วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 11:11 น.

มัสยิดมานารุลฮูดา  (ลำอ้ายแบน)

มัสยิดมานารุลฮูดา  (ลำอ้ายแบน)

ทะเบียนเลขที่ 91 วันที่จดทะเบียน 6 มีนาคม 2499
บ้านเลขที่ - หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย ขุมทอง-ลำต้อยติ่ง 5
ถนน ขุมทอง-ลำต้อยติ่ง แขวง ขุมทอง
เขต ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10520 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 4


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดมานารุลฮูดา  (ลำอ้ายแบน)


มัสยิดมานารุลฮูดา

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 91  หมู่ 5   ซอยขุมทอง – ลำต้อยติ่ง  ถนนขุมทอง – ลำต้อยติ่ง   แขวงขุมทอง   เขตลาดกระบัง    กรุงเทพมหานคร 10520

เลขหมายทะเบียน

91

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

06   มีนาคม   2499

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายหมัด       บุญธรรม

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายกีหลาบ     นุชนาบี

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายเซ็น          โต๊ะมิ

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติมัสยิดมานารุลฮูดา ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2494 โดยอัลมัรฮูมกีเซ็ม ขำวิไล ได้บริจาคที่ดินจำนวน 4  ไร่ ให้กับมัสยิด ต่อมาที่ดินมัสยิดเปลี่ยนผู้ครอบครองมาเป็นฮัจยีสะหาก ขำวิไล และได้โอนให้อิหม่ามหมัด บุญธรรม

            เดิมชุมชนคลองอ้ายแบน ได้มีมุสลิมอพยพมาจากถิ่นอื่นประมาณ 10 ครอบครัว เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2490 ต่อมาได้สร้างบาแลและเป็นที่ประกอบศาสนกิจ โดยสร้างเป็นอาคารไม้ หลังคามุงจาก ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2500 ต่วนหมัด ได้บริจาคไม้เพื่อสร้างเป็นมัสยิดหลังใหม่ โดยสร้างเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูง หลังคามุงสังกะสี โดยมีบาแล ใช้เป็นที่เรียนอัลกุรอาน และเรียนสามัญของโรงเรียนขุมทอง (เพชรทองคำอุปถัมภ์) ต่อมาประมาณปี 2508 สามัญได้แยกไปใช้อาคารของโรงเรียนหลังใหม่แต่การเรียนศาสนายังคงใช้บาแลเป็นที่เรียนต่อไป จนถึงปี พ.ศ. 2519 อาคารได้ทรุดโทรมทางสัปปุรุษได้รื้ออาคารออกแล้วสร้างอาคารหลังปัจจุบันแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2522 และ ปี พ.ศ. 2538 ได้รับบริจาคอาคารเรียน (ไม้) จากครูโซ๊ะ จากคลองกะจะมา และทางสัปปุรุษได้ร่วมกันบริจาคเงินเพิ่มเติมเพื่อเป็นอาคารเรียนสอนศาสนาในขณะนั้นใช้เป็นที่การเรียนการสอนอัลกุรอาน และฟัรดูอีน มีครูสอน 3 คน

            การจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิดจดเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2499 ทะเบียนเลขที่ 91 ที่ตั้งในขณะนั้น หมู่ 8 ตำบลทับยาว กิ่งอำเภอลาดกระบัง จังหวัดพระนคร

