วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 17:57 น.

มัสยิดเราะห์ม่าตุ้ลอิสลาม  (สวนหลวง ร.9)

มัสยิดเราะห์ม่าตุ้ลอิสลาม  (สวนหลวง ร.9)

ทะเบียนเลขที่ 42 วันที่จดทะเบียน 4 สิงหาคม 2492
บ้านเลขที่ - หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย ศรีนครินทร์ 55
ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน
เขต ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 2


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดเราะห์ม่าตุ้ลอิสลาม  (สวนหลวง ร.9)


มัสยิดเราะห์ม่าตุ้ลอิสลาม

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 43  ซอยศรีนครินทร์ 55 ถนนศรีนครินทร์  แขวงหนองบอน  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

เลขหมายทะเบียน

42

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

04   สิงหาคม  2492

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายหะยีมุด       เอี่ยมสมบัติ

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายหะยีฮาซัน    เอี่ยมสมบัติ

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายตาเล็บ        หวังงาน

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

         มัสยิดเราะห์ม่าตุ้ลอิสลามหลังเดิมได้ก่อสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 50 ปีที่ผ่านมา ณ เลขที่ 6หมู่ 6 ตำบลหนองบอน อำเภอพระขโนง จังหวัดพระนคร ก่อนหน้านั้นหมู่บ้านตำบลหนองบอนยังเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ตั้งอยู่ริมคลองหนองบอน ยังไม่มีมัสยิดที่อยู่ในละแวกนี้ต้องเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิดอัลกุ๊บรอ (สุเหร่าใหญ่) ตั้งอยู่ที่ปากคลองเคล็ด ติดคลองประเวศบุรีรมย์ ตำบลสวนหลวง อำเภอพระขโนง จังหวัดพระนคร ต่อมา หมู่บ้านตำบลหนองบอน มีประชากรมุสลิมเพิ่มมากขึ้น พี่น้องชาวหนองบอนหลายท่านร่วมปรึกษาหารือกันว่าควรจะสร้างมัสยิดขึ้นมาในหมู่บ้านของเราเองจะได้ไม่ต้องเดินทางไกล จึงพร้อมใจกันดำเนินการก่อสร้างมัสยิดขึ้นในตำบลหนองบอนแห่งนี้

       โดย อัลมัรฮูม ฮัจยีขาว และอัลมัรฮูมมะห์ ฮัจยะห์แมะ เอี่ยมสมบัติ ได้อุทิศที่ดินส่วนหนึ่ง จำนวน 1 ไร่ 3 งาน 74 ตารางวา ให้ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างมัสยิด อีกทั้งพี่น้องมุสลิมในหมู่บ้านได้รวบรวมทุนทรัพย์และได้รับบริจาคจากพี่น้องมุสลิมต่างหมู่บ้านอีกจำนวนหนึ่งด้วยการก่อสร้างมัสยิดได้เริ่มขึ้น เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ใต้ถุนสูง มีขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2492 มัสยิดแห่งนี้ได้รับการตั้งชื่อว่า “เราะห์ม่าตุ้ลอิสลาม” มีความหมายตามภาษาอาหรับว่า “ความเมตตาของศาสนาอิสลาม” โดยอาจารย์อาหมัดซีฮาบุดดิน บินซอและห์ (คุรุสวัสดิ์)

       อาคารมัสยิดได้ใช้เป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจตลอดมาโดยมีอัลมัรฮูม ฮัจยีฮาซัน เอี่ยมสมบัติ เป็นอีหม่ามคนแรก อัลมัรฮูม ฮัจยีมะห์มูด เอี่ยมสมบัติ เป็นอีหม่ามคนที่ 2 และอัลมัรฮูม ฮัจยีอับดุลมุตตอลิบ หวังงาม เป็นอีหม่ามคนที่ 3

       จนกระทั่งปี พ.ศ. 2537 อาคารมัสยิดหลังนี้ได้ชำรุดทรุดโทรมลง ท่านอีหม่าม ฮัจยี อับดุลมุตตอลิบ หวังงาม ขณะนั้นท่านยังมีชีวิตอยู่ ได้ร่วมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการมัสยิดและสัปบุรุษ เรื่องการก่อสร้างอาคารมัสยิดหลังใหม่แทนอาคารหลังเดิม และเพื่อรองรับจำนวนพี่น้องมุสลิมหนองบอนที่เพิ่มมากขึ้นกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ อีกทั้งมัสยิดเราะห์ม่าตุ้ลอิสลามของเราตั้งอยู่ในบริเวณทางเข้าสวนหลวง ร.9 และมีศูย์การค้าซีคอนสแควร์มาตั้งอยู่ในบริเวณนี้ทำให้มีพี่น้องมุสลิมจากที่อื่น ๆ มาใช้อาคารมัสยิดปฏิบัติศาสนกิจด้วย หลังจากนั้นได้มีการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการก่อสร้างมัสยิดขึ้น โดยฮัจยีจำลอง เอี่ยมสมบัติ เป็นประธานคณะกรรมการก่อสร้าง เริ่มดำเนินการออกแบบก่อสร้าง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น โดยมีรองศาสตราจารย์ สมศักดิ์ แย้มพราย เป็นสถาปนิก และอาจารย์สุรัตน์ หวังเจริญ เป็นวิศวกร ขนาดความกว้าง 25 เมตร ยาว 30 เมตร อีหม่ามอัลมัรฮูม ฮัจยีอับดุลมุตตอลิบ และครอบครัวได้บริจาคเงินค่าก่อสร้าง เป็นเงิน 5,000,000 บาท และฮัจยะห์ฟาตีมะห์   เอี่ยมสมบัติ เป็นเงิน 1,000,000 บาท รวมเป็นเงิน 6,000,000 บาท คณะกรรมการมัสยิดฯ ได้จัดงานวางศิลารากฐานขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2538 โดย ฯพณฯ ดร.ประเสริฐ   มะหะหมัด จุฬาราชมนตรีมาเป็นประธานในพิธี จากงานวางศิลารากฐานได้รับเงินบริจาคจากพี่น้องมุสลิมที่มาร่วมงานเป็นจำนวน 5,000,000 บาท รวมเป็นค่าก่อสร้างมัสยิดในระยะเริ่มดำเนินการเป็นเงินทั้งสิ้น 11,000,000 บาท

