วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 18:51 น.

มัสยิดอัลนุ๊ชรอ  (คลองสี่วังเล็ก)

มัสยิดอัลนุ๊ชรอ  (คลองสี่วังเล็ก)

ทะเบียนเลขที่ 65 วันที่จดทะเบียน 1 พฤษภาคม 2493
บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ 17
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย -
ถนน สุวินทวงศ์ แขวง แสนแสบ
เขต มีนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10510 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 4


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดอัลนุ๊ชรอ  (คลองสี่วังเล็ก)


มัสยิดอัลนุ๊ซรอ

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ –  หมู่ 17    ถนนสุวินทวงศ์  แขวงแสนแสบ     เขตมีนบุรี    กรุงเทพมหานคร 10510

เลขหมายทะเบียน

65

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

01   พฤษภาคม   2493

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายเลาะห์      เซะวิเศษ

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายหมัด        เซะวิเศษ

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายหมัด        มุซตอฟาดี

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

       อัลนุ๊ซรอ มัสยิดหลังแรกทรงไทย สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2449 กว้างประมาณ 5  เมตร ยาว 12   เมตร มีสัปปุรุษประมาณ 60 ครอบครัว และต่อมาได้มีสัปปุรุษเพิ่มมากขึ้นประมาณ 80 ครอบครัว สถานที่ไม่พอละหมาดจึงได้เปลี่ยนเป็นมัสยิดหลังที่สอง สร้างเป็นทรงปั้นหยา กว้างประมาณ 8  เมตร ยาวประมาณ 18 เมตร ต่อมาสัปปุรุษเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากจึงเปลี่ยนเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 20  เมตร ยาว 42  เมตร โดยมีสัปปุรุษประมาณ 600 ครอบครัว ขณะนี้กำลังทำการก่อสร้าง

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายเลาะห์      เซะวิเศษ

พ.ศ     .2492 - 2546

2. นายมูฮำหมัด    มุสโตฟาดี

พ.ศ.     2546 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายหมัด        เซะวิเศษ

พ.ศ.      2492 - 2554

2. นายสุรพล        เกษรหอม

พ.ศ.      2554 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายหมัด        มุซตอฟาดี

พ.ศ.      2492 - 2546

2. นาไพบูลย์     เซ๊ะวิเศษ

พ.ศ.      2546 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2558

1. นายมะหะหมัด  เอี่ยมฉลาด

7. นายนรินทร  พูลทรัพย์

2. นายสุเทพ  โต๊ะกู

8. นายสายัน  หวังโซ๊ะ

3. นายปรีชา  มุสตอฟาดี

9. นายประสิทธิ์  อิสมาน

4. นายสมนึก  มุสโตฟาดี

10. นายธนากร  มุสตอฟาดี

5. นายสุรัตน์  เดวีเลาะ

11. นายสนิท  ดีเหลือ

6. นายปรีชา  วงษ์สมัน

12. นายสุนทร  บุญมา

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2553

1. นายเด๊ะมิน     บุญมาเลิศ

7. นายถนอม    ขำมิน

2. นายอำนาจ      มุสตอฟาดี

8. นายสายัน    หวังโซ๊ะ

3. นายมะหะหมัด    เอี่ยมฉลาด

9. นายสมนึก    มุสตอฟาดี

4. นายปรีชา  วงษ์สมัน

10. นายสุนทร     บุญมา

5. นายวิชัย      เซ๊ะวิเศษ

11. นายรัตนา     มุสตอฟาดี

6. นายมนตรี     มาสตูล

12. นางวัชรี      ด๊ะมะกอเซ็ม

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2548

1. นายสายัน    หวังโซ๊ะ

7. นายวาไฮ      มะตัง

2. นายปรีชา  วงษ์สมัน

8. นายสุเทพ         โต๊ะกู

3. นายสมาน    สิงสาหัส

9. นายสุขอนันต์     เมฆลอย

4. นายสมนึก    มุสตอฟาดี

10. นายสุรพล     เกษรหอม

5. นายถนอม    ขำมิน

11. นายอำนาจ      มุสตอฟาดี

6. นายมะหะหมัด    เอี่ยมฉลาด

12. นายเด๊ะมิน     บุญมาเลิศ

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดอัลนุ๊ชรอ  (คลองสี่วังเล็ก)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 867 ครอบครัว  จำนวน 2,588 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 1,262 คน
 - เพศหญิง 1,326 คน
 - รวม 2,588 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 229 คน
 - เพศหญิง 239 คน
 - รวม 468 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 1,033 คน
 - เพศหญิง 1,087 คน
 - รวม 2,120 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 897 คน
 - เพศหญิง 919 คน
 - รวม 1,816 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 136 คน
 - เพศหญิง 168 คน
 - รวม 304 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอัลนุ๊ชรอ  (คลองสี่วังเล็ก)


โทรศัพท์ 02-377-8318
โทรสาร -
มือถือ 085-088-7643
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดอัลนุ๊ชรอ  (คลองสี่วังเล็ก)

แผนที่ มัสยิดอัลนุ๊ชรอ  (คลองสี่วังเล็ก)

Scroll To Top