วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 21:50 น.

มัสยิดมิฟตาฮุ้นยีนาน  (ลำเจียก)

มัสยิดมิฟตาฮุ้นยีนาน  (ลำเจียก)

ทะเบียนเลขที่ 53 วันที่จดทะเบียน 16 กันยายน 2492
บ้านเลขที่ - หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย คลองลำเจียก 15
ถนน คลองลำเจียก แขวง คลองกุ่ม
เขต บึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10240 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 3


     
    - ไม่มีข่าวและกิจกรรม -


ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดมิฟตาฮุ้นยีนาน  (ลำเจียก)


มัสยิดมิฟตาฮุ้นยีนาน

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ -  ซอยคลองลำเจียก 15 ถนนคลองลำเจียก  แขวงนวลจันทร์  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร 10240

เลขหมายทะเบียน

53

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

16   กันยายน   2492

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายสลาม     อับดุลเลาะ

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายเต๊บ       มะหะหมัด

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายสมจิตต์   ฤทธิ์ดี

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

          

ผู้บริหารมัสยิดอดีต-ปัจจุบัน
ตำแหน่งอิหม่าม

1. นายสลาม     อับดุลเลาะ

พ.ศ     .2492

2. นายสมจิตร   ฤทธิ์ดี

พ.ศ.     เดิม – 9 พฤศจิกายน 2555

3. นายมนตรี     โซ๊ะประสิทธิ์

พ.ศ.     2556 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งคอเต็บ

1. นายเต๊บ       มะหะหมัด

พ.ศ.      2492

2. นายชนะชัย    มันสมบูรณ์

พ.ศ.      เดิม – 9 กันยายน 2544

3. นายประเสริฐ   อับดุลเล๊าะ

พ.ศ.      2544 – 8 มีนาคม 2556

4. นายอาลี         อับดุลเลาะ

พ.ศ.     2556 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งบิหลั่น

1. นายสมจิตต์   ฤทธิ์ดี

พ.ศ.      2492

2. นาหมัดสะและห์    บินสะและห์

พ.ศ.      

3. นายอาลี                อับดุลเลาะห์

พ.ศ.     เดิม – 8 มีนาคม 2556

4. นายประเสริฐ          อับดุลเล๊าะ

พ.ศ       2556 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2555

1. นายบุญส่ง    วารีศรี

7. นายบุญเชิด      บุญธรรม

2. นายสมศักดิ์      หวังทอง

8. นายมูนัด       สอนประเสริฐ

3. นายอดุล          บินแสละ

9. นายประวัติ    เลาะพึ่ง

4. นายชูศักดิ์       ฤทธิ์ดี

10. นายมูล๊อด     โต๊ะทอง

5. นายสมาน       อิ่มโสภณ

11. นายลือชัย    หวังทอง

6. นายมณี        ทรายวิเชียร

12. นายวิรัตน์     มะหะหมัด

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2550

1. นายสมศักดิ์      หวังทอง

7. นายบุญส่ง    วารีศรี

2. นายวิรัตน์         มะหะหมัด

8. นายประวัติ    เลาะพึ่ง

3. นายสมาน       อิ่มโสภณ

9. นายซอ        หวังทอง

4. นายบุญเชิด      บุญธรรม

10. นายสุวิทย์      อับดุลเลาะ

5. นายสุวิทย์      อับดุลเลาะ

11. นายมูนัด       สอนประเสริฐ

6. นายมูล๊อด     โต๊ะทอง

12. นายนารวี      มาลีเมาะ

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2544

1. นายสมศักดิ์      หวังทอง

7. นายสุวิทย์      อับดุลเลาะ

2. นายหมัด         วารีศรี

8. นายซอ       หวังทอง

3. นายสมาน       อิ่มโสภณ

9. นายวิรัตน์    มะหะหมัด

4. นายอดุล          บินแสละ

10 นายสุชาติ     ธงชัย

5. นายอดิศักดิ์      หวังทอง

11. นายประวัติ    เลาะพึ่ง

6. นายบุญเชิด      บุญธรรม

12. นายมูนัด      สอนประเสริฐ

 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดมิฟตาฮุ้นยีนาน  (ลำเจียก)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 417 ครอบครัว  จำนวน 1,352 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 655 คน
 - เพศหญิง 697 คน
 - รวม 1,352 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 35 คน
 - เพศหญิง 50 คน
 - รวม 85 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 620 คน
 - เพศหญิง 647 คน
 - รวม 1,267 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 487 คน
 - เพศหญิง 505 คน
 - รวม 992 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 133 คน
 - เพศหญิง 142 คน
 - รวม 275 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดมิฟตาฮุ้นยีนาน  (ลำเจียก)


โทรศัพท์ -
โทรสาร -
มือถือ 081-382-9977
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดมิฟตาฮุ้นยีนาน  (ลำเจียก)

แผนที่ มัสยิดมิฟตาฮุ้นยีนาน  (ลำเจียก)

Scroll To Top