     ปัจจุบันการก่อสร้างอาคารมัสยิดเราะห์ม่าตุ้ลอิสลามหลังใหม่ได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยใช้งบประมาณการก่อสร้างประมาณ 30,000,000 บาท โดยมีอีหม่ามดาวู๊ด โตสมบูรณ์ เป็น อีหม่ามประจำมัสยิด

 ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน

ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายหะยีมุด       เอี่ยมสมบัติ

พ.ศ     .2492

2. นายเล็บ     หวังงาม

พ.ศ.     2516

3. นายสนั่น    โตสมบุญ

พ.ศ.     2546 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายหะยีฮาซัน    เอี่ยมสมบัติ

พ.ศ.      2492

2. นายซัน      เอี่ยมสมบัติ

พ.ศ.      2516

3. นายประสิทธิ์     แสงวิมาน

พ.ศ.      2532 – 1 ตุลาคม 2552

4. นายสมชาย      หวังเอก

พ.ศ.       2554 - 2556

5.                      (ว่าง)

ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายตาเล็บ    หวังงาน

พ.ศ.      2492

2. นาสอิ้ง      ลูมิง

พ.ศ.      2516 – 30 ตุลาคม 2522

3. นายปรีชา     อยู่เป็นสุข

พ.ศ.       2532 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2559

1. นายไพฑูรย์  หวังเอก

7. นายอิสรา  เอี่ยมสมบัติ

2. นายวิรุต  หวังเอก

8. นายสำราญ  มะปรางทอง

3. นายจิระวัตย์  สะและน้อย

9. นายสมบัติ  หวังงาม

4. นายประเสริฐ  เอี่ยมสมบัติ

10. นางนาถลดา  ขันธลักษณา

5. นายวันลพ  เกตุสุขำ

11. นางสาวสายทอง  แสงสว่าง

6. นายสุจิตร  หวังงาม

 

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2554

1. นายประเสริฐ   เอี่ยมสมบัติ

7. นายสงวน     อยู่เป็นสุข

2. นายวันลพ     เกตุสุขำ

8. นายสมพงษ์     หวังเอก

3. นายสำราญ     มะปรางทอง

9. นายจรัล        อยู่เป็นสุข

4. นายสุจิตร      หวังงาม

10. นายปริญญา     แสนสุข

5. นายสมคิด       หวังงาม

11. นายอนิรุทธ์    มูซอ

6. นายสิทธิพร     กองงามมงคล

12. นายธานี      มูซา

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2550

1. นายสมคิด       หวังงาม

7. นายปริญญา     แสนสุข

2. นายจรัญ         มะปรางทอง

8. นายประเสริฐ   เอี่ยมสมบัติ

3. นายสุจิตร      หวังงาม

9. นายจรัล        อยู่เป็นสุข

4. นายสมาน     เนตรนุช

10. นายสมพงษ์     หวังเอก

5. นายสงวน     อยู่เป็นสุข

11. นายธานี      มูซา

6. นายประสาน     และเมาะ

12. นายสิทธิพร     กองงามมงคล

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดเราะห์ม่าตุ้ลอิสลาม  (สวนหลวง ร.9)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 103 ครอบครัว  จำนวน 696 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 340 คน
 - เพศหญิง 356 คน
 - รวม 696 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 6 คน
 - เพศหญิง 3 คน
 - รวม 9 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 334 คน
 - เพศหญิง 353 คน
 - รวม 687 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 260 คน
 - เพศหญิง 271 คน
 - รวม 531 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 74 คน
 - เพศหญิง 82 คน
 - รวม 156 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดเราะห์ม่าตุ้ลอิสลาม  (สวนหลวง ร.9)


โทรศัพท์ 02-398-0091
โทรสาร -
มือถือ 081-622-4970
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดเราะห์ม่าตุ้ลอิสลาม  (สวนหลวง ร.9)

แผนที่ มัสยิดเราะห์ม่าตุ้ลอิสลาม  (สวนหลวง ร.9)

Scroll To Top