รวม 206 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 471 คน
 - เพศหญิง 504 คน
 - รวม 975 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 392 คน
 - เพศหญิง 411 คน
 - รวม 803 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 79 คน
 - เพศหญิง 93 คน
 - รวม 172 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอีมาร่อตุดดีน  (คลองลาดพร้าว)


โทรศัพท์ 02-530-1729
โทรสาร -
มือถือ 089-836-6396
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

ข้อมูล สถานที่แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว มัสยิดอีมาร่อตุดดีน  (คลองลาดพร้าว)

รูปภาพ มัสยิดอีมาร่อตุดดีน  (คลองลาดพร้าว)

แผนที่ มัสยิดอีมาร่อตุดดีน  (คลองลาดพร้าว)

Scroll To Top