            ต่อมามัสยิดได้โอนที่ดินจำนวน 2  ไร่ ให้โรงเรียนขุมทอง (เพชรทองคำอุปถัมภ์) ปัจจุบันมัสยิดเหลือที่ดินจำนวน 2  ไร่ ใช้เป็นกุโบร์ มัสยิด อาคารเรียน ที่จอดรถ สัปปุรุษประมาน 150 ครอบครัว  จำนวน ประมาณ 800 คน โดยมัสยิดมานารุลฮูดา มี นายหมัด บุญธรรม ดำรงตำแหน่ง อิหม่าม ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2499 และมี นายกีหลาบ นุชนาบี ดำรงตำแหน่ง คอเต็บ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2499 และมี นายเซ็น โต๊ะมิ ดำรงตำแหน่ง บิล้าล ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง บิล้าล จาก นายเซ็น โต๊ะมิ เป็น นายหมัด หม่ำยะลี ในปี พ.ศ. 2499 และ ได้มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง บิล้าล อีกครั้ง ในปี พ.ศ. 2532 โดย คณะกรรมการและสัปบุรุษ ได้มีการประชุมปรึกษาหารือ และได้แต่งตั้ง นายฟี ขำวิไล ให้ดำรงตำแหน่ง บิล้าล ต่อจาก นายหมัด หม่ำยะลี จนกระทั่ง ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2549 คอเต็บ คือนายกีหลาบ นุชนาบี ได้เสียชีวิตลง ทางคณะกรรมการและสัปบุรุษ ได้ประชุมปรึกษาหารือ และได้แต่งตั้งให้ นายธาราทร นุชนาบี ดำรงตำแหน่งคอเต็บ ในปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ท่านอิหม่าม คือนายหมัด บุญธรรม ได้เสียชีวิตลง ทางคณะกรรมการและสัปบุรุษ ได้ประชุมปรึกษาหารือ และได้แต่งตั้งให้ นายบุคอรีย์ อยู่บำรุง ดำรงตำแหน่งอิหม่าม ในปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา และในปีเดียวกัน พ.ศ. 2552 ท่านบิล้าล คือนายฟี ขำวิไล ได้เสียชีวิตลง ทางคณะกรรมการและสัปบุรุษ ได้ประชุมปรึกษาหารือและได้แต่งตั้งให้ นายหวังซัน บุญธรรม ดำรงตำแหน่ง บิล้าล ในปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา หลังจากที่ อิหม่ามบุคอรีย์ อยู่บำรุง ได้รับ ตำแหน่งอิหม่ามแล้ว ก็ได้ ร่วมกับคณะกรรมการมัสยิดและสัปบุรุษ ผู้ปกครอง ได้จัดให้มีการเรียนการสอน อัลกุรอาน และภาคฟัรดูอีน โดยได้มีการ จัดหา ครูสอนศาสนา มาสอนประจำที่โรงเรียน และได้มีการต่อเติมอาคารเรียน เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ต่อจากอาคารเดิมที่เป็นไม้ เพื่อให้พอเพียงต่อจำนวน นักเรียน และเพื่อความสวยงาม และปลอดภัย และยังได้ร่วมกัน จัดงาน เพื่อหารายได้ นำมาใช้จ่ายในกิจการของมัสยิด และโรงเรียนสอนศาสนา เนื่องจาก ทางมัสยิดนั้นดำเนินการสอนแบบเป็นวิทยาทาน ไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียนจาก นักเรียน แต่อย่างใด ซึ่งก็ประสบผลสำเร็จอย่างดี มีผู้ปกครองได้ส่งบุตรหลานมาเรียน เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ทางอิหม่าม และคณะกรรมการมัสยิด และสัปบุรุษ จึงได้จัดงานเพื่อหารายได้มาใช้จ่ายในกิจการต่างๆ ของมัสยิด และโรงเรียน ต่อเนื่อง และในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ท่านบิล้าล นายหวังซัน บุญธรรม ก็ได้เสียชีวิตลง ทางคณะกรรมการและสัปบุรุษ ได้ปรึกษาหารือ และได้แต่งตั้งให้ นายสุรชัย บุญธรรม ดำรงตำแหน่ง บิล้าล ใน วันที่...............  เป็นต้นมา หลังจากนั้น ในเดือน เมษายน พ.ศ. 2560 ทางอิหม่าม และคณะกรรมการ และสัปบุรุษ ได้ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อทำการปรับปรุง บูรณะ อาคารมัสยิด และ ส่วนที่เป็นอาณาเขต ของมัสยิด เช่น ห้องน้ำ ลานเอนกประสงค์ หลังคากันแดด รั้ว เพื่อความเพียงพอ สวยงาม และปลอดภัย สำหรับพี่น้อง ที่มาปฏิบัติศาสนกิจ โดยมีมติให้ดำเนินการก่อสร้าง โดยมี ท่าน ดร.เอกรินทร์ (ฮัจยีสุไลมาน) อยู่บำรุง เป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์ให้กับ อิหม่าม และคณะกรรมการมัสยิด ซี่งท่าน ดร.เอกรินทร์ อยู่บำรุง ได้ให้การสนับสนุน งบประมาณ ในการก่อสร้าง ทั้งสิ้น ประมาณ 6,500,000.00 บาท และได้รับการสนับสนุน จากบรรดาสัปบุรุษ และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ร่วมบริจาคอีก ประมาณ 500,000.00 บาท ได้ดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา จนแล้วเสร็จใน เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 เช่นกัน โดยได้ทำการบูรณะ อาคารมัสยิด ขยายอาคารให้กว้างขึ้น ยาวขึ้น โดยสร้างเป็นห้องโถงด้านหน้า และ เป็นชั้นลอย ชั้นที่ 2 ด้านหลัง เป็นมัสยิด 2 ชั้น โดยจัดให้มี ห้องละหมาดสำหรับ มุสลีมะห์ (สุภาพสตรี) และห้องรับแขก และได้ จัดให้มี มินบัร และ มะกอม ใหม่ เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด ภายในตกแต่งด้วยวัสดุ สวยงาม ปลอดภัย และทั้งนี้ ทางมัสยิดได้รับ การอนุเคราะห์ ผ้าม่านพร้อมติดตั้ง มูลค่าประมาณ 200,000.00บาท จากฮัจยี ฮาซัน ประดิษฐ์ศร ให้มัสยิดทั้งหลัง ซึ่งรวมมูลค่า การก่อสร้าง และตกแต่ง อาคารมัสยิด และสิ่งต่าง ๆ ในอาณาเขต ของมัสยิด ครั้งนี้ ประมาณ 7,000,000.00 บาท ด้วยกัน 


ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายหมัด       บุญธรรม

พ.ศ     2499 – 20 มกราคม 2552

2. นายบุคอรีย์       อยู่บำรุง 

พ.ศ.     2553 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายกีหลาบ     นุชนาบี

พ.ศ.     2499 – 26 สิงหาคม 2549

2. นายธาราทร      นุชนาบี

พ.ศ.      2551 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายเซ็น          โต๊ะมิ

พ.ศ.    2499

2. นาหมัด     หม่ำยะลี

พ.ศ.      เดิม

3. นายฟี          ขำวิไล

พ.ศ.     2532 – 28 มิถุนายน 2552

4. นายหวังซัน      บุญธรรม

พ.ศ      2553 – 9 มิถุนายน 2556

5.นายสุรชัย  บุญธรรม                              พ.ศ
 
 
ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2556

1. นายเหลี่ยม      มิตรสมัคร

7. นายสมชาย     ฉิมหิรัญ

2. นายสมัย           มิตรยิ้ม

8. นายสุรสิทธิ์      จิ๊เอี่ยม

3. นายอารีฟีน       บุตรน้ำเพชร

9. นายสมชาย     หม่ำยะลี

4. นายนรินทร์      เสาธงใหญ่

10. นายหมัด      ขำวิไล

5. นายฉัตรชัย    นุชนาบี

11. นายอาทร          ขำวิไล

6. นายวินัย        นุชนาบี

12. นายดารุณี          มิดำ

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2551

1. นายเหลี่ยม     มิตรสมัตร

7. นายหมัด      ขำวิไล

2. นายอารีฟีน       บุตรน้ำเพชร

8. นายสมชาย     หม่ำยะลี

3. นายอุดม          ขำวิไล

9. นายบุคอรีย์      อยู่บำรุง

4. นายสมัย           มิตรยิ้ม

10. นายฉัตรชัย    นุชนาบี

5. นายอาทร          ขำวิไล

11. นายวินัย        นุชนาบี

6. นายนรินทร์      เสาธงใหญ่

12. นายสุรสิทธิ์      จิ๊เอี่ยม

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2547

1. นายชลอ       ขำวิไล

7. นายชาลี       นุชนาบี

2. นายนรินทร์      เสาธงใหญ่

8. นายทองใบ     นุขนาบี

3. นายสุรสิทธิ์      จิ๊เอี่ยม

9. นายวินัย       หม่ำยะลี

4. นายทายาท     สายใยทอง

10. นายหมัด      ขำวิไล

5. นายทองคำ       นุชนาบี

11. นายมนตรี       นุชนาบี

6. นายชำนาญ       ใช้ไฉยา

12. นายสะหาก      ขำวิลัย


 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดมานารุลฮูดา  (ลำอ้ายแบน)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 136 ครอบครัว  จำนวน 782 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 396 คน
 - เพศหญิง 386 คน
 - รวม 782 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 28 คน
 - เพศหญิง 19 คน
 - รวม 47 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 368 คน
 - เพศหญิง 367 คน
 - รวม 735 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 303 คน
 - เพศหญิง 296 คน
 - รวม 599 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 65 คน
 - เพศหญิง 71 คน
 - รวม 136 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดมานารุลฮูดา  (ลำอ้ายแบน)


โทรศัพท์ 0-2033-2558
โทรสาร -
มือถือ 083-544-8333
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดมานารุลฮูดา  (ลำอ้ายแบน)

แผนที่ มัสยิดมานารุลฮูดา  (ลำอ้ายแบน)

Scroll To Top