วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 19:31 น.

มัสยิดจักรพงษ์  (จักรพงษ์)

มัสยิดจักรพงษ์  (จักรพงษ์)

ทะเบียนเลขที่ 89 วันที่จดทะเบียน 1 มกราคม 2513
บ้านเลขที่ 70 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย สุเหร่าจักรพงษ์
ถนน จักรพงษ์ แขวง ชนะสงคราม
เขต พระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10200 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 1


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดจักรพงษ์  (จักรพงษ์)


มัสยิดจักรพงษ์

 

ที่ตั้ง 

เลขที่  70  ตรอกสุเหร่า   ถนนจักรพงษ์  แขวงชนะสงคราม   เขตพระนคร   กรุงเทพมหานคร 10200

เลขหมายทะเบียน

89

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

07   มกราคม   2498

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายหะยีหวัง    จันทร์อุมา

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายอารี          วงษ์วสันต์

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายจินดา        พงษ์พรรฤก

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

          

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายหะยีหวัง    จันทร์อุมา

พ.ศ     2498

2. นายสุธรรม     ผลทวี

พ.ศ.    เดิม

3. นายสุธี          ผลทวี

พ.ศ.    2540

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายอารี          วงษ์วสันต์

พ.ศ.     2498

2. นายสมนึก        ศรีสวรรค์

พ.ศ.     2528     

3. นายโอภาส       มิตรมานะ

พ.ศ.     2540

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายจินดา        พงษ์พรรฤก

พ.ศ.    2498 – 30 กันยายน 2547

2. นายประเทือง  ฤทธิสง่า

ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2558

1. นายบุญส่ง  ปรีชาพืช

7. นายมารุต  แดงกล่ำ

2. นายอัครเดช  มณีคำ

8. นายกิจจา  วงศ์ดานี

3. นายมงคล  วงศ์เสงี่ยม

9. นายคฑาวุฒิ  ฤทธิสง่า

4. นายณัฐวุฒิ  แดงกล่ำ

10. นางสาวสุมลมานร์  ลิ้มสุวรรณ

5. นายสุพจน์  ศรสวรรค์

11. นางสาวรุ้งราตรี  ดำรงค์หวัง

6. นายจิรพงษ์  ดีประเสริฐ

 

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2546

1. นายไพรัช      สันธนะโยธิน

7. นายศิริพงษ์       โสมศิริ

2. นายสามิต      ปลื้มชูศักดิ์

8. นายปริพันธ์      ซาลิมี

3. นายสุนทร        อั๊ลการีมี

9. นายสุวิทย์        เข็มเพ็ชร

4. นายสรรเสริญ     สาลีรัตน์

10. นายสุทิน          อั๊ลการีมี

5. นายวันชัย          โสธรกุล

11. นายอดิสรณ์       ซอหิรัญ

6. นายอนิรุท         สายฟ้า

12. นายสุจินต     วรรักษ์สิทธิ์

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2542

1. นายสุจินต     วรรักษ์สิทธิ์

7. นายประเทือง      ฤทธิ์สง่า

2. นายอนิรุท     สายฟ่า

8. นายสราวุธ         โลคันเด

3. นายประมาณ      สาราเปญ

9. นายอนันต์         ขำทอง

4. นายสรรเสริญ     สาลีรัตน์

10. นายวันชัย        แตงน้อย

5. นายนพดล          นันทศิลป์

11. นายสมจิตร        สาราเปญ

6. นายทองหล่อ       ไพรปรีชา

12. นางมานิดา          แตงน้อยคณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดจักรพงษ์  (จักรพงษ์)


วาระการดำรงตำแหน่ง 

ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดจักรพงษ์  (จักรพงษ์)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 92 ครอบครัว  จำนวน 336 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 169 คน
 - เพศหญิง 167 คน
 - รวม 336 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 10 คน
 - เพศหญิง 4 คน
 - รวม 14 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 159 คน
 - เพศหญิง 163 คน
 - รวม 322 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 118 คน
 - เพศหญิง 102 คน
 - รวม 220 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 41 คน
 - เพศหญิง 61 คน
 - รวม 102 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดจักรพงษ์  (จักรพงษ์)


โทรศัพท์ 0-2282-5333
โทรสาร -
มือถือ 08-1837-9901
อีเมล Chakraphongmosque@gmail.com
เว็บไซต์ -
Facebook https://www.facebook.com/musjidchakraphong/
Twitter -
Youtube -

ข้อมูล สถานที่แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว มัสยิดจักรพงษ์  (จักรพงษ์)

รูปภาพ มัสยิดจักรพงษ์  (จักรพงษ์)

แผนที่ มัสยิดจักรพงษ์  (จักรพงษ์)

Scroll To Top