วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 11:31 น.

มัสยิดเนี๊ยะมาตุ้ลมักบูลีน  (แบนใหญ่)

มัสยิดเนี๊ยะมาตุ้ลมักบูลีน  (แบนใหญ่)

ทะเบียนเลขที่ 104 วันที่จดทะเบียน 27 มกราคม 2509
บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย เชื่อมสัมพันธ์ 22
ถนน เชื่อมสัมพันธ์ แขวง โคกแฝด
เขต หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10530 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 5


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดเนี๊ยะมาตุ้ลมักบูลีน  (แบนใหญ่)


มัสยิดเนี๊ยะมาตุ้ลมักบูลีน

 

ที่ตั้ง 

เลขที่  14  หมู่ 9    ถนนเชื่อสัมพันธ์   แขวงโคกแฝด  เขตหนองจอก    กรุงเทพมหานคร  10530

เลขหมายทะเบียน

104

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

27   มกราคม   2509

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายหะยีหวัง   สะลามัด

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายสุลัยมาน   สุขโข

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายสมหมาย   รักกสิกร

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

          มัสยิดเนี๊ยะมาตุ้ลมักบูลีน (แบนใหญ่) ตั้งอยู่เลขที่ 14 หมู่ 9 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพฯ ซึ่งในปัจจุบันมีอิหม่ามคือนายวิรัช  รักกสิกร คอเต็บนายสวาท  ดีสะเมาะ                       บิหลั่นนายสวัสดิ์  ดีสะมาะ มีสัปปุรุษประมาณ 668 คน ได้ขอจดทะเบียนมัสยิดที่ทำการจดทะเบียน ศาลากลางจังหวัด เขตพระนคร ทะเบียนเลขที่ 104 ซึ่งในสมัยนั้นมีอิหม่ามคือนายฮะยีหวัง สะลามัด คอเต็บ นายสุลัยมาน  สุขโข บิหลั่นนายสมหมาย  รักกสิกร ได้ขอจดทะเบียนในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2509 จนถึงในยุคปัจจุบันรวมระยะเวลาประมาณ 38 ปี ที่ดำเนินการขอจดทะเบียนซึ่งเดิมก่อนที่จะทำการขอจดทะเบียนมัสยิดมัสยิดเนี๊ยะมาตุ้ลมักบูลีน (แบนใหญ่) ได้ก่อตั้งมัสยิดมาไม่น้อยกว่า 80 ปี

 

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายหะยีหวัง   สะลามัด

พ.ศ    2509

2. นายวิรัช        รักกสิกร

พ.ศ.    2532 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายสุลัยมาน    สุขโข

พ.ศ.    2509

2. นายวิรัช       รักกสิกร

พ.ศ.    2520 – 10 มิถุนายน 2532

3. นายอุดม     เซ็นนิ

พ.ศ.    2532 – 28 มกราคม 2547

4. นายสวาท    ดีสะเมาะ

พ.ศ.    2547 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายสมหมาย    รักกสิกร

พ.ศ.    2509

2. นาสวัสดิ์        ดีสะเมาะ

พ.ศ.     2520 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2555

1. นายมานพ         มูฮำหมัด

7. นายสมชาย     เล็มเยะ

2. นายสวาท      กอเซ็มมูซอ

8. นายอารี     สุขโข

3. นายชลอ        มะฉิม

9. นายสุรพงษ์     มูฮำหมัด

4. นายปรีชา       กันซัน

10. นายสมชาย       สุขไสว

5. นายสำราญ   ช้างสุวรรณ์

11. นายสมบัติ        ฮาริมดี

6. นายศิริพงษ์    รัสมี

12. นายสมบัติ      รักกสิกร

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2551

1. นายสำราญ   ช้างสุวรรณ์

7. นายศิริพงษ์    รัสมี

2. นายปรีชา       กันซัน

8. นายสมบัติ        ฮาริมดี

3. นายสวาท      กอเซ็มมูซอ

9. นายสมชาย       สุขไสว

4. นายต่วน        สุขโข

10. นายการีม     ยั่งยืน

5. นายมานพ         มูฮำหมัด

11. นายสมชาย     เล็มเยะ

6. นายสมทวี         บุญจันทร์

12. นายสมชาย     สมันนะ

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2546

1. นายนูรุดดีน      มีทองคำ

7. นายสำราญ   ช้างสุวรรณ์

2. นายสมบัติ        ฮาริมดี

8. นายศิริพงษ์    รัสมี

3. นายสมทวี         บุญจันทร์

9. นายสวาท      กอเซ็มมูซอ

4. นายปรีชา       กันซัน

10. นายต่วน        สุขโข

5. นายอัรฟาน     มีทองคำ

11. นายมุด          ฮาริมดี

6. นายสมหมาย    มูฮำหมัด

12. นายมานพ         มูฮำหมัด

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดเนี๊ยะมาตุ้ลมักบูลีน  (แบนใหญ่)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 128 ครอบครัว  จำนวน 712 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 358 คน
 - เพศหญิง 354 คน
 - รวม 712 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 1 คน
 - เพศหญิง 4 คน
 - รวม 5 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 357 คน
 - เพศหญิง 350 คน
 - รวม 707 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 288 คน
 - เพศหญิง 280 คน
 - รวม 568 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 69 คน
 - เพศหญิง 70 คน
 - รวม 139 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดเนี๊ยะมาตุ้ลมักบูลีน  (แบนใหญ่)


โทรศัพท์ 02-988-0867
โทรสาร -
มือถือ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดเนี๊ยะมาตุ้ลมักบูลีน  (แบนใหญ่)

แผนที่ มัสยิดเนี๊ยะมาตุ้ลมักบูลีน  (แบนใหญ่)

Scroll To Top