วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 17:47 น.

มัสยิดมหานาค  (--)

  • Current

มัสยิดมหานาค  (--)

ทะเบียนเลขที่ 55 วันที่จดทะเบียน 13 ตุลาคม 2492
บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ --
หมู่บ้าน/ชุมชน มัสยิดมหานาค ซอย กรุงแมน
ถนน กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค
เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10100 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 1


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดมหานาค  (--)


มัสยิดมหานาค

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 18  ซอยกรุงแมน   ถนนกรุงเกษม   แขวงคลองมหานาค  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร 10100

เลขหมายทะเบียน

55

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

13   ตุลาคม  2492

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายหะยีดระมาน    กาเซ็ม

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายหะยีการีม       หมุดประเสริฐ

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายหะยีอับดุลกาลี   สนธิศิริ

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

          

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายหะยีดระมาน    กาเซ็ม

พ.ศ     .2492

2. นายอับดุลรามัน   กอเซ็ม

พ.ศ.    

3. นายสมารถ        วงศ์เสงี่ยม

พ.ศ.     เดิม – 28   มิถุนายน  2552

4. นายสมัย          วงศ์เสงี่ยม

พ.ศ.     2553

5. นายวิโรจน์         รัมภักดิ์

พ.ศ.     2553 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายหะยีการีม       หมุดประเสริฐ

พ.ศ.      2492

2. นายอับดุลเลาะ    อาวัง

พ.ศ.     

3. นายสมหวัง        หมุดประเสริฐ

พ.ศ.      เดิม – 2   เมษายน  2553

4. นายรังสิต         ศุมานนท์

พ.ศ.    2553 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายหะยีอับดุลกาลี   สนธิศิริ

พ.ศ.      2492

2. นาดำรงค์     จันทร์ไทย

พ.ศ.      เดิม

3. นายอนันต์     รัมภักดี

พ.ศ.     2523 – 19   ธันวาคม   2546

4. นายสมัย      เฉลิมศิลป์

พ.ศ       2550

5.                   (ว่าง)

ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2556

1. นายสมาน     เมฆลอย

7. นายสุรัตน์       เกี้ยวสุวรรณ

2. นายสมบัติ     สุไลมาน

8. นายมารุต        ซบเอี่ยม

3. นายแพทย์มนัส    วงศ์เสงี่ยม

9. นายเกษม       วัฒนกุล

4. นายชาญสิทธิ์     วงศ์เสงี่ยม

10. นายประเสริฐ     วงศ์เสงี่ยม

5. นายดาวุฒิ      วัฒนกุล

11. นายนิวัฒน์     วงษ์มณี

6. นายสมหมาย     รัตตะวัน

12. นายกมล       ด้วงประภัศร์

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2552

1. นายสมัย       วงศ์เสงี่ยม

7. นายนิวัฒน์     วงษ์มณี

2. นายอุสมาน     ลีฉลาด

8. นายบุญชนะ     ปาลิยะสิทธิ์

3. นายสมาน     วงศ์เสงี่ยม

9. นายดาวุฒิ      วัฒนกุล

4. นายสำเริง    บัวหลวง

10. นายอารี      วงศ์เสงี่ยม

5. นายเกษม       วัฒนกุล

11. นายสมาน     เมฆลอย

6. นายแพทย์มนัส    วงศ์เสงี่ยม

12. นางอรุณี         เล็กเพ็ชร

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2546

1. นายวสันต์      วงศ์เสงี่ยม

7. นายกิตติ      สันสอาด

2. นายสมาน     วงศ์เสงี่ยม

8. นายสมาน    เมฆลอย

3. นายสมัย     เฉลิมศิลป์

9. นายรังสิต     สุมานนท์

4. นายนิวัฒน์     วงษ์มณี

10 นายปรีชา       บริสุทธิ์

5. นายธวัชชัย    วงษ์มณี

11. นายแพทย์มนัส    วงศ์เสงี่ยม

6. นายดาวุฒิ      วัฒนกุล

12. นายเกษม       วัฒนกุล

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดมหานาค  (--)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 386 ครอบครัว  จำนวน 1,962 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 968 คน
 - เพศหญิง 994 คน
 - รวม 1,962 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 108 คน
 - เพศหญิง 104 คน
 - รวม 212 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 860 คน
 - เพศหญิง 890 คน
 - รวม 1,750 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 618 คน
 - เพศหญิง 589 คน
 - รวม 1,207 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 242 คน
 - เพศหญิง 301 คน
 - รวม 543 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดมหานาค  (--)


โทรศัพท์ 022254575
โทรสาร 026215087
มือถือ 0972239579
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดมหานาค  (--)

แผนที่ มัสยิดมหานาค  (--)

Scroll To Top