วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 08:55 น.

มัสยิดบางอุทิศ

 • มัสยิดบางอุทิศ

  มัสยิดบางอุทิศ

  ระบบจัดการข้อมูลมัสยิด โดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร...

 • มัสยิดบางอุทิศ

  มัสยิดบางอุทิศ

  ระบบจัดการข้อมูลมัสยิด โดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร...

 • มัสยิดบางอุทิศ

  มัสยิดบางอุทิศ

  ระบบจัดการข้อมูลมัสยิด โดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร...

 • มัสยิดบางอุทิศ

  มัสยิดบางอุทิศ

  ระบบจัดการข้อมูลมัสยิด โดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร...

 • มัสยิดบางอุทิศ

  มัสยิดบางอุทิศ

  ระบบจัดการข้อมูลมัสยิด โดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร...

มัสยิดบางอุทิศ

ทะเบียนเลขที่ 62 วันที่จดทะเบียน 1 มกราคม 2513
บ้านเลขที่ 2541 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย บางอุทิศ
ถนน เจริญกรุง แขวง วัดพระยาไกร
เขต บางคอแหลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10120 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 1


   
  - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดบางอุทิศ


มัสยิดบางอุทิศ

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 2541 ซอยเจริญกรุง 99   ถนนเจริญกรุง   แขวงวัดพระยาไกร  เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

เลขหมายทะเบียน

62

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

25   มีนาคม   2493

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายฮัจยีมูฮำมัดอาลี   สุวรรณี

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายฮัจยีมะหะมุด      นิลบางขวาง

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายฮัจยีมัดนูร          สอาดจิตต์

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

          

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายฮัจยีมูฮำมัดอาลี   สุวรรณี

พ.ศ     .2492

2. นายวิรัช             สอาดจิตต์

พ.ศ.    

3. นายอิส               ปราณี

พ.ศ.     2517

4. นายหะมาน        เชื้อผู้ดี

พ.ศ.     2518 - 2537

5. นายสมาน        กูบกระบี่

พ.ศ.     2538 - 2543

6. นายหะมาน      เชื้อผู้ดี

พ.ศ.    2543 – 2548

7. นายอารีย์         ปราณี

พ.ศ.     2550 - 2556

8. นายอนุสรณ์      องอาจ

พ.ศ.    2556 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายฮัจยีมะหะมุด      นิลบางขวาง

พ.ศ.      2492

2. นายสมาน          กูบกระบี่

พ.ศ.      2527

3. นายเต็บ             โพศรี

พ.ศ.      2538

4.                    (ว่าง)

ปัจจุบัน   

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายฮัจยีมัดนูร     สอาดจิตต์

พ.ศ.      2492

2. นาวิโรจน์         สอาดจิตต์

พ.ศ.      เดิม – 6 มีนาคม 2526

3. นายเลาะ           เหล็งนุ้ย

พ.ศ.     2527

4. นายไพบูลย์        สอาดจิตต์

พ.ศ       2543 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2555

1. นายสวัสดิ์       หลังสัน

7. นายชาคริต     เพียรทรัพย์

2. นายโชติ         พุฒิตาล

8. ว่า ร.ต. จักรพงษ์    อ่อนเกตุพล

3. นายเดรี        ชุ่มเดชา

9. นายศักดิ์ดา           เมฆลอย

4. นายมานิตร์       ดาวแย้ม

10. นายสงกรานต์      เม่นทอง

5. นายวีระ      ธรรมรัฐ

11. นางสาวชวลี         บุญโต

6. นายทวีเดช     เจริญสง่า

12. นางสาวโซเฟีย      กาญจนา

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2550

1. ร.ต.มนัส       เผ่าแสงนิล

7. นายสมศักดิ์      หมัดยูซบ

2. นายสวัสดิ์       หลังสัน

8. นายศักดิ์ดา     เมฆลอย

3. นายมานิตร์       ดาวแย้ม

9. นายอนุชา     เพชรสุข

4. นายวีระ      ธรรมรัฐ

10. นายมานพ       พงษ์นิรันด์กิติ

5. นายเสรี         อดุลย์พิจิตร

11. นายสุวิน         หวังพึ่งบุญ

6. นายโชติ         พุฒิตาล

12. นายวัฒนา      กองเป็ง

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2543

1. นายทนง        ชุ่มชื่น

7. นายวิเชียร     เวชกิจ

2. นายหวัง       บินหะซัน

8. นายสุวิทย์      หวังพึ่งบุญ

3. นายเอนก     มาฝางนอก

9. นายสรพงศ์     สอาดจิตต์

4. นายคมสันต์      อดุลย์พิจิตร

10 ร.ต.มนัส       เผ่าแสงนิล

5. นายนิราศ        อะมีนี

11. นายวีระ      ธรรมรัฐ

6. นายสนั่น      ปรีดานันต์

12. นายโสฬส     มาฝางนอก

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดบางอุทิศ


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 366 ครอบครัว  จำนวน 1,725 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 831 คน
 - เพศหญิง 894 คน
 - รวม 1,725 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 73 คน
 - เพศหญิง 67 คน
 - รวม 140 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 758 คน
 - เพศหญิง 827 คน
 - รวม 1,585 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 578 คน
 - เพศหญิง 595 คน
 - รวม 1,173 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 180 คน
 - เพศหญิง 232 คน
 - รวม 412 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดบางอุทิศ


โทรศัพท์ 0-2291-9879
โทรสาร -
มือถือ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดบางอุทิศ

แผนที่ มัสยิดบางอุทิศ

Scroll To